31-10-06

The leader of the band (de Putten, Kieldrecht, paarden)

Flanders-inside-okt2006-dePutten-paarden1
 

Wanneer ik de foto zag bij Javga van het paard dat hem kwam controleren, moest ik aan deze foto’s denken : ook in “de Putten” is er een leiderpaard dat als een security guard direct een stand van zaken komt opnemen als je daar op bezoek komt.

 

When I saw the photo at Javga of the horse that came to check him out, I had to think of these photos : in ‘de Putten’ there is also a leading horse that as a security guard  immediately comes to make up a state of affairs when you are visiting there.

 

Flanders-inside-okt2006-dePutten-paarden2

 

Flanders-inside-okt2006-dePutten-paarden3
 
Today Skynet introduced an anti-spam code system : that is very welcome, however they have overdone it a bit : the code is very hard to read. I am sure they will do something about it.  Meanwhile, if the code is bothering you : please use the ‘mail-me’-button for your comment.
Vandaag introduceerde Skynet een anti-spam code systeem : dat is zeer welkom, maar ze hebben het een beetje te goed gemaakt : de code is zeer moeilijk leesbaar.  Ik ben er zeker van dat ze er wat aan gaan doen.  Als de code je ondertussen teveel last bezorgt, gebruik dan aub de ‘mail mij’ - knop voor jouw reactie.

11:49 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (8) | Tags: zoogdieren, de putten | |  Facebook

30-10-06

Begrazing in “de Putten” . Grazing the grasslands (zilt grasland, Kieldrecht, schapen)

Flanders-inside-okt2006-dePutten-schapen1
 

The grasslands in “de Putten” are grazed by cows, but also by some horses and sheep.  Wintering geese and European Widgeons are taking over the job when it gets colder.  So far, this area breathes peace and purity and the air is always filled with bird songs and calls.

 

Het grasland in de Putten wordt in hoofdzaak begraasd door koeien, maar ook door wat paarden en schapen.  Als het kouder wordt, nemen overwinterende ganzen en smienten de taak over.  Tot hiertoe ademt het gebied vrede en zuiverheid uit en is de lucht er steeds gevuld met vogelgeluiden.

 

Flanders-inside-okt2006-dePutten-schapen2

12:43 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (10) | Tags: de putten, zoogdieren | |  Facebook

27-10-06

On the nature side of the border I (de Putten, Kieldrecht, haven van Antwerpen)

Flanders-inside-okt2006-zeeaster
 

Let me stick to my plan, although it is with a delay : first some photos of the nature area “de Putten” on the border of the expanding port of Antwerp.  It is one of the very rare places in Flanders where Aster tripolium grows at the landside of the dike.  It is bound to brackish water and that is what wells up in the meadows here.  On the bottom photo you see it waving in the wind, which is very typical for the flat land near the river.  Polder and wind are almost twins.

What am I doing : it is like I am writing the text for a documentary, I am not telling anything about me.  Let’s try it again : this is “de Putten”, I fought for it together with other members of the nature conservations organization, we won, for 7 years we were allowed to manage it, I love it, I find it so beautiful, it is there since 1668, I would like to see it conserved, it is a link with the past, a source of continuity, it is so rich of rare plants and birds, in December our contract ends, it is not sure what the future will bring, it will never be safe with certainty, I can breath and experience all beauty of this area despite this threat of destruction.

 

Laat ik nu eerst maar mijn plan uitvoeren, al is het met vertraging : eerst foto’s tonen van het natuurgebied ‘de Putten” op de grens van de uitdeinende  haven van Antwerpen.  Het is één van de zeer zeldzame plaatsen in Vlaanderen waar Zeeaster (Aster tripolium) aan de landzijde van de dijk groeit.  Het is gebonden aan brak water en dat borrelt hier op in de weiden.  Op de foto onderaan zie je het staan wuiven in de wind, die zeer typisch is voor het vlakke land hier bij de rivier.  Polder en wind zijn bijna een tweeling.

Wat doe ik ? Het is alsof ik de tekst voor een documentaire zit te schrijven, ik vertel niets over mezelf.  Even opnieuw proberen : dit is “de Putten”, het gebied waar ik samen met andere leden van de natuurbehoudsorganisatie Natuurpunt hard voor gevochten heb, we wonnen, we mochten het beheren voor zeven jaar, ik hou van dit gebied, ik vind het zo mooi, het ligt er al sinds 1668, ik zou willen dat het bewaard blijft, het is een verbinding met het verleden, een bron van continuïteit, het is een schatkamer aan zeldzame planten en vogels, in december is ons contract afgelopen, het is niet duidelijk wat de toekomst gaat brengen, dit gebied zal nooit veilig zijn, ik kan ademen en alle schoonheid van dit gebied ervaren ondanks deze constante bedreiging van vernieling.

 

Flanders-inside-okt2006-dePutten1

19:07 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (13) | Tags: planten, de putten | |  Facebook

24-10-06

Greenhouse, Bergpark Wilhemshöhe, Kassel (Germany)

Flanders-inside-okt2006-greenhouse-Kassel
 

Back home from Germany with a head full of trees !  There’s a lot of work to catch up with and I hope to visit all of you on your blog this week.

Terug van Duitsland met een hoofd vol bomen !  Er is een boel werk in te halen en ik hoop jullie allemaal op jullie blog te kunnen bezoeken deze week.

12:38 Gepost door Hildegarde in Duitsland | Permalink | Commentaren (13) | Tags: bomen, vogels | |  Facebook

20-10-06

On the border - Op de grens (9,10) (haven van Antwerpen, Waasland, Kieldrecht)

Flanders-inside-okt2006-haven9
 

I will post photos of the nature area “de Putten” to soften the images of destruction on Monday or Tuesday.  First I go walking in the forests of Hochsauerland in Germany.  They call it the land of the thousand mountains, it is full of trees and the air is pure.

Take care and “see” you all again soon !

 

Foto’s van het natuurgebied ‘de Putten’ om de beelden van vernietiging wat te verzachten, komen op maandag of dinsdag.  Ik ga eerst wandelen in de wouden van Hochsauerland (Duitsland).  Ze noemen het “het land van de duizend bergen”, het staat vol bomen en de lucht is er zuiver. 

Stel het wel en tot binnenkort !

 

Flanders-inside-okt2006-haven10

00:10 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (13) | Tags: haven, bomen | |  Facebook

19-10-06

On the border - Op de grens (7,8) (haven van Antwerpen, Waasland, Kieldrecht, Doel)

Flanders-inside-okt2006-haven7
 

Cement mountains at the “stone terminal” and in the background the church of the village Doel that was sacrificed for more port space.

 

Cementbergen bij de “stone terminal” en in de achtergrond de kerk van het dorp Doel dat opgeofferd is voor meer havenruimte.

 

Flanders-inside-okt2006-haven8

00:52 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (8) | Tags: haven | |  Facebook

18-10-06

On the border - Op de grens (4,5,6) (haven van Antwerpen, Waasland, Kieldrecht)

Flanders-inside-okt2006-haven4

 

Bezemkruiskruid (Senecio inaequidens) is hier een vreemde gast : komt nl. uit Zuid-Afrika en is meegekomen met wol die werd ingevoerd. In 1905 is deze tot meer dan 1 m hoge plant begonnen met verwilderen in Europa en sinds 1975 wordt ze aangetroffen in België, waar ze nu sterk uitbreidt. Het is een echte meereiziger, die je vindt langs wegbermen, langs spoorwegen, in havens, langs rivieren en die groeit op plaatsen met puin of steen en zand.

 

Flanders-inside-okt2006-haven5

 

“Senecio iaequidens (Asteraceae) is a perennial forb native to South Africa that has been introduced - supposedly as a ‘wool alien” - to Europe around the end of the 19th century.  However, it started to spread rapidly only in the last decades and it is being regarded as one of the most successful recent plant invaders into Europe” (source : www.ufz.de) Grows along railways, in ports, along rivers, on places with debris or stone and sand.

 

Flanders-inside-okt2006-haven6

00:49 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (12) | Tags: haven, planten | |  Facebook

17-10-06

On the border - Op de grens (2,3) (haven van Antwerpen, Waasland, Kieldrecht)

Flanders-inside-okt2006-haven2
 
Flanders-inside-okt2006-haven3

00:25 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (9) | Tags: haven | |  Facebook

15-10-06

On the border - Op de grens (1) (haven van Antwerpen, Waasland, Kieldrecht)

Flanders-inside-okt2006-haven1
 

Short : Today I start to show some photos of  “development” (port of Antwerp), followed by a series of photos of what is preserved (polders and nature) so far.  Photo : Watch out ! Crossing work traffic.

Kort : Vandaag start ik een reeksje over “ontwikkeling” (haven van Antwerpen), gevolgd door enkele foto’s van wat tot hiertoe behouden is (polders en natuur).

 

Long : Last week I was for the first time able to watch the destruction of polder and natural habitats by the expansion of the port of Antwerp without being devastated myself.  It is all a long story : the expansion of the port of Antwerp from the right bank to the left bank of the river Schelde, where I live, started in my childhood.  Polders, creeks and reed fields are covered/filled with meters of sand and replaced by petro-chemical industry, docks, quays, container terminals and transshipment companies.  During ten years I had the opportunity to work for a nature conservation organization and now we have a sort of co-habitation formula of nature and port, which gave us some nature reserves and some promises of  future nature areas.  The expansion of the port, driven by the power of money, is way faster than the tempo of the officials of the Ministry of the Flemish Community who have, thanks to the nature organization and their actions, the task to install new nature.  It is like the speed of a  hare and a snail.  In theory nature has to be replaced and given  time to develop before it is destroyed, but here you always have a faster destruction than new nature where you and all living creatures of this habitat can flee in.  But I must emphasize : that nature has got rights and will be replaced is a giant victory.

Anyhow,  I can watch it now.  I still have a deep connection with nature (I am happy with nature that is here and now) but I think that, at least at this (probably short) moment, I can face the global decline of nature and the environment by men’s actions (read : short-sightedness).  Maybe that’s because all the scientific prove of what exactly is wrong (the global warming, the loss of natural habitats of all kinds, the enlargement of scale) and of what  should be done and of what should be stopped is available.  Attention is drawn to the problems, problems are recognized, many people and organizations are active concerning nature and environment (recently Al Gore).  Only the emperors in the world of money and business and in their wake the politicians, are not following … yet.  Therefore things have to get even worse first.  Maybe it is this short-sightedness, this lack of responsibility, that I am learning to see as an inherent part of man’s nature.  Maybe I am finally achieving an attitude which allows me to survive myself mentally.  It’s not a giving up, but it is taking a distance.  It is not changing my environmental  friendly and nature supportive behavior, but it is not longer being very hurt when being faced with people’s nature and environmental destructive behavior.  It is a loss of involvement and of authenticity and of passion, but maybe in theory it could make me a more dangerous fighter, a cool and calculating Roman instead of a passionate Germanic natural man.  I’ll see.  Anyway, the next coming years : no front-lines for me anymore.

 

Lang :  Vorige week was ik voor het eerst in staat om de teloorgang, zeg maar de vernietiging,  van de polder en natuurlijke biotopen door de expansie van de haven van Antwerpen te aanschouwen zonder zelf tenonder te gaan.  Het is een lang verhaal : de expansie van de Antwerpse haven van de rechter- naar de linkeroever van de Schelde, waar ik woon, begon in mijn kindertijd.  Polders, kreken, rietvelden worden onder meters zand gespoten en vervangen door petro-chemie, dokken, kaaien, containerterminals en overslagbedrijven.  Gedurende tien jaar had ik de gelegenheid om voor een natuurbeschermingsorganisatie te werken en nu hebben we hier een soort van samenlevingsformule van haven en natuur, die enkele natuurreservaatjes opleverde en de belofte van toekomstige nieuwe natuur.  De uitbreiding van de haven, voortgestuwd door de macht van het geld, is veel sneller dan het tempo van de ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Overheid die, dankzij acties van natuurbeschermingsorganisaties, de taak hebben van nieuwe natuur te gaan inrichten.  Het is zoals de snelheid van een haas en van een slak.  In theorie moet natuur elders vervangen worden en de tijd hebben van zich te ontwikkelen vooraleer een stuk natuur vernietigd wordt, maar hier heb je altijd snellere vernietiging dan nieuwe natuur waar jij en alle levende wezens van die habitat in kunnen wegvluchten.  Maar ik wil hier wel benadrukken dat het een gigantische overwinning is dat de natuur hier rechten verworven heeft  en vervangen zal worden.

In ieder geval : ik kan het nu aanzien.  Ik heb nog altijd een diepe verbinding met de natuur (ik ben blij met alles wat er nu is van natuur), maar ik denk dat ik, tenminste op dit (wellicht korte) moment, de globale teloorgang en achteruitgang van natuur en milieu door toedoen (lees : kortzichtigheid) van de mens kan aanzien.  Misschien komt dit omdat er nu voldoende wetenschappelijk bewijs is van wat er precies mis loopt (de globale opwarming van de aarde, het verlies aan allerlei natuurlijke habitats, de schaalvergroting) en van wat er zou gedaan of gelaten zou moeten worden.  Er is nu aandacht voor deze problemen, problemen worden erkend, vele mensen en organisaties zijn actief bezig rond natuur en het milieu (het meest recent : Al Gore).  Alleen de keizers van de geld- en zakenwereld met in hun kielzog de politiekers volgen (nog) niet.  Daarvoor moet alles eerst nog slechter worden.  Misschien ben ik bezig te leren van deze kortzichtigheid, dit gebrek aan verantwoordelijkheid te gaan zien als een onafscheidbaar onderdeel van de eigenheid van de mens.  Misschien ben ik eindelijk een houding aan het verwerven die me toestaat om zelf mentaal te overleven.  Het is geen opgeven, maar een afstand nemen.  Het is niet : mijn milieuvriendelijk en natuurbevorderend gedrag veranderen, maar het is niet langer gewond zijn als ik geconfronteerd wordt met alweer een staaltje van de vernietiging van natuur en milieu door de mens.  Het is een verlies aan betrokkenheid en echtheid en passie, maar in theorie zou mij dit een gevaarlijkere vechter kunnen maken, een koele en berekenende Romein ipv een gepassioneerde Germaan.  Ik zal wel zien.  In ieder geval : de eerstkomende jaren voor mij geen frontlinies meer. 

19:46 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (15) | Tags: haven | |  Facebook

11-10-06

De prinses - The princess (Kampen)

Flanders-inside-okt2006-doll

00:16 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (13) | Tags: knuffels | |  Facebook

09-10-06

De boom in - Get lost

Flanders-inside-okt2006-deboomin

This arrow on a walk made me think of the expression : ‘get lost’ because in Flemish we wish someone or something in a tree, an expression which I rarely use, but which appeals to my imagination.

 

Deze pijl op een wandeling deed me denken aan de uitdrukking : 'de boom in' (in het Engels : get lost), een uitdrukking die ik zelden tot nooit gebruik, maar die ik wel tot de verbeelding vind spreken.

22:37 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (13) | Tags: bomen | |  Facebook

06-10-06

Manneken pis in the souvenir shop (Brussel)

Flanders-inside-okt2006-mannekenpis

00:42 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (16) | Tags: beelden | |  Facebook

04-10-06

David, the gnome - David, de kabouter (paddenstoelen, kabouter)

Flanders-inside-okt2006-minipaddenstoelen3
 

Ik denk dat Fred in de zakken van mijn rugzak kan kijken : daar zit inderdaad vaak een kabouter in voor als ik hem nodig hem om te poseren.  Goed dat hij dat wou want de volgende dag waren de paddenstoeltjes al weer weg.

 

I think that Fred can look in the pockets of my backpack : there is indeed also often a gnome in it for when I need him to pose.  Glad he wanted to because the next day the toadstools were already all gone.

 

Flanders-inside-okt2006-minipaddenstoelen4

21:06 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (13) | Tags: fantasie | |  Facebook

02-10-06

Fairy tale - Sprookje (foto, paddenstoelen, muizen)

Flanders-inside-okt2006-minipaddenstoelen1
 

I don’t know the name of these tiny toadstools.  They came years and years after we had put a piece of a tree trunk on the terrace.  That’s why I think there is somehow a connection with the slowly decay of the wood.  Now they appear a few times a year, only for a very short time.  When I am lucky to notice them, they enchant me every time.

 

De naam van deze minuscule paddenstoeltjes ken ik niet.  Ze kwamen er jaren en jaren nadat we een stuk boomstronk op het terras hadden gezet.  Daarom denk ik dat er ergens een verband is met het vergaan van hout.  Nu verschijnen ze enkele keren per jaar, slechts voor heel eventjes.  Wanneer ik het geluk heb van ze op te merken, betoveren ze me elke keer.

 

Flanders-inside-okt2006-minipaddenstoelen2

19:38 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (19) | Tags: fantasie | |  Facebook

01-10-06

Rose petals - Rozenblaadjes (foto, rozen, pioenen, processie)

Flanders-inside-sept2006-rozenblaadjes
 

These fallen leaves of red roses in the grass made me think of the Peony leaves that little girls in angelic dresses used to strew on the cobbles during the procession in the days that my mother was young.  I only saw it on old photos, but in our garden there were many Peony plants of the generation residents before us, which had them especially for this use in processions.

 

Deze gevallen blaadjes van rode rozen in het gras deden me denken aan de Pioenblaadjes die kleine meisjes in engelachtige jurken op de kasseien strooiden tijdens de processie in de tijd dat mijn moeder jong was.  Ik zag het zelf enkel op oude foto’s, maar in onze tuin stonden veel Pioenen van de generatie bewoners voor ons en zij hadden die speciaal voor dit gebruik in processies.

00:07 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: planten | |  Facebook