31-01-07

Garganta del Chorro (Rio Gaudalhorce, Andalucia)

Flanders-inside-jan2007-garganta

“Het moeilijkste in het leven is om te leren welke bruggen we moeten gebruiken en welke we moeten verbranden.” 

“The most difficult in life is to learn which bridges we have to use and which ones we have to burn.”

13:22 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (19) | |  Facebook

29-01-07

De A van amapola (klaproos, poppy)

Flanders-inside-jan2007-amapola

Grijze, grijze, grijze dagen, laat ons wat foto’s kijken van Spanje.

Grey, grey, grey days, so let’s look at some photos of Spain.

Hotel Hacienda La Herriza, Gaucin, Andalucia

in the middle of mountain nature and built as a pueblo used to be.

in het midden van bergnatuur en gebouwd zoals een pueblo er vroeger uitzag.

Flanders-inside-jan2007-laHerriza1

00:19 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (13) | Tags: alfabet | |  Facebook

27-01-07

The C of Chocolate milk (Art on cows, Hulst)

Flanders-inside-jan2007-chocolademelk

De C van chocolademelk (Art on cows project).  Ik heb het maar één keer gedronken.  Dat was toen ik dat moest, toen ik als klein kind een nachtje bleef logeren bij familie (in de dagen dat kinderen nog moesten luisteren naar volwassenen en ze dat ook daadwerkelijk deden, voedselallergie was nog geen begrip en voor de meeste mensen pure aanstellerij of klinkklare onzin).  Dank je zeer, braakreflex, om mijn leven te redden !!

The C of chocolate milk (Art on cows project).  I only drank it once.  That was when I had to, when I as a small kid was staying a night over at a relative (in the days that children still had to listen to adults and that they actually did so, food allergy was not yet a notion and for most people nothing but affectation and pure nonsense).  Thank you very much, vomit reflex, for saving my life !!

00:45 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (10) | Tags: koeien, alfabet | |  Facebook

26-01-07

De P van Passie - The P of Passion (Hulst)

Flanders-inside-jan2007-vos-Hulst-1

“Als de vos de passie preekt, boer let op uw kippen (ganzen) !”  of m.a.w. vertrouw nooit een huichelaar, laat je bij gevaar niet in slaap wiegen door mooie praatjes (en anders ook niet).  In fabels en in het grote 13de eeuwse dierenepos “Van den Vos Reynaerde” worden dieren gebruikt om te praten over mensen, best handig als je op een veilige manier iets zwaar op de korrel wil nemen en eveneens een goede manier om mensen bepaalde verstandige handelswijzen bij te brengen.   Ook al is het Reynaertverhaal erg oud - het werd geschreven omstreeks 1260 - toch leeft het nog sterk in het Waasland, de streek waar het verhaal zich voor een groot deel afspeelt.  13 dorpen (Axel, Kieldrecht, Destelbergen, Hulst, Kruibeke, Lochristi, Lokeren, Moerbeke, St-Gillis-Waas, St-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster) werken hierover samen in een gemeenschappelijk project met o.a. tal van beelden en een fietsroute.

“When the fox preaches passion, farmer look after your geese (chickens) !” or with other words never trust a dissembler, when in danger (or not) don’t let you lulled asleep by sweet talk / fair speeches.  In fables and in the big 13th century animal epos “Of Reynard the fox” animals are used to talk about people, very handy if you want to make a butt of something in a safe way and also a good way to teach people wise conducts.  Although the Reynard story is very old - it was written around 1260 - the towns of the Waasland, the region where the story plays for a major part, are still under the spell of it.  13 towns (Axel, Kieldrecht, Destelbergen, Hulst, Kruibeke, Lochristi, Lokeren, Moerbeke, St-Gillis-Waas, St-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster) have a common project to keep the story alive with among other things many statues and a bike route.

Flanders-inside-jan2007-vos-Hulst-2
Het alfabet is een verzameling van foto’s van woorden die me opvallen.  Ik post ze wanneer ik er tegenkom.

The alphabet is a collection of pictures of words that strike me.  I present them as I come across them.

00:28 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (9) | Tags: beelden, alfabet | |  Facebook

23-01-07

Go West ! (Melsele)

Flanders-inside-jan2007-GoWest2

Ik wist het wel, maar realiseerde me nooit echt dat er zoveel Vlamingen naar Canada geëmigreerd zijn, ook mensen van mijn eigen dorp.  Ze gingen in vier golven : 1880-1896, 1896-1914, 1925-1930 en 1948-1957.  Het was niet te kenmerken als miserie-emigratie.  Ze vertrokken allemaal om een groter inkomen te verwerven, maar velen hadden genoeg geld om direct een eigen landbouwbedrijf of een fabriek te starten en Vlamingen zijn harde werkers. 

Flanders-inside-jan2007-GoWest5

De Vlaams-Canadese Vriendenkring kon de hand leggen op de tentoonstelling “Go West !” die gemaakt was in opdracht van de Provincies Oost- en West-Vlaanderen.  Zij had haar tournee gedaan en stond eigenlijk op de rand om gedumpt te worden.  Stel je voor : al die schitterende fotowanden, een gigantisch grote kaart van Canada op hoogkwalitatief materiaal gedrukt, de infoborden, … Goh, dat moet veel geld gekost hebben.  Jawel, zelfs twaalf keer zoveel als wat ik als veel geld beschouw voor een tentoonstelling.  Maar ze is nu gered en in goede handen. 

Flanders-inside-jan2007-GoWest3

In de kapel van het oude klooster van Melsele, die ooit haar eigen boerderij, boomgaard en pensionaat had en waar ik in de dagen van de laatste kloosterzusters naar school ben geweest, hebben ze de tentoonstelling “Go West” opgesteld.  Het is een komen en gaan van bezoekers en allemaal hebben ze een verhaal dat hen verbindt met Canada.  Ik kom er de schoenmaker tegen en die had een neef die naar Canada ging.  Hij kocht er 60 hectaren land en begon met het bouwen van zijn huis toen er een Indiaan langskwam. (Ik dacht : oh oh, dat gekochte land was waarschijnlijk in het echt van die Indiaan, maar neenee)  De Indiaan zegt : dit is geen goede plaats om je huis te bouwen want in het voorjaar verandert deze plaats in een stroom en loopt alles onder.  De Vlaming luistert en bouwt zijn huis op hoge grond en in de lente ziet hij een stroom van water vloeien en zijn huis is veilig.  En dan zijn er verhalen over beren en bizons, en de mooiste en grootste natuurgebieden, … Ja, voor mij is dat OK, wanneer vertrekken we ?

 

Flanders-inside-jan2007-GoWest6

 

I knew but I never really realized that so many Flemings emigrated to Canada, people of my own town too.  They went in four major periods : 1880-1896, 1896-1914, 1925-1930 and 1948-1957.  It was not in essence a misery-emigration.  They all left to make a bigger income, but many had enough money to start a farm or a factory right away and Flemings are hard workers.  The Flemish-Canadian circle of friends could lay hands on the exposition “Go West !” which was made in order of the Provinces of East- and West-Flanders.  It had done its tour and was close to get dumped.  Can you imagine : all these magnificent photowalls, a giant map of Canada printed on excellent material, the info boards, …  Wow, that must have cost a lot of money.  Yes, even twelve times as much as what I consider a LOT of money for an exhibition.  But it is saved and in good hands now.

 

Flanders-inside-jan2007-GoWest4

In the chapel of the old convent of Melsele, which once had her own farm, orchard and boarding school and where I went to school in the days of the last convent nuns, they set up the exhibition “Go West !”.  It is a coming and going of visitors and everyone has a story that connects with Canada.  I meet the shoemaker who had a cousin that went to Canada.  He bought 60 hectares of land there and was starting to build him a house when an Indian passed.  (I thought : oh, oh, he has bought land that was in fact belonging to the Indian, but no no) The Indian says : you better don’t build your house here because now this place is dry but in spring this place becomes a stream and is all flooded.  The Fleming listens and builds his house on high ground and in spring he sees a stream of water flowing and his house is safe.  And then there are stories about bears and buffalo’s, and the most pure and large nature area’s, …   Yes, OK for me, when are we leaving ?

Flanders-inside-jan2007-GoWest7

20:45 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (13) | Tags: melsele | |  Facebook

22-01-07

De wereld in foto's - The world in photos

Flanders-inside-jan2007-wereldinfotos

 

Op de trein is een vrouw aan het voodoo-dansen op een pagina van de treinkrant.

Op het stationsplein van Brugge draaien Chinese gezichten rond op een windmolen.

In de kapel van het ex-klooster te Melsele emigreren Vlamingen naar Canada op een tentoonstelling. 

 

Ik zie de wereld in foto’s.

 

On the train a woman is voodoo-dancing on a page of the train-newspaper.

On the train station square of Bruges Chinese faces are turning around on a wind-mill.

In the chapel of the ex-convent in Melsele Flemings are emigrating to Canada on a exhibition. 

I see the world in photos.

23:44 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (6) | Tags: fotocolumn | |  Facebook

21-01-07

Go West ! (Melsele)

Flanders-inside-jan2007-gowest1

In de kapel van het ex-klooster te Melsele emigreren Vlamingen naar Canada op een tentoonstelling.  (hierover volgt later meer)

In the chapel of the ex-convent in Melsele Flemings are emigrating to Canada on a exhibition.  (more about this later)

14:17 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (9) | Tags: melsele | |  Facebook

19-01-07

Chinese gezichten (Stationsplein, Brugge)

Flanders-inside-jan2007-chinesemolen

Op het stationsplein van Brugge draaien Chinese gezichten rond op een windmolen.

On the train station square of Bruges Chinese faces are turning around on a wind-mill.

12:27 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (8) | |  Facebook

18-01-07

Op de trein

Flanders-inside-jan2007-trein

Op de trein is een vrouw aan het voodoo-dansen op een pagina van de treinkrant.

On the train a woman is voodoo-dancing on a page of the train-newspaper.

00:40 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (10) | |  Facebook

17-01-07

Ter registratie - For the records

Flanders-inside-jan2007-prunus

 

Dit moet ik toch even noteren : Vlaanderen heeft deze winter nog geen wintertemperaturen gehad en sommige variëteiten Japanse kers staan in bloei, nu in januari !!!  Om dit te illustreren maakte ik een foto van een tuintje net over de grens, in Hulst.  Het was een foto van de soort ‘registratie van de realiteit’, maw het is een goede foto qua belichting, scherpte en noem maar op, maar er is niets aan, je wordt er niet koud of warm van, het is documentatie.  Maar met photoshop : filter > vervorm > oceaanrimpel heb je ineens een schilderijtje.  De Japanse kers is heel erg populair in onze contreien, dat viel me ineens op.  Geen tuintje zo klein, of er staat een kerselaartje in.  En bij al wie om vogeltjes geeft, staat er ook steevast een voederplankje en hangt er ergens wel een nestkastje.  Laat ons dat eens testen.  Heb jij een Japanse kerselaar in je tuin ?

 

I have to record this : Flanders has not yet had winter temperatures this winter and some varieties of the Japanese Cherry are blossoming right now, in January !!! To illustrate this I made a photo of a little garden just across the border, in Hulst.  It was a photo of the kind “registration of the reality”, with other words : it is a good photo in terms of DOF, light and so on, but it does not have something, it makes you blow neither hot nor cold, it is documentation.  But with photoshop : filter > vervorm (transform ?) > oceaanrimpel (ocean ripple) it becomes a painting.  The Japanese Cherry is very popular around here, that suddenly struck me.  No matter how small a garden is, it is very likely to have a Prunus.  And at those who care for birds, there is some sort of bird feeder and a birdhouse.  Let’s test this.  Do you have a Japanese Cherry in your garden ?

00:40 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (14) | Tags: bomen, fantasie, bloesems | |  Facebook

15-01-07

Storm

Flanders-inside-jan2007-storm2

Ik hou niet van worstelen en niet van judo, het zal je dus niet verbazen dat ik ook niet hou van worstelen met de wind.  Ik heb er schrik van, maar ik wou afgelopen donderdag  een trein halen naar Brugge, dus ging ik er maar voor.  Ik weet dat veel mensen het als een uitdaging zien  “oh, tof” om zichzelf te meten met de wind, om te vechten en om rechtop te blijven.  Ik hou er niet van om op de pedalen te staan en niet vooruit te gaan, om totaal onaangekondigd langzij een duw te krijgen en dan ineens met zo’n kracht vooruit gegooid te worden dat ik automatisch ga remmen.  Oh verrassing, terwijl ik worstel en duw op de pedalen, stuur en mijn evenwicht tracht te bewaren, besluiten de wolken om ook wat koude regen over de scène te gieten.  Neen, als de kraaien en kauwen - meestervliegers- en wanneer zelfs de meeuwen - expert-stormvliegers - besluiten van beneden te blijven in de weiden, dan zou men moeten weten dat het beter is van binnen te blijven.  Maar ja, zoals Roberta het schrijft (zij ging buiten in een blizzard !!! een bijzonder heftige sneeuwstorm met erg lage temperaturen), het doet je wel voelen dat je leeft en het is opwindend.

I don’t like wrestling and I don’t like judo, so it will be no surprise for  you that I don’t like wrestling with the wind either.  It scares me, but I wanted to catch a train and go to Bruges last Thursday, so I went for it.  I know that a lot of people see it as a challenge “ oh this is fun !!” to measure oneself with the wind, to fight, and to stay upright.  I don’t like it to stand on the pedals and not to move forward, to be caught with a totally unannounced blow in the back side and then to be thrown forward so suddenly and with such a force that I automatically brake.  Ah surprise : while wrestling and pushing the pedals, steering and balancing, the clouds decide to pour some cold rain over the scene.    No, when the crows and jackdaws -master flyers- and when even the gulls -expert storm flyers- decide to stay down in the pastures, one should know that it is better to stay inside.   But yes, as Roberta noted (she went out in a blizzard !!!), it makes you feel alive and it is exciting. 

00:16 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (12) | Tags: fantasie | |  Facebook

12-01-07

De klok - The bell (eco-kunst)

Flanders-inside-jan2007-KrisVanHemelrijck

Ergens in Vlaanderen, aan de rand van een bos, is er een tentoonstelling van eco-kunst van Kris Van Hemelrijck.  En dit is wat ik beleefde. 

Tussen twee bomen hangt “een klok”.  Het - ik wil het niet “hij” of “zij” noemen-  hangt buiten en op ooghoogte.  Alle klokken die ik ken hangen in torens (behalve sommige museumklokken die staan), dus is dit voor mij direct zo een reusachtige Aziatische klok, die men luidt bij religieuze ceremoniën en ik ben nu in China of in Tibet. Dit is een natuurklok.  Ik verwacht geluid, maar dat komt er niet.  Ik denk dat het oorspronkelijk van mos met de onderliggende aarde gemaakt is, nu is het aarde op een raster, met hier en daar mos.  De aarde is nat en de klok moet daarom enorm zwaar zijn.  Voorzichtig leg ik mijn hand erop en het voelt alsof ik mijn hand op de buik van een gigantisch dier leg. Ik voel ontzag en verwondering.  Het voelt levend.  Dat komt natuurlijk omdat het heel lichtjes schommelt (het ophangsysteem bestaat uit sterke elastieken, denk ik.  En wat zou het effect zijn van die trekkracht op de wortels van de boom, vraag ik me af  …), maar dat is wat mijn hoofd zegt, mijn lichaam voelt contact met de levende kracht van de aarde.  En dat was een heel prettige ervaring.  Dank je wel Kris Van Hemelrijck. 

En later wou ik dat op papier zetten : ik groef een oude schilderdoos op (als uit een vorig leven) en enkele even oude penselen, ritste een blad papier uit de printer en goot er mijn indrukken op uit.  Hoe lang is het geleden dat jij nog schilderde of tekende ?

Somewhere in Flanders, at the border of a wood, there is an exposition of eco-art of Kris Van Hemelrijck.  And this is what I experienced. 

Between two trees hangs “a bell”.  It - I don’t want to name it “he” or “she”- hangs in the open and at eye-level.  All the bells I know hang in towers (except for some museum ones that stand), so for me this immediately is such a huge Asian bell, which they ring at religious ceremonies and I am now in China or in Tibet.  This is a nature bell.  I expect to hear it, but it makes no sound.  I think it is originally made of moss with its earth layer, now it is earth on a netting, with here and there some moss.  The earth is wet and the bell must therefore be very heavy. Carefully I place my hand on it and it feels like touching the belly of a giant animal.  I feel awe and wonder.  It feels alive.  That is of course because it is very gently swinging (the hang-up system consists of strong elastics, I think.  What would be the effect of this pulling force on the roots of the tree I wonder,  ...), but that’s what my head says, my body feels contact with the living strength of the earth. And that was a very pleasant experience.  Thank you Kris Van Hemelrijck. 

And later I wanted to put it on paper : I dug up an old paintbox (as out of a previous life) and some equally old brushes,  took a piece of paper out of the printer and poured my impressions on it.  How long has it been since you painted or drew ?

 
Flanders-inside-jan2007-HVdC-klok

12:37 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (20) | |  Facebook

09-01-07

Museum Abdij van Orval

Flanders-inside-jan2007-orval-klok

Onder de kerk is het museum van de abdij van Orval.  Het is zo speciaal om daar alleen te kunnen ronddolen, het is als tijdreizen, je voelt de geest van het verleden.    Loop daar rond met een groep en de magie is gebroken.

Under the church is the museum of the abbey of Orval.  It is so special to wander around in this place alone, it is as time traveling, you feel the spirit of the past.  Visit this place with a group and the magic is broken. 

 

Flanders-inside-jan2007-orvalmuseum

23:38 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (14) | |  Facebook

08-01-07

Drie koningen - Three kings (jan.6)

Flanders-inside-jan2007-3koningen

Daar gaan ze dan de driekoningen-zangertjes op een kletsnatte 6 januari : zingen van deur tot deur, de opbrengst voor een goed doel (vroeger was dat voor de eigen zak), en op de terugweg mogen ze in de huifkar.  Driekoningen gaan zingen is hier een traditie.  “Ze worden uitgestuurd om te gaan bedelen” zo zei een vrouw naast mij, ik denk dat ze van oostblokherkomst was.  Gaan bedelen, raar, zo zag ik het nog nooit.

“Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed, mijn oude is versleten, mijn moeder mag het niet weten, mijn vader heeft het geld op de rooster geteld”

"Daar kwamen drie koningen met ene ster, …, zij kwamen van ver …"

 

There they go : the “three kings” singers (the three kings visited Jesus when he was just born and they brought him gifts, they followed a bright star to find his birth place, feast on jan.6), on a soaking wet January 6 : singing from door to door, the profits for a good cause (in former days that was for in the own pocket), and they are brought back by the covered wagon.  To go singing “three kings” is a tradition here.  “They are sent out to go begging” said the woman beside me, I think she was of East-European origin.  To go begging, strange, I never saw it that way.

 “Three kings, three kings, give me a new hat, my old one is worn out, my mother may not know that my father counted the money above the grid (meaning : the money is gone)”

"There three kings came with a star, ….,  they came from far, …."

 

Flanders-inside-jan2007-3koningen-huifkar

 

Als je goed kijkt, zie je hoe de regen verdampt op de paardenruggen (bv. net voor het groene jasje), die dieren koelen enorm af met zo’n weer.

 

If you watch closely, you can see the rain vaporize on the back of the horses (for example : just before the green jacket), these animals cool off enormously with such weather.

14:09 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (10) | Tags: melsele, regen, zoogdieren | |  Facebook

Dingen - Things (3/3)

Flanders-inside-jan2007-things3

Genoeg, genoeg met de persoonlijke spulletjes ! Het voelde eerder ongemakkelijk van dit te doen, zo bijzonder onvlaams ook.  Tot slot : een engel-bewaarder, wie kan er zonder ?

 

Enough, enough of this personal stuff ! It felt rather uncomfortable to do this, so incredibly unflemish too. To end : a guardian angel , who can live without ? 

14:00 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (3) | |  Facebook

07-01-07

Dingen - Things (2/3)

 

Flanders-inside-jan2007-things2

Overal zijn er postkaarten (en de koelkast is een uitstekend kaartenbord), soms knip ik een prent of foto uit de krant.  In de keukenkast zitten heel kleine muisjes kaas te eten en hier en daar leven miniatuurdiertjes, tot grote verrassing van kinderen en van de bezoeker die een glimp van in de kast opvangt.

Cards are everywhere (and the fridge is a great cardboard), sometimes I cut an image or photo out of the newspaper.  In the cupboard there are little mice eating cheese and tiny animals at several places, much to the surprise of especially children but of the visitor who gets a look in the cupboard too.

Flanders-inside-jan2007-keukenplank

00:51 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (10) | |  Facebook

05-01-07

Dingen - Things (1/3)

Flanders-inside-jan2007-things1

Meer dan een maand geleden liet WW voorwerpen zien waarmee hij zich omringt en vertelde hun verhaal.  De snellen volgden meteen.  Ik was onder de indruk dat zij zo open waren om dit te delen.  Al denkend bleef ik achter ….  Het ligt niet in mijn aard van dingen uit mijn huis te gaan tonen, voorwerpen die mijn huis een thuis maken, dingen met herinneringen of banden met diegenen die ze schonken.  Maar ik denk dat het goed is om zo af en toe eens iets te proberen waar ik zelf niet zou opkomen.  Ik heb meerdere dingen samengezet in één foto om ruimte te sparen.  Dit doet het er nogal volgestouwd uitzien, wat in huis niet het geval is. 

Maar goed, wat heb ik hier :

 • bladeren van mijn laatste reis naar Duitsland, in een mandje, 
 • dennenappels, eikels en veren (fantastische veren ook van een dode Buizerd die ik eens vond),
 • een uil, die fascinerende nachtvogel, met twee jongen, 
 • het schaap en het konijn zijn vingerpoppetjes,
 • gidsen die ik bij de hand wil hebben (vogels, planten, zoogdieren, …) en woordenboeken (er is altijd wel iets dat ik wil weten),
 • een windorgeltje (ja ? juiste benaming ? ik noem het zelf een tingeltangeltje) met vrolijke tingelgeluiden en een vleugje China.

More than a month ago WW showed things he surrounds him with in his house and told their story.  The fast ones followed him right away.  I found it touching that they are so open to share. I stayed behind thinking …  It’s not my cup of tea to show objects from my house, objects that make my house a home, things with memories or connections to the persons who gave them.  But I think it is good to, so now and then, try something out that I normally wouldn’t do. I’ve put several objects together in one picture to safe space.  This makes the place look stuffed, which she isn’t. 

But OK, what do I have here :

 • leaves from my last travel to Germany, in a basket,
 • fir-cones, acorns and feathers (fantastic feathers too from a dead Buzzard I once found),
 • an owl, that fascinating nightbird, with two young ones,  
 • the sheep and the rabbit are finger puppets,
 • guidebooks I keep nearby (birds, plants, mammals, …) and dictionaries (there is always a lot I want to know),
 • a wind-chime with cheerful sounds and a touch of China.
Flanders-inside-jan2007-boekenplank

23:12 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (10) | |  Facebook

Boom nr. 39 - Tree number 39 (Villers-devant-Orval)

Flanders-inside-jan2007-boom39

Laat ik nr. 39 maar op de blogpost doen terwijl ik werk aan een logje over ‘de dingen waarmee ik me omring in mijn huis’, niet makkelijk maar beloofd is beloofd.  Bedankt voor jullie medeleven toen ik gisteren zo triest was.

Let me post nr. 39 while I am working on my post ‘things I surround me with in my house’, not easy but I promised to do it.  Thank you for your care when I was so sad yesterday.

01:34 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (9) | Tags: bomen | |  Facebook

03-01-07

Een verdrietdag - A sadness day (foto : abdij van Orval)

Flanders-inside-jan2007-monnik

Vandaag was ik zo triest.  Vandaag wogen alle zorgen die ik op mijn schouders tors ineens teveel.  En in de late namiddag kon ik eindelijk wenen : ik weende zoveel dat ik me nadien terug beter voelde.  Ik denk dat de wolken in mijn geest en in mijn hart te vol zaten, het moest dus wel regenen en nadien is de hemel terug helderder.

Ik nam een archieffoto van de abdij van Orval en schilderde de vrouw een monnikspij zodat ze haar privacy kan behouden en ze droeg al een halflange jas; dat maakte het gemakkelijker.

 

Today I was so sad.  Today all the worries that I carry on my shoulders suddenly weighed too much.  And in the late afternoon I finally could cry : I cried so much that afterwards I felt better again.  I guess the clouds in my mind and in my heart were too full, so it had to rain and afterwards the sky is brighter again.

I took an archive photo of the Abbey of Orval and painted the woman a monk’s habit so that she can keep her privacy and she was already wearing a half-long coat; that made it easier.

23:55 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (23) | Tags: vogels | |  Facebook