19-04-07

Van rietland (Kinderdijk) naar dehesa (Extremadura) - From reed land to dehesa

Flanders-inside-april2007-molensKinderdijk

 

Van de windmolens te Kinderdijk trek ik, tot het eind van de maand, naar een heel andere plaats : Extremadura (Spanje).  “Een paradijs.  Dat is de kortste beschrijving van Extremadura in de lente.  Oude, majestueuze eiken staan als puntjes in een uitgerold tapijt van weiden … Extremadura biedt jou luchten vol arenden en gieren, en steppen bewoond door Kleine en Grote trappen (ja, een trap is een vogel).  Als je van mooie wilde bloemen houdt, zal de verscheidenheid aan knolplanten en orchideeën je er doen duizelen, vooral in de bergen (daar duizel ik zo al).  In de eindeloze boomgaarden (= dehesa = een soort van mediterrane savanne) en langs met bloemen omzoomde stromen, ben je in de tuin van Eden, terwijl de nabije rotsige berghellingen en genadeloze semi-woestijnen de schoonheid van een meer ruige natuur vertonen … Extremadura is een roetsjbaan voor elke natuurliefhebber.” (Crossbill Guides, Nature guide to Extremadura, eigen vertaling).  Ik was alleen vergeten na te denken waarom dat daar zo’n groen paradijs is in de lente … Juist, je snapt het : omdat het regent (dec, jan, april en mei zijn daar de regenmaanden).  Voor april is het gemiddeld aantal regendagen dertien, een peulschil uiteraard voor een Europese laaglander want bv. in Vlaanderen is het gemiddeld aantal regendagen minimaal 16 en dit voor elke maand van het jaar (bron : KMI), maar wat als die regendagen in Extremadura allemaal achter elkaar komen en hoe hard regent het daar ?  Meer weerpraatjes als ik terug ben.  Hou je goed, stel het wel en tot later !

 

From the windmills I go, till the end of the month, to a completely different place : Extremadura (Spain).  “Like paradise.  That is the shortest description of Extremadura in spring.  Old, majestic oaks dotting a rolling green tapestry of pasture … Extremadura offers you skies filled with eagles and vultures, and steppes alive with little and great bustards.  If you love to search for beautiful wildflowers, the sheer diversity of Mediterranean bulbs and orchids will dazzle you, esp. in the mountains.  In the endless orchards and along flower-fringed streams you’ll find yourself in the Garden of Eden, while nearby rocky mountain slopes and merciless semi-deserts show a beauty of a much more rugged nature … Extremadura is a rollercoaster for every nature enthusiast.” (Crossbill Guides, Nature guide to Extremadura)  I only forgot to think why it is a green paradise in spring …  Yeah, you got it : because it rains (Dec, Jan, April and May are the rain months).  For April the average is 13 rain days, peanuts of course for a European flatlander because in  Flanders for example the average amount of rain days is 16 minimum for each month of the year (source : KMI), but what if all these rain days in Extremadura come one after the other and how hard does it rain there ? More weather talk when I am back.  Take care, all the best and “see” you later !

00:28 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (30) | |  Facebook

17-04-07

Een vis op het droge - A fish out of water (Kinderdijk)

Flanders-inside-april2007-vis

Een samenscholing op de oever : het gaat om een vis, een reusachtig exemplaar. Iedereen kijkt toe.  Foto’s met de buit. Die gaat de geschiedenis in.  De vis hapt, de vis stikt.  Algehele stilte. “Hoe lang kan een mens zijn adem inhouden ? Hoe lang hou jij het vol onder water ?” ,vraag ik me af.  Ik hou mijn adem in en dan hou ik het niet meer en moet ik het vragen, voor mijn gerustheid (en daar ben ik vast niet de enige in) : “Je gaat die vis toch ook terug in het water gooien ?” “Neen, hoor, het vispannetje staat al klaar”, lacht één van de jongens.  En dan begint iedereen te praten.  “Gooien ? Natuurlijk gaan ze zo’n vis niet gooien !”  Gepraat alom.  Even later gaat de vis in een zeiltje en wordt hij weer het water in gehesen.  Ik hoop dat hij het redt.  Het ga je goed, vis !

A gathering at a channel bank : it’s about a fish, a giant one.  Everybody is watching.  Pictures with the catch. For the records.  The fish gasps, the fish suffocates. General silence.  “How long can a man hold his breath ? How long can you hold on under water ?”, I wonder.  I hold my breath and then I can’t hold it anymore and I have to ask, for my reassurance (and I surely am not the only one) : “You do are going to throw that fish back in the water ?”  “No no, the fish pan is already heating”, one of the boys laughs.  And then everybody starts talking.  “To throw ? Of course they are not going to throw such a fish !”  Talking everywhere.  A bit later the fish goes in a tarpaulin and they hoist him back in the water.  I hope he makes it.  All the best, fish !

11:59 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (20) | |  Facebook

15-04-07

Een fotografenparadijs - a photographer’s paradise (Kinderdijk)

Flanders-inside-april2007-kinderdijk1

Negentien windmolens in een riet-en waterland, niet alleen een paradijs voor fotografen, maar een paradijs in vele aspecten (vogels, zichten, wandelen, genieten, ontspannen, …) : de werelderfgoedsite in Kinderdijk, Nederland.  Met een ijzeren discipline reduceer ik thuis de 150 foto’s die ik er nam (kaart vol) tot 57, maar tot minder geraak ik niet.

 

Nineteen windmills in a reed and water land, not only a photographer’s paradise, but a paradise in many aspects (birds, views, walking, enjoying, relaxing, …) : the Unesco world heritage site in Kinderdijk, the Netherlands.  With an iron discipline I reduce the 150 photos that I took there (card full) to 57, but that is as far as I get.

16:11 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (21) | |  Facebook

14-04-07

Brussels by night

Flanders-inside-april2007-Brussel1

 

Flanders-inside-april2007-Brussel2

01:00 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (13) | |  Facebook

11-04-07

Communiefoto’s met een paard - Communion photos with a horse

Flanders-inside-april2007-paard

 

Voor een Plechtige Communie (of Lentefeest) worden er fotokaartjes gemaakt.  Met een paard graag ! Nu is het zo dat ik het altijd goed vind als iemand begint met een groots idee.  Als je groot denkt, heb je een kans om meer te bereiken dan wanneer je klein begint, alhoewel daar uiteraard over gediscussieerd kan worden.  Maar het was lente en het paard was jong en een hengst en hij had de hele nacht op stal gestaan.  Dan weet je het dus wel : dat werd rennen in een vaart waar geen weide groot genoeg voor kan zijn.  Een pony en een magnolia bleken een makkelijker decor te zijn.  En ook mooi.

 

For a Communion (or Spring feast) photocards are made.  With a horse please ! I always approve when someone starts with a grand idea.  When you think grand, you have a chance to achieve more then when you start small, although one can discuss this.  But it was spring and the horse was young and a stallion and he had just spent the whole night in a stable. So, that’s obvious : he had to run with such speed that no pasture could be large enough for it.  A pony and a magnolia proved to be an easier décor.  And that was beautiful too.

23:22 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (18) | Tags: zoogdieren | |  Facebook

10-04-07

Bloesemrace - Blossom race

Flanders-inside-april2007-Japansekers

 

Lente : de Japanse kers in een nek-aan-nek race met Sleedoorn om de bloesemwedstrijd te winnen en ik kan met moeite mijn voeten opheffen : voorjaarsmoeheid.  Enige remedies ?

Spring : the Japanese cherry in a neck-and-neck race with Sloe to win the blossom contest and I can hardly lift up my feet : springtime fatigue.  Any remedies ?

Flanders-inside-april2007-sleedoorn

00:18 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (17) | Tags: bomen, bloesems | |  Facebook

07-04-07

Begijnhof van Brugge - The beguinage in Bruges

Flanders-inside-april2007-begijnhofBrugge

 

Wanneer een plaats, zoals het Begijnhof te Brugge, meer dan een miljoen keer gefotografeerd is, wordt ze precies zelf een foto.  Het is, zoals mijn vriendin A. die in Brugge woont het stelt, alsof je rondwandelt IN een postkaart.  Dat geeft een eerder surrealistisch gevoel. 

Opmerking : de Knobbelzwanen, die ook onlosmakelijk verbonden zijn met Brugge, bevinden zich in het echt niet in maar net buiten het Begijnhof.  In deze foto heb ik de vrijheid genomen om er één in de binnenplaats te zetten.

 

When a place, such as the Beguinage in Bruges, is photographed over a million times it seems to become a photo itself.  It is, as my friend A. who lives in Bruges puts it, as if you are walking around IN a postcard.  And that gives a rather surreal feeling. 

Note : the Mute swans, who are also inextricable bound up with Bruges, are in reality not in but just outside the Beguinage.  In this photo I took the liberty to place one in the inner garden.

01:07 Gepost door Hildegarde in Brugge-architectuur | Permalink | Commentaren (23) | Tags: vogels | |  Facebook

06-04-07

De vrouw in de boom - The lady in the tree (Kloosterstraat, Antwerpen)

Flanders-inside-april2007-vrouwinboom

 

In de Kloosterstraat in Antwerpen hangt een vrouwenportret in een boom, de kader tussen wat twijgen geklemd.  Naar de kleding te beoordelen : een foto van rond 1890 ?  Hoe en waarom ? Ik zou het niet weten, maar ik vind het wel mooi. 

 

In the Conventstreet in Antwerp a woman’s portrait hangs in a tree, the frame clasped between some twigs.  According to the clothes : a photo from around 1890 ? How and why ? I wouldn’t know, but I do find it pretty. 

00:48 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (11) | Tags: bomen | |  Facebook

05-04-07

Geen rozen zonder doornen - No roses without thorns

Flanders-inside-april2007-rozenblad

No roses without thorns, but as long as you have roses, there is no reason to complain, right ?

Geen rozen zonder doornen, maar zolang je rozen hebt, is er geen reden tot klagen, niet ?

00:44 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (16) | Tags: planten | |  Facebook

03-04-07

Hemel op aarde - Heaven on earth (Prunus, Hof ter Saksen, Beveren)

Flanders-inside-april2007-prunus1

 

Deze welbepaalde, overweldigend bloeiende Prunus (Hof ter Saksen, Beveren) vond ik zo mooi, dat ik het fotografisch niet kon hanteren.  Wat te tonen : de overvloed, uitsneden maken, alleen de bloemen of ook takken, … Er zijn zoveel mogelijkheden dat ik erdoor van slag geraak.  Misschien toon ik er de volgende dagen nog wel meer.  Ook kan ik geen onderscheid maken tussen het gevoel dat ik had wanneer ik onder dit bloesembaldakijn stond en wat de foto op zich toont.  Ik hou wel van deze zeer heldere foto en zijn uitsnede, wellicht te helder volgens de regels maar ik blijk recent een voorkeur te hebben voor wit.  Wat zeggen die foto’s jou; krijg je dat gevoel van schoonheid of is het voor jou eenvoudigweg een flop en in welk opzicht ?

There is so much beauty in one particular, overwhelmingly flowering Prunus (Hof ter Saksen, Beveren) that I don’t know how to handle it photographically : show its abundance, make crops, flowers only or branches too, … There are so many possibilities that I get of my stroke.  Maybe I’ll show some more the next days.  Also, I can’t distinguish between the feeling I had when standing under this canopy of blossoms and what the photo shows on itself.  I like this very bright one and its crop, according to the rules too bright I suppose but I recently seem to have a preference for white.  What do these photos say to you; do you get the feeling of beauty or does it simply fail for you and in what aspect ?

Flanders-inside-april2007-prunus2

22:22 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: bomen, bloesems | |  Facebook

02-04-07

Tjiftjafsilhouet - Chifchaf silhouette

Flanders-inside-april2007-tjaftjaf

14:55 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (5) | Tags: bomen, vogels | |  Facebook