31-08-06

Wave watching, so relaxing. Golven kijken, zo ontspannend.

 

 

Not a foam bath, but the North Sea at the Flemish coast. I think I could make and post a photo of a wave every day without getting bored … but don’t worry : I don’t live at the seaside.  Anyhow, I just want to say that watching breakers is so fascinating.

Thank you all for your ideas about the previous post.

 

Geen schuimbad, maar de Noordzee aan de Vlaamse kust.  Ik denk dat ik elke dag een foto zou kunnen maken en posten van golven zonder enige verveling … maar geen nood : ik woon niet aan de zee.  Ach, ik wil gewoon zeggen dat de branding zo fascinerend is om naar te kijken.

Bedankt allemaal voor jullie ideeën over de vorige foto.

22:55 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (20) | Tags: kust | |  Facebook

Wolkenkrabber in Oostende -Skyscraper in Ostend

Maybe a crop is better to emphasize the effect of  towers touching the clouds ?

Misschien is een uitsnede beter om het effect van  torens die de wolken raken te benadrukken ?

 

 

If I make it smaller, the impression of touching also seems stronger.

Als ik het kleiner maak, lijkt de indruk van aanraken ook sterker.

 

 

00:25 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-architectuur | Permalink | Commentaren (15) | |  Facebook

30-08-06

When the evening falls … - Als de avond valt …

00:23 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (15) | Tags: de putten, zoogdieren, koeien | |  Facebook

29-08-06

Fly with me - Vlieg je mee ? (Antwerpen)

 

 

"Fly with me" is an initiative for introducing children to cultural things.  I find it so attractive that it makes me look for those balloons everywhere.  I hope it works for children too. 

I like to make photos of architecture when there is an extra element available.  

Do you also have such a serious delay when opening my blog lately ?

 

“Vlieg je mee ?” is een initiatief om kinderen kennis te laten maken met cultuur.  Ik vind het zo aantrekkelijk dat ik overal naar die ballonnen uitkijk.  Ik hoop dat het voor kinderen ook werkt. 

Ik maak graag  foto’s van architectuur als er een extra element aanwezig is. 

Ondervinden jullie tegenwoordig ook zo’n vertraging bij het openen van mijn blog ?

 

00:10 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-architectuur | Permalink | Commentaren (15) | |  Facebook

28-08-06

Kathedraal van Antwerpen - Cathedral of Antwerp

 

 
I can't go to Antwerp without making another photo of the cathedral.
Ik kan moeilijk naar Antwerpen gaan zonder een foto te nemen van de kathedraal.

11:06 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-architectuur | Permalink | Commentaren (6) | |  Facebook

26-08-06

To eat and to be eaten - Eten en gegeten worden.

 

 

Wanneer ik de vissen in ons kleine vijvertje aan het tellen was - of er komt een Blauwe reiger op bezoek of de nieuwe zwerfkat is een handige visser - hoor ik een mus piepen van pijn en daarna piepen in doodsstrijd.  Wat gebeurt daar ? Een juveniele sperwer ! Maar waarom doodt hij zo traag ? Eén klauw hangt er doelloos bij : hij kan één poot niet gebruiken, die is gebroken en gedraaid (de klauw staat in de verkeerde richting), dat is erg.  Normaal gezien zou hij geen mus meer kunnen pakken, maar sinds een week of twee hipt er een jong musje door de tuin met een gekwetste vleugel.  Ze kan niet vliegen, maar overleefde tot hiertoe door te schuilen onder struiken en wat graan mee te pikken van de voederplaats.  Ik denk dat de sperwer dit beestje heeft kunnen pakken.  Die moeilijke houding - de prooi plukken al staande op één poot en ze tegelijk moeten tegenhouden met dezelfde klauw- en de pijn (hij moet meerdere keren stoppen en rusten) is waarom hij niet wegvliegt met zijn prooi van zodra hij ook maar een glimp van een beweging ziet en waarom ik dus dichterbij kan sluipen en foto’s kan maken.  Hij heeft het hele vogeltje kunnen opeten.  Ik maak me zo’n zorgen of hij/zij zal kunnen overleven.

 

When I was counting the fish in our little pond - or there is a Grey heron visiting or the new stray cat is a handy fisher - I hear a sparrow screaming from pain and then screaming in agony.  What is happening ? A juvenile Sparrow hawk ! But why is he killing so slowly ? One claw hangs in the air : he has one leg that he can’t use, a broken leg and twisted (claw stands in a wrong direction), that’s bad.  Normally he wouldn’t be able to catch a sparrow, but for a week or two there is a young sparrow hipping around in the garden with a hurt wing.  She can’t fly, but managed to survive so far : hiding under bushes and eating grain from the bird’s feeder.  And I suppose that’s the one the wounded Sparrow hawk could catch.  This difficult  position - plucking his prey standing on one leg and having to hold it with the same claw - and the pain  (he has to rest several times) is why he is not flying away with his prey as soon as he sees only a glimpse of movement and why I can sneak nearby and make photos.  He has eaten the whole bird.  I worry if he/she will manage to survive.

23:17 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (16) | Tags: vogels | |  Facebook

A rain aura - Een regenaura

 

Today it rained so powerful that it splashed up instead of just falling down, causing a sort of rain aura on the roof and water drops popping up (a word for this phenomenon is welcome !) in the pond. 

 

Vandaag regende het zo krachtig dat het opspatte in plaats van gewoon te vallen en dat gaf een soort van aura rond het dak en opstijgende waterdruppels (hoe noem je zoiets ???) in de vijver.

 

00:06 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (13) | Tags: regen | |  Facebook

24-08-06

Nature’s songbook - een partituur van de natuur

 

Walking in a small street in the polder (Doel), I hear Barn swallows twittering and when I look up I see a staff notation.  When I walk by I hope they will stay seated for a photo with the light at the good side this time,  but I know birds good enough to know that I enter their “escape distance” , still two of them stay a little longer.

 

 

Wandelend in een kleine straatje in de polder (Doel), hoor ik Boerenzwaluwen kwetteren en als ik omhoog kijk zie ik een notenbalk.  Ik hoop stilletjes dat ze zullen blijven zitten als ik voorbijwandel zodat ik een foto kan maken met het licht van de goede zijde, maar ik ken vogels goed genoeg om te weten dat ik binnen hun “vluchtafstand” kom, toch blijven er nog twee even zitten.

14:23 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (12) | Tags: vogels | |  Facebook

23-08-06

Pastinaak - Parsnip

 

 

I don’t succeed in getting the essence of parsnip on photo.  This is one of my trials and not the last one.  Parsnip grows abundantly in the grass verges of the polder.  I find it a beautiful plant, which blooms very yellow and the white root is a sweet tasting vegetable (not common eaten nor known here, but grown a lot until the midst of the 18th century, then it was replaced by the cultivated carrot). 

I thank you all very much for your ideas and opinion about landscapes, much appreciated.

 

Ik slaag er niet in de essentie van pastinaak op foto vast te leggen.  Dit is één van mijn pogingen en niet de laatste.  Pastinaak groeit overvloedig in de bermen van de polder.  Ik vind het een mooie plant, die erg geel bloeit en de witte wortel is een zoet smakende groente (hier is ze niet algemeen gegeten noch gekend, maar ze werd veel verbouwd tot in de 18de eeuw, tot ze vervangen werd door de gecultiveerde wortel).

Allemaal erg bedankt voor jullie ideeën en mening over landschappen, dat waardeer ik zeer.

00:44 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (12) | Tags: de putten, planten | |  Facebook

22-08-06

Are there boring landscapes ? Bestaan er vervelende landschappen ?

 

 

Een vriend zei me dat landschappen in de V.S. zo vervelend kunnen zijn (lees goed : kunnen).  Mijn wenkbrauwen gingen eerst omhoog, maar het kan wel waar zijn.  Niet precies waar ik woon : kijk maar eens naar deze foto van een polder in Oost-Vlaanderen (Prosperpolder, Doel) : iedere akker heeft zo’n grootte dat je hem nog makkelijk kan overzien.  In één polder (alles binnen één dijk) vind je minstens aardappelen, maïs, suikerbieten, uien, erwten, tarwe, weiden, grachten, akkerranden, enkele boerderijen en wat fruitbomen.  Op een geheel uur stappen echter, vroeger eens in Gaithersburg (ten NW van Washington DC), liep ik  langs de rand van een maïsveld en zag ik niets dan maïs en de autoweg … ja, ok ook nog enkele bomen en een zwerm spreeuwen, en het was kokend heet en ik was de enige die langs de weg stapte en ik werd behoorlijk aangestaard (gekke vrouw), en dat alles zal uiteraard mijn waarneming wel beïnvloed hebben.  Ik vraag me af hoe ik daar nu, 22 jaar later, tegenaan zou kijken.  Het is wel zo dat je manier van dingen bekijken verandert tijdens je leven.

Hoe dan ook, zijn er vervelende landschappen ? Wat vind jij ?

 

A friend told me landscapes in the US can be so boring (read well : can be).  At first I raised my eye brows, but it might be true.  Not exactly where I live : look at this photo of a polder in East-Flanders (Prosperpolder, Doel) : each field has such a size that it can be taken in at a glance.  In one polder (one complex of fields surrounded by a dike) there are at least potatoes, corn, sugar beets, onions, peas, wheat, meadows, ditches, field borders, some farms and fruit trees.  But in a one hour walking distance I once did in Gaithersburg (NW of Washington DC),  I walked along the border of a corn field and I saw nothing else but corn and a road … ok and also some trees where a flock of starlings landed in, and it was boiling hot and I was the only one walking and was really stared at (crazy woman), all that might have influenced my impression too.  I wonder how I would experience that now, 22 years later.  It certainly is a fact that the way you look at things changes during your lifetime.

Anyway, are there boring landscapes ? What do you think ?

00:32 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (17) | Tags: polder | |  Facebook

21-08-06

50th Tall Ships Race, 4th time in Antwerp

 

 

An amazing amount of people, a mass where I couldn’t move or get forward in, but then I see a man with a face that looks complementary with the sea and wanting to pose in the crowd, just a second for a snap shot, but enough to escape for a moment to a world of waves and wind .

 

Een ongelooflijke mensenvloed, een massa waarin ik niet kan bewegen noch vooruit geraak, maar dan zie ik een man met een gezicht dat bij de zee hoort en hij wil poseren in die massa, niet meer dan een seconde voor een snelle klik, maar genoeg om even te ontsnappen naar een wereld van golven en wind.

12:16 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-evenement | Permalink | Commentaren (12) | |  Facebook

20-08-06

Kneu (Linnet, Carduelis cannabina)

 

It is just one little bird on a wire, in the universe,

a dot on a line in the sky,

but it made me smile.

 

Het is maar één klein vogeltje op een draad, in het universum,

een stipje op een lijn in de lucht,

maar het deed me glimlachen.

00:48 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (10) | Tags: vogels | |  Facebook

19-08-06

The cat(tle)walk

 

Wel, Ces en MJ, waarom er op de vorige foto mannen bij de koeien staan : ze leiden ze naar de cat(tle)walk voor de verkiezing van de beste koe en regen of geen regen : the show must go on.  Op de foto : enkele jonge dieren van het zwart-bonte en het rood-bonte ras.

Zoals Gerda en Klaproos al aanstipten : boeren gaan echt tot het uiterste bij het fokken (voor melk en voor vlees).  De Dikbillen (de geschoren koeien 2 foto’s lager) worden zo gigantisch groot gefokt dat de kalfjes niet meer op natuurlijke wijze geboren kunnen worden (ze worden allemaal met de keizersnede gehaald), kalfjes sterven makkelijk aan longinfecties omdat hun longen niet groot genoeg zijn in verhouding met hun lichaam en als een volwassen Dikbil in een gracht sukkelt en ze heeft de pech van op haar rug te vallen, kan ze niet meer zelfstandig op haar poten geraken en stikt ze door het gewicht van al dat vlees op haar longen.

Verstandige boeren met een hart voor dieren zijn zich goed bewust van deze problemen en vertelden me dan ook dat er nu teruggefokt wordt naar een type met een betere lichamelijke conditie en proporties.

 

Well, Cess and MJ, why the men are there with the cows in the previous photo : they are leading them to the cat(tle)walk for the election of the best cow and rain or no rain : the show must go on.  On the photo : some young animals of the black and white breed and of the red and white breed.

As Gerda and Klaproos pointed out : farmers are really going to the limit with breeding (for milk and for meat).  The Dikbil cows (the shaved ones 2 photos below) for example are bred so big that the calves can not be born the natural way anymore (all caesarian sections),  calves die easily of lung infections because their lungs are not big enough in comparison to the amount of body, when a full grown Dikbil falls in a ditch and is so unlucky to lay on her back she can not get on her legs anymore and suffocates because of the pressure of all that meat on her lungs.  Now, sensible farmers with a heart for their animals, are well aware of these problems and told me that there are trials now to breed back to a type that is in better condition and proportion again.

11:16 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: zoogdieren, koeien | |  Facebook

18-08-06

Provincial breeding cattle day - Provinciale Fokveedag (13 aug.)

 

Sidney is reporting the carabao (water buffalo) festival in the Philippines and showed photos of carabaos with shaved patterns in their fur (aug.11).  Oh no, I wrote, don’t bring the Flemish farmers on ideas.  Too late, on the provincial breeding cattle day, I saw they already discovered it.  Belgian white-blue Dikbil cows were shaved, but not for an artistic purpose but for showing the different parts … of their meat.

And I learned  that milk cows nowadays are giving THIRTY liters of milk each day.  According to my memory it was 10 liters 35 years ago.

 

Sidney brengt verslag uit van het carabao (waterbuffel) festival in de Filippijnen en toonde daar foto’s van waterbuffels met geschoren patronen in hun vacht (11 aug).  Oh nee, schreef ik, breng de Vlaamse boeren niet op ideeën.  Maar het was al te laat, op de provinciale fokveedag zag ik dat ze het al ontdekt hadden.  Belgische wit-blauwe dikbillen waren geschoren, maar niet voor artistieke doeleinden, maar om de verschillende delen te tonen … van hun vlees.

Ik leerde er ook dat melkkoeien tegenwoordig DERTIG liter melk per dag geven.  Volgens mijn herinnering was er dat 35 jaar geleden nog tien.

 

00:38 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (13) | Tags: regen, zoogdieren, koeien | |  Facebook

17-08-06

Rain and bells - Fuchsia

Er volgen nog enkele items over Nederland.

Ondertussen is Vlaanderen doorweekt want na de hittegolfmaand juli, breken we nu het record van de meeste regenval en het natste punt van Vlaanderen is Haasdonk, vlakbij mijn woonplaats.  Er is nog meer regen voorspeld en natuurlijk lekt juist nu het dak : dus het oude babybadje en wat waskuipjes de zolder op en wachten op de dakwerker die deze dagen natuurlijk “verdrinkt” in het werk.  Er komen dus nog meer regenfoto’s maar omdat ik bang ben om jullie te overladen met regen, eerst maar even de rode belletjes van de Fuchsia.

 

More items on the Netherlands are following. 

Meanwhile Flanders is soaked ; after the heatwave month July we now have a record wet month and the wettest point of Flanders is Haasdonk, just near the place where I live.  More rain is predicted and just now our roof is leaking, the old baby bath and basins on the attic and wait for the roofworker who is “drowning” in the jobs these days.  So, more rainphoto’s are coming up but since I am afraid to overexpose you with rain, first some red Fuchsia bells.

14:04 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (12) | Tags: planten | |  Facebook

16-08-06

In the Netherlands (Kop van Overijssel, de Weerribben) - 9 : the quietness (de rust)

 

 

01:02 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (10) | |  Facebook

15-08-06

In the Netherlands : Kampen - 8 : the weirdest (te gek)

 
 

In Kampen there is a cow hanging at the tower.  And why is that ? I asked a man sitting before his shop and enjoying some sunshine.  It is one of Kampen’s stupidities.  Some passengers see us looking at the tower and stand still to listen. You see, in the earlier days a man thought : well, there is grass growing on the platform of the tower, we better put a cow on it to graze.  So, they pulled up a cow but when she was up, she was dead.  End of the story.

Well, well, everybody says, and then off they go. 

Is it typical for this region of the Netherlands or not, I don’t know, but people talk easily here, they make eye contact, they are friendly and not one wry face when it rains !  That is very pleasant.

And I would have loved to, but I did not take the bear (see 2nd previous post) home.

 

In Kampen hangt een koe aan de toren.  Waarom is dat ?? vroeg ik een man die voor zijn winkel wat van de zon zat te genieten.  Het is een Kamperui (een stommiteit zeg maar).  Enkele voorbijgangers zien ons naar de toren staren en blijven staan luisteren. Vroeger dacht er eens een man : hé, er groeit gras op het platform van de toren, laat ons daar maar een koe op zetten om te grazen.  En dus trokken ze een koe naar boven, maar tegen dat het beest boven was, was het dood.  Eind van de Kamperui.  Zo zo, zeggen de bijstaanders en dan gaat ieder zijn weegs.

Of het typisch is voor dit deel van Nederland, dat weet ik niet, maar de mensen praten hier gemakkelijk, ze maken oogcontact, ze zijn vriendelijk en ik zag niet één gezeurd of moppergezicht als het regende.  Dat was bijzonder aangenaam.

En ik had het heel graag gedaan, maar ik heb de beer (zie 2de vorige post) niet mee naar huis genomen.

00:26 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (13) | |  Facebook

14-08-06

In the Netherlands : Genemuiden - 7 : the toughest (de stoerste)

00:36 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (13) | |  Facebook

12-08-06

In the Netherlands : Meppel - 6 : the bear

 

There he was, quietly sitting in a wooden chair and staring a bit sadly before him,  he had his shawl on because it was a bit cold and a rainy day.  Now he was a big bear, but just as every bear he needed love and so he sat there every day waiting for someone to take him home as her/his cuddly toy.  But how it went further ?

 

Daar zat hij, een beetje stilletjes in een houten stoel en hij staarde wat triest voor zich uit, hij had zijn sjaaltje om want het was een tikje koud en een regendag.  Nu was hij best een grote beer, maar zoals elke beer had hij ook liefde nodig en elke dag zat hij daar te wachten op iemand om hem mee naar huis te nemen als haar/zijn knuffelbeer.  Tja, en hoe het nu verder ging ?

17:35 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (13) | Tags: knuffels | |  Facebook

10-08-06

In the Netherlands : Kampen - 5 : the organ

 

In Kampen an organist was practicing for an upcoming concert.  A church with organ music is totally different than an empty church.  It wasn’t a beautiful church, impressive in architecture yes, but not pretty.  The organ music however made me stay and sit down, and think back of the time when the local organist ( also sexton - what a word ! let’s choose another one : verger, sacristan ) took me upstairs and played the organ in high spirits and taught me, familiar with playing piano, the basics of playing the organ and let me try it.  It all impressed me very much.  That was in the last days that a sacristan still had to be a bachelor and lived near the church.  My father was the clockmaker and went up the tower every day to wind up the mechanisms of the clock.  Going up the turning irregular stone stairs (where spiders always closed the way in webs), we passed the door (all old dark wooded doors with huge old keys) of the “hoogzaal” (the place with the organ), that’s how we knew the organist.  He died young, the sacristan, in a car accident, when he was forty, but my parents said “he has lived in high spirits” and that was true.  He had deep depths and high tops and I remember him  playing passionately the organ, or at my home the piano and this always with a glass of red wine.  I like passionate people, I hardly know any these days. 

 

In Kampen zat een orgelist (ongewoon zegt Van Dale, gebruik beter : organist) te oefenen voor een komend concert.  Een kerk gevuld met orgelmuziek is helemaal anders dan een lege kerk.  Dit was geen mooie kerk, indrukwekkende architectuur dat wel, maar niet mooi.  De orgelmuziek deed me echter blijven en gaan zitten en toen dacht ik terug aan toen de plaatselijke organist (tevens koster - wat in het Engels blijkbaar een “sexton” zou heten) me meenam naar het hoogzaal en uitbundig het orgel bespeelde en mij, vertrouwd met pianospelen, zomaar de basisbeginselen van het orgelspelen toonde en me liet proberen.  Voor mij was dat erg indrukwekkend.  Dat was in de dagen dat een koster nog vrijgezel moest zijn en dichtbij de kerk moest wonen.  Mijn vader was de uurwerkmaker en klauterde elke dag op de toren om de mechanismen van het kerkuurwerk te gaan opwinden.  Op weg omhoog op de draaiende kromme en smalle treden (waar spinnen elke dag opnieuw de weg dichtweefden), kwamen we voorbij de deur (alle deuren waren oud en van donker hout en openden met oude reuzensleutels) van het hoogzaal en zo kenden we dus de koster.  Hij stierf jong, de koster, in een auto-ongeluk op zijn veertigste, maar hij had steeds ten volle geleefd, zeiden mijn ouders en dat is waar.  Hij had diepe diepten en hoge toppen en ik herinner mij hem gepassioneerd op orgel spelend, of bij mij thuis op de piano en altijd met een glas rode wijn.  Ik hou van gepassioneerde mensen, eigenlijk ken ik er tegenwoordig maar weinig.

22:18 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (13) | |  Facebook

09-08-06

In the Netherlands (Kop van Overijssel) - 4 : prevalent plant

 

 

Prevalent plant : reed (photo made in the rain), my favourite (the plant, not the rain, although I usually do not mind the rain)

Veel voorkomende plant : riet ( gefotografeerd in de regen), mijn favoriet (de plant, niet de regen, alhoewel ik er meestal niet om geef als het regent)

11:59 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (12) | Tags: planten | |  Facebook

08-08-06

In the Netherlands (Friesland, Leeuwarden) : 3 - black horses

 

 
Typical in Friesland are the black horses.  In Leeuwarden there is one as a statue.

Typisch voor Friesland zijn hun zwarte paarden.  In Leeuwarden zie je er één als standbeeld.

Check in 12.000 !

00:28 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (17) | Tags: regen | |  Facebook

07-08-06

In the Netherlands : 2 - things to have

 

Dingen om te hebben : een plastieken tafellaken (daar zocht ik al meer dan een jaar naar en dit was volledig mijn smaak) - wat de Nederlanders een tafelzeil noemen ( een zeil, misschien omdat ze daar ook zoveel boten hebben ?) - en mijn oudste dochter viel voor een kippenkop (een kippenkop ? Vlamingen noemen het een kippentas.  ’t Klinkt allebei even gek, een beker dan maar ?)  In ieder geval, al spraken we daar maar één zin, we werden meestal ogenblikkelijk geïdentificeerd als Belgen.

 

Things to have : a plastic tablecloth (I was looking for a new one for more than a year and this was it) - which the Dutch call a tablesail (a sail, maybe a connection with the many boats that are so typical Dutch ?) - and my oldest daughter fancied a chicken cup.  A cup in Flemish is the same word as can be used for a bag (een tas) and a cup in Dutch is the same word as a head (een kop). Maybe a new word is needed here ? Anyway, speaking only one sentence, we were most of the time immediately  identified as Belgians.

00:23 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (9) | |  Facebook

05-08-06

In the Netherlands (Kop van Overijssel ) : 1 - typical landscape

 

 

Typical landscape : a thin green line, with cows or sheep on, between water and sky, evoking an immense feeling of space and giving you the experience of actually being on the thin living surface of a planet in the universe. 

Sometimes the clouds are so pronounced that you actually feel yourself IN the sky (on cloud nine). 

At night you look into a star-spangled sky.

This photo is taken just before it started to rain, when the sky turns grey and paints the water in the same color.

 

Typische landschapsvorm : een dun groen lijntje, met koeien of schapen op, tussen land en lucht, dat een enorm gevoel van ruimte oproept en je heel sterk laat voelen dat jij je op het dunne levende laagje bevindt van een planeet in de ruimte. 

Soms is er zo’n overweldigend wolkendek dat je jezelf IN de wolken voelt. 

’s Nachts kijk je in een fonkelende sterrenhemel. 

Deze foto is genomen juist voor het begon te regenen, wanneer de lucht grijs wordt en hij het water hetzelfde kleurt.

14:13 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (10) | |  Facebook