31-10-07

Kwaak, kwaak - Ribbit, ribbit (kikker, Agnese Stabina, Letland, “Who said miau”, Europalia, Agorafolly, Brussel)


Flanders-inside-okt2007-Agnese-Stabina


In Brussel kwaakt een kikker in elke taal van de Europese Unie.  Voor 5000 Euro.

In Brussels a frog is croaking in every language of the European Union.  For 5000 Euro.

23:45 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (8) | |  Facebook

Op hout en op drankkarton - On wood and on beverage coated board


Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-10a


Hoe gaat het ? vraagt B (medeleerling).  Ik probeer verschillende dragers uit, zeg ik en kijk bedenkelijk.  Dat moet je doen, zegt B., al die verschillende ervaringen sla je op in je hoofd en dan, binnen een jaar of op een bepaald moment, is er opeens een klik tussen zo’n materiaal en wat je wil maken, en dan heb je het.

How are things going ? B. (a fellow student) asks.  I am trying out different undergrounds (carriers), I say and I look doubtful.  That is what you have to do, B. says, all those different experiences are stored in your head and then, in a year or on a sudden moment, there is going to be a click between such a material and what you want to make, and then you have it.

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-10b

01:09 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: academie | |  Facebook

30-10-07

Olieverf op papier en op eikenbladeren - Oilpaint on paper and on oak leaves


Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-9b


Wat doe je ? vraagt S (ouderejaars). Ik schilder fragmenten op verschillende ondergronden, leg ik uit.  Vind je dat prettig ? vraagt S.  Neen, zeg ik, maar als ik alleen maar doe wat ik zou willen zoals schilderen op canvas, dan sluit ik nieuwe mogelijkheden uit en leer ik niet, dus doe ik wat de leraar vraagt.  Dat is erg goed, zegt S.

What are you doing ? S. (a senior student) asks.  I am painting fragments on different undergrounds, I explain.  Do you enjoy that ? S. asks.  No, I say, but if I only do what I would like to do such as painting on canvas, then I exclude new possibilities and I don’t learn, so I do what the teacher asks.  That is very good, S. says.

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-9a

00:01 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (13) | Tags: academie | |  Facebook

29-10-07

Schilderen op zonnebloempitten - Painting on sunflower seeds


Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-8


Thuis maak ik dragers (ondergronden om op te schilderen, opdracht academie) : karton, hout, aluminiumfolie, stoffen, tapijt en ook een karton vol zonnebloempitten.  Maar dat is voedsel, roept XY ontzet, dan kan je net zo goed vlees rond een paal gaan draaien (cfr. Jan Fabre, hesp op zuilen, Over the edges).  Neen, zegt dochter, luister : je schildert de pitten en dan sprenkel je er water op, de zaden zwellen en uit je schilderij groeien scheuten, dan heb je kinetische kunst. 
In de les schilder ik Trinny op zonnebloempitten. Ze glimmen en ze domineren de vorm van wat ik kan schilderen.  Ik vind het afschuwelijk lelijk. Nu heb je gewoon de pitten beschilderd, zegt meester Jaruwan-Tse.  Schilder er een effen vlak op en ga erop projecteren en schilder dan wat je ziet.  Het blijft aartsmoeilijk, en lelijk.  Het is goed van te worstelen met een drager, zegt Meester Jaruwan-Tse, voel hoe moeilijk dat gaat en leer. 
(In de donkere kamer beland ik ineens in de duistere middeleeuwen : de schildersezel en het pittenschilderij worden een kruis en een vrouwengezicht. Ik heb dingen zoals dit gezien, in de donkere kelders van het Groot Seminarie te Brugge en dat was kunst, maar ik vond het alleen maar lelijk en eng.)

At home I make carriers (undergrounds to paint on, task art school) : cardboard, wood, tin foil, tissues, carpet and also a cardboard full of sunflower seeds. But that’s food, XY yells aghast, then you can just as well wrap meat around a pillar (cfr. Jan Fabre, ham on pillars, Over the edges).  No, daughter says, listen : you paint the seeds, then sprinkle water over it, the seeds will swell and out of your painting sprouts will grow, meanwhile the portrait changes, then you have kinetic art.  
At school I paint Trinny on sunflower seeds.  They shine and they dominate the form of what I can paint.  I find it awfully ugly.  Now you only have painted on the seeds, Master Jaruwan-Tse says.  Paint an even plane on it, project on it and paint what you see.  It stays incredibly difficult and ugly.  It is good to wrestle with a carrier, Master Jaruwan-Tse says, feel how difficult it is and learn. 
(In the dark room I find myself at once in the Dark Ages : the painter’s easel and the seed painting become a cross and a woman’s face.  I have seen things like this in the dark cellars of the Seminar in
Bruges and that was art, but I found it nothing but ugly and creepy.)

01:19 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: academie | |  Facebook

28-10-07

Trinny en Susannah in vlakken (Trinny and Susannah in planes)

 

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-7a


Na de vakjes, de vlakken.  Projecteer de foto of afdruk op je papier en zoek de vlakken.  Schilder daarna de vlakken.  Het klinkt eenvoudiger dan het is.  Het is schilderen wat er is, wat je ziet (vlakken), het vereenvoudigen, analyseren in donker en licht, keuzes maken en vergeten wat je waarneemt (gezichten).  Waarnemen is wat er gebeurt als je naar het schilderwerk kijkt, dan worden de vlakken ogen, een neus, een gezicht, …

After the squares, the planes.  Project the photo or print on your paper and search planes, then paint the planes.  It sounds easier than it is.  It is painting what there is, what you see (planes), simplifying it, analyzing it in dark and light, making choices and forgetting what you perceive (faces).  Perception is what happens again when you look at the painting, then the planes become eyes, a nose, a face, …

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-7b

00:54 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: academie | |  Facebook

27-10-07

Het Steen (Antwerpen, the Stone - castle in Antwerp)

 

Flanders-inside-okt2007-Antwerpen-hetSteen

01:05 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-architectuur | Permalink | Commentaren (7) | |  Facebook

25-10-07

Cityscape, Arne Quinze (Guldenvlieslaan, Brussel)


Flanders-inside-okt2007-ArneQuinze


Toen ik in Brussel was, kwam ik plots hierop uit ! Het voelt geweldig, het is heerlijk om naar te kijken en bijzonder om eronder te staan en te stappen.  Het is het “Cityscape”, het stadszicht, van Arne Quinze en het staat er voor een jaar.  Is het het gat in de ozonlaag, een dino op vele dunne steltpoten, een ruimteschip dat juist geland is ?  Wat dan ook, het is een geweldig ruimtelijk-visueel gebeuren.  Als je er meer van wil zien én het constructieproces, dan zie je dat hier.

When I was in Brussels I suddenly ran into this ! It feels great, it’s wonderful to look at, special to stand and to walk beneath it.  It is the “Cityscape” by Arne Quinze and it stands there for a year.  Is it the gap in the ozone layer, a dino on many stilt legs, a space shuttle that just has landed ? Whatever, it is a wonderful giant spatial (three-dimensional)-visual experience.  If you want to see more and the construction process, you can see it here.

01:07 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (15) | |  Facebook

24-10-07

Agorafolly (Alicja Karska & Aleksandra Went, Brussel, Europalia)


Flanders-inside-okt2007-Karska-Went-1


Alicja Kaska en Aleksandra Went (Polen) hingen een rood gordijn voor de Koninklijke Muntschouwburg te Brussel : aan welke kant van het gordijn gaat de vertoning door ? Het is een leuke variant op “Het leven is een schouwtoneel”.  (voor een realistisch totaalbeeld kan je bij Pieterbie kijken)

Alicja Kaska and Aleksandra Went (Poland)  hung a red curtain at the front side of the Royal Theatre in Brussels : at which side of the curtain does the play go on ? It’s a nice variant of “Life is a play”.  (for a total and realistic image you can scroll Pieterbie’s blog)

Flanders-inside-okt2007-Karska-Went-2

00:41 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (7) | |  Facebook

22-10-07

Agorafolly (Antonio Pio Saracino, Brussel, Europalia)


Flanders-inside-okt2007-Saracino


Agorafolly : 27 Europese kunstenaars, jonger dan 35, één voor elke Europese lidstaat, kregen een Brussels plein en een budget om hun artistiek antwoord te geven op de vraag hoe de toekomst van Europa eruit ziet.  Ik bezocht enkele pleinen en zag veel teleurstellende werken (zeker voor een budget van 5000 Euro).  Ik zag ook veel zwervers, logisch omdat ze vooral op pleinen verblijven, en liep door vele vreugdeloze straten met vervallen huizen.  Maar dit is waar ik voor kwam : de diptiek van de Italiaanse kunstenaar Antonio Pio Saracino.  Een man en een vrouw koesteren een lichtgevende cocon, symbool voor de technologische evolutie.  Het is een oproep tot verantwoordelijkheid.  Ik vind het, los van enige uitleg, gewoon uitzonderlijk mooi.

Agorafolly : 27 European artists, younger than 35, one for each member of the European community, each get a square in Brussels and a budget to show their artistic answer to the question : what does the future of Europe look like ? I visited some of the squares and saw a lot of things that were quite disappointing (for a budget of 5000 Euro).  I also saw many tramps, logical because they reside on squares, and went through many cheerless streets with houses in disrepair.  But this is what I came for : the diptych of the Italian artist Antonio Pio Saracino.  A man and a woman cherish a luminous cocoon, symbol for the technological evolution.  It is a call for responsibility.  Apart from any explanation, I simply find it tremendously beautiful.

01:32 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (15) | |  Facebook

20-10-07

Abdij van Maredsous - Abbey of Maredsous


Flanders-inside-okt2007-Maredsous


De abdij van Maredsous heeft een terras en dat is eerder ongewoon voor een abdij, denk ik.  Je kan er abdijbier drinken en abdijbrood eten met abdijkaas.  Wel, op dit terras zag ik zoveel gewone mensen die niet de perfecte look hebben noch het perfecte lichaam en ze waren allemaal graag gezien.  Dat spreekt voor zich, zeg je ? Je trapt een open deur in ? In onze televisiemaatschappij is het zo makkelijk om te vergeten dat je de moeite waard bent als je geen supermodel bent, of om je minderwaardig en onzeker te voelen en te denken dat jij niet graag gezien kan worden omwille van je uiterlijk, dat dit het perfecte anti-serum was.  Er was daar zoveel zorg en vriendelijkheid en liefde, ik denk dat dit meer op de televisie zou moeten komen.  Tja, als je een abdij bezoekt, ga je vanzelf preken.

The abbey of Maredsous has a terrace and that’s rather unusual for an abbey, I think.  You can drink abbey beer and have abbey bread with abbey cheese.  Now on this terrace I saw so many ordinary people who don’t have the perfect look nor the perfect body and they all were loved.  Evident you say ? You state the obvious ? In our television society it is so easy to forget that you can be worthwhile when you’re not a supermodel, or to feel inferior and insecure and think that you can’t be loved because of your looks, that this was a perfect anti-serum.  There was so much care and friendliness and love, I think that should be more on television.  Yes, when you visit an abbey, you start preaching of itself.

01:39 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (20) | Tags: planten | |  Facebook

18-10-07

Die Hard in the police station of Melsele ?


Flanders-inside-okt2007-diehard-melsele


Bruce Willis (Die Hard) in het plaatselijke politiekantoor van Melsele ? Zo ziet het er wel uit, maar het is een bokser die zich opwarmt voor een gevecht op de kermis (braderie Melsele, 1 sept.)

Bruce Willis (Die Hard) in the local police station of Melsele ? Well, it looks like it, but it’s a boxer preparing for a fight at the fair (sept. 1).

23:56 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (12) | Tags: melsele | |  Facebook

17-10-07

Zwierig en gezwind - Flamboyant and swift (man met beer, Gouden Boomstoet (16), Brugge 2007, Pageant of the golden tree)


Flanders-inside-okt2007-GoudenBoomstoet-16


Zwierig, gezwind en goedgemutst stapt deze man met beer (de beer is het symbool van Brugge) vanuit de Gouden Boomstoet het bos door, alwaar ik hem zag vanachter een boom.

Flamboyant, swift and good-humoured this man with bear (the bear is the symbol of Bruges) walks from the Pageant of the Golden tree through the woodland, where I saw him from behind a tree.

23:59 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (12) | Tags: gouden boomstoet, fantasie | |  Facebook

16-10-07

Zuilen van beuk - Beech pillars (Fagus sylvatica, Meerdaalwoud bij Leuven)


Flanders-inside-okt2007-Meerdaalwoud-2

00:57 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (22) | Tags: bomen | |  Facebook

15-10-07

In het woud - In the forest (beeld, Ad Wouters, Meerdaalwoud bij Leuven)


Flanders-inside-okt2007-Meerdalwoud-1

00:32 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (13) | Tags: bomen, beelden | |  Facebook

13-10-07

Windmolentje - Windmill (from Holland with love, Amsterdam)


Flanders-inside-okt2007-windmolentje


In Amsterdam zag ik ze eerst in een klein winkeltje, je weet wel het soort van “night-shop” winkeltje waar Pakistani sigaretten, sterke drank, drankjes, snoep, katteneten en waspoeder verkopen.  Zeven Euro, zei de man.  Dat is wel veel te veel, zei ik.  Later kocht ik er eentje voor een redelijke prijs en sindsdien draait het en draait het in mijn tuin en ik geniet er evenveel van als een klein kind.  Vertel eens, wat is het voor jou : pure kitsch, een kinderspeeltje (enkel voor kinderen) of plezier ?

In Amsterdam I first saw them in a tiny store, you know the kind of “night-shop” store where cigarettes, booze, drinks, candy, catfood and washing powder are sold by Pakistani.  Seven Euro, the man said.  That’s way too much, I said.  Later on I bought one for a reasonable price and now it’s turning and turning in my garden and I enjoy it as much as a little kid. Tell me, what is it for you : pure kitsch, a child’s play (for children only) or fun ?

22:44 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (11) | |  Facebook

12-10-07

Onder water vliegen - Flying under water (pinguïn, Zoo van Antwerpen)


Flanders-inside-okt2007-pinguïn

22:23 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (8) | Tags: vogels | |  Facebook

11-10-07

Engel - Angel (Kapel van Gaverland, Melsele - chapel)


Flanders-inside-okt2007-kapelvanGaverland-melsele

00:28 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-architectuur | Permalink | Commentaren (15) | Tags: melsele, beelden | |  Facebook

09-10-07

Heverleebos (Heverlee, Leuven)


Flanders-inside-okt2007-heverleebos-1

22:00 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (20) | Tags: bomen | |  Facebook

05-10-07

Over schilderen, de media en kippen - About painting, the media and chickens.

 

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-1

Hier begin ik met mijn verslag van de academie, afdeling schilderen, 2007-2008, maand 1 : september.  Ik wil het graag bewaren in mijn dagboek.
Het is erg veel ineens (7 logjes). Jij bent welkom om te lezen wat je wil (alles / niets / bepaalde fragmenten/een deeltje per dag), je bekijkt wat je wil, je reageert (bij voorkeur) of je reageert niet, dit is de vrijheid van de blogwereld.

1. Over een onbekende deur binnengaan en niet weten wat dit gaat brengen : het
vraagteken, de muis en de kruik.
Perspectief (letterlijk en figuurlijk). 
Een vraagteken staat rechtop op een blad papier, een muis loopt rond in het vraagteken.  Welk perspectief geeft leren schilderen ? En gaat mijn allergisch lichaam dit accepteren ? Ach, het leven is een doolhof. 
Of ook : je moet geen rechtopstaand vraagteken willen tekenen als je nog geen kruik tekenen kan.

Here starts my report of painting class, school year 2007-2008, month 1 : September.  I like to save it in my diary. 
It is an awful lot at once (7 posts). You’re welcome to read what you want (everything/nothing/some parts/ one part a day), to scroll and look at what you want, to comment (by preference) or not, this is the freedom of the blogworld.

1. About entering an unknown door and not knowing what that will bring : the question mark, the mouse and the stone bottle.

Text about perspective : it is difficult to draw perspective + what perspective will painting offer me ? Life is a maze.

17:20 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (18) | Tags: academie | |  Facebook

2. Kennismaking met materiaal, mengen, beweging, zonder bedoelde vorm - Getting to know the material, mixing, movement, without an intended form.


Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-2


Continue jaarvraag van Meester Jaruwan-Tse : wat is schilderen voor jou en wat wil je ermee ? ( Jaruwan-Tse is een anagram als pseudoniem voor de leerkracht schilderen, die tegelijk een leermeester is en een meester in het schilderen).   Voor mij is schilderen op dit moment : het ervaren van het zuivere zintuiglijke genoegen van kleur en materiaal, hoe het voelt om de olieverf uit te strijken, te borstelen, te duwen, te mengen (verf met verf, verf met olie, verf met white-spirit), en hoe het eruit ziet (dik, dun, transparant, met textuur, glad, gelijkmatig, …).  We beginnen met zwart en wit en het universum aan tinten daar tussenin.  En het is zalig.  Als je ook schildert, wat is schilderen voor jou op dit moment ?

Continuing year question of Master Jaruwan-Tse : what is painting for you and what do you want to reach with it ?  (Jaruwan-Tse is an anagram as pseudonym for the teacher, who is a schoolmaster and a master in painting).  For me at this moment painting is : the experiencing of the pure sensory pleasure of color and material, how it feels, how it looks.  We start with black and white and the universe of tinges in between.  And it is wonderful.  If you paint too, what is painting for you at his moment ?

17:12 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: academie | |  Facebook

3. De kip (Mechelse koekoek) en het kuiken - The chicken and the little chick


Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-3a


Meester Jaruwan-Tse geeft : basis van de schilderkunst (zoals in 2), waarnemingsoefeningen en vrij werk.  Vrij werk om ons blij te houden en voor de dingen waarvan we het gevoel hebben dat we ze persé willen doen, zoals daar voor mij is : de kip.  De kip vliegt er zo op, maar het kuiken is niet zo simpel.  Verschillende kuikens passeren de revue, maar een gelijkaardige stijl als de kip vind ik niet, het zij zo.  Dank aan Bart voor de inspirerende foto op zijn blog (de eigenwijze tuin) !

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-3b


Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-3c


Master Jaruwan-Tse teaches : the basics of the art of painting (as in 2), perception exercises and free work.  Free work to keep us happy and for the things of which we have the feeling that we absolutely have to do them, such as there is for me : the chicken.  The chicken flies on the paper, but the little chick is not so easy.  Several chicks are reviewed, but I don’t find a similar style as the chicken, so be it.  Thanks to Bart for the inspiring photo on his blog (The smart garden, in dutch) !

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-3d

17:08 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vogels, academie | |  Facebook

4. De beeldenstorm : welke plaats heeft de schilderkunst in de media ? (van George Bush over Luc Tuymans tot Trinny & Susannah)

 

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-4a


Tweede jaarvraag van Meester Jaruwan-Tse : welke plaats, als er één is, heeft de schilderkunst in de media, in de actualiteit ?  En ik bedenk : De fotografie heeft in feite wel zware klappen toegebracht aan de schilderkunst : het was niet meer nodig om historische gebeurtenissen (kroningen, overwinningen, oorlogen, …), portretten en taferelen vast te leggen want daar was de foto en die ging in bliksemsnelheid de actualiteit vastleggen.  Anderzijds was de schilderkunst nu niet meer gebonden aan de waarheidsgetrouwe weergave van de werkelijkheid en ze begon te freewheelen (impressionisme, post-impressionisme, expressionisme en dan gaan we helemaal wild :  de Fauvisten (de wilde beesten), de kubisten, de Dadaïsten, … ) tot het schilderen rond de millenniumwissel wat leek verbannen of zich terugtrok tot de wereld van de allerindividueelste expressie enerzijds en de mooie taferelen anderzijds.  Ondertussen groeide ook de televisie en de film als dominante beeldenstroom in ons leven en ontstond zelfs de virtuele realiteit, quasi alles is mogelijk wat beelden betreft.  Waar is dus nog de plaats van de schilderkunst in dit beeldenrijk ?  (en ook : waarom zou je nog iets willen kunnen schilderen ?)
Voor mij situeerde de schilderkunst zich niet in de media en zat mijn fotografie niet in de televisie.  Maar laat ons hier eens mee gaan spelen, zegt mijn Meester, eerstejaars kiezen een mediafiguur , iemand die iedereen kent en gaan hier een jaar rond werken.  Tweedejaars gaan foto’s nemen van televisiebeelden en hierrond werken. Ja, lap, dat kan ik niet laten liggen, direct een statief voor de tv gepoot en foto’s nemen.  Grandioos.  Daar zit een hele wereld aan de mooiste, bizarste, meest surreële, fantasierijkste, historische, geografische, futuristische en noem maar op aan beelden in die tv.  Ik had dat nooit bekeken als een opeenvolging van “stills”, van foto’s of van schilderijen, incluis tv-beeldlijntjes en tekst.  Een bizarre ervaring en hier zitten onuitputtelijke mogelijkheden in (waarschijnlijk illegaal op fotografisch gebied, maar dat is YouTube uiteindelijk ook op gebied van filmpjes, het wordt tijd dat die grenzen van “filmrechten en copy-rights” ook eens verschoven worden, maar dit terzijde).  Maar de tweede en volgende jaars vallen er niet onmiddellijk voor, de camera is hun niet eigen en dat houdt toch wat tegen, denk ik.  Goed, laat ons eens kijken naar de eerstejaarsopdracht : een mediafiguur met als werkdefinitie : minimum 5 krantenfoto’s ervan meebrengen.  Ah leuk, prentjes knippen, heb ik altijd graag gedaan. Een maand kranten wordt uit de papierdoos gehaald en samen met de dochters ga ik pluizen : George Bush (winnaar met de meeste foto’s), Vladimir Poetin op de tweede plaats met zijn macho-blootbovenlijf-vakantie-foto’s (de hele wereld zal die foto’s vast wel gezien hebben), en op een verrassende derde plaats : Bart De Wever (Vlaamsgezind politicus, partijvoorzitter van de N-VA, de Nieuw-Vlaamse Alliantie).  Het moge ondertussen duidelijk wezen dat wiens foto veel in de krant komt heel sterk bepaald wordt door het thema of gebeurtenis van dat moment, logisch.  Hoe dan ook, bij ons manifesteert zich een nood naar een vrouw.  Joëlle Milquet ? Maar daarop zeg ik “non” (J. Milquet, Waals politica, werd in de onderhandelingen over een nieuwe al dan niet Belgische regeringsvorming  bekend als “Madame Non”).  De 5 machtigste vrouwen ter wereld (volgens Forbes, een Amerikaans mediabedrijf) : Angela Merkel (OK, dat is goed, helaas slechts 2 kleine fotootjes en niet op haar best in beeld gebracht, foei persfotografen), Wu Yi en Ho Ching (met alle respect, bij mij niet bekend), Condoleezza Rice (ja, ook goed, maar blijkbaar ook slechts periodisch veel in beeld) en tot slot Indra K. Nooyi (machtig, maar mij ook onbekend).  Neen, de politiek gaat het niet worden voor mij, voorlopig toch niet.  Ik heb er geen affiniteit mee en heb ook geen zin om te gaan surfen op de golven van wereldfiguren of wereldgebeurtenissen om (bedoeld of onbedoeld) daarmee zelf een hogere kans te hebben om te scoren in de media (dit is geen kritiek, maar een louter feitelijke vaststelling, zoals je met je onderwerpkeuze op je blog ook je aantal hits kan bepalen, denk maar aan het gebruik van het woord sex) (cfr. Luc Tuymans : beelden van de holocaust, het nazisme, kindermishandeling, Condolleezza Rice).  Als je aandacht wil, kan je dus best wel een heel jaar George Bush gaan schilderen.  Maar neen, zo slim ben ik niet, ik schrijf de politiek dus af en stap over naar de filmwereld.  Dat wordt opnieuw een zoektocht, filmsterren zijn ook zo mijn ding niet.  Maar daar is een man, waar vrouwen met heel verschillende mannenvoorkeur, het over eens zijn dat hij aantrekkelijk is : Josh Holloway (hij speelt de rol van Sawyer in Lost).  Goed, tv-foto’s maken van Josh Holloway, als ik ze toon : zwijmel, zucht en wow, maar omdat ze uit een film komen zijn de beelden te complex voor een beginner.  Tegelijk echter dacht ik ook aan Trinny en Susannah (What not to wear), dat zijn nu nog eens kleurrijke dames, als je er een uitzending (kledingadvies,  restyling) van ziet, kan je er niet onbewogen bij blijven, je hebt er een opinie over.  Tal van Europese restyling-programma’s (flauwe afkooksels) zijn op hun  modereeksen geïnspireerd en ze publiceerden al enkele boekjes.  Kijk, laat ik dat nu maar als bekend genoeg beschouwen.  .  Neen, ’t is niet te vergelijken met George Bush, ik weet het.  Maar ze zijn trendbrekend, die dames : ze gaan nl. helemaal in tegen zwaar dominante ideaalbeelden inzake schoonheid (cfr. de lange uitgemergelde mannequins, een trend die Nolita met de foto door Oliviero Toscani momenteel probeert te breken), ze nemen een persoon zoals die is en gaan die persoon zich zo goed mogelijk laten voelen door kledij die hen flatteert (zij beginnen met vrouwen die zich bar slecht kleden).  De politiekers blijken trouwens niemand aan te spreken en de keuze valt op : Luciano Pavarotti (dood), 2 x Pablo Picasso (dood), Herman Brood (dood), Sophia Loren, Julia Roberts, Keith Richards (van The Stones) en voor mij dus Trinny en Susannah.
Illustratie 1 : schetsje van kolibrie (inspirerende foto bij Intern) op beeld uit de virtuele wereld (De Standaard Magazine (19/9/2007).
Illustratie 2 : 1 beeld uit What not to wear, Trinny and Susannah, (foto : niet-commercieel gebruik en in feite gratis reclame)

 

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-4b


In short : Second year question of Master Jaruwan-tse : what, if any, is the place of the art of painting in the media, in the topicality ? Well, since photography showed up, there was no need anymore to paint big happenings, portraits, …  The art of painting was freed from the need to present reality as it is and all sorts of art forms were born.  But now that everything is possible in image processing (photography, movies, the virtual world), does the art of painting still has a place and which one ? For me the art of painting had no place  in the media and my photography was not situated in the television.  But let’s play with these concepts, the Master says, the first years choose a media figure and work around it the whole year, the other grades start making photos of television programs and are going to work with these images.  Well, I sort of combined both and choose TV-photos of 2 colorful ladies (well known, I hope, at least in Europe) who have a fashion program (What not to wear by Trinny and Susannah).  They are trend breakers : they don’t follow the big dominant fashion beauty ideals (cfr. the tall emaciated top models, a trend that Nolita is trying to break with the photo by Oliviero Toscani), they take a person as she is and then make her feel real good by flattering clothes (they start with women that dress real bad).  None of us, first graders, chooses a political figure. That is in fact dumb.   I don’t feel like surfing on the waves of world figures (George Bush, Vladimir Poetin, …) of world events, to have a bigger chance myself to get (meant or unmeant) media attention.  Cfr. Luc Tuymans is a very popular artist and his subjects are child ill-treatment, the holocaust, the Nazi’s, a portrait of Condolleezza Rice.  This is no criticism, it is however a pattern, just like you can influence your blog counter by the kind of words that you use (e.g. the word sex).  So, OK, no fame with Trinny and Susannah, but I do think : fun and pleasure and meaning.
I also came to the conclusion that there is a whole universe of photographical possibilities in that television (probably illegal too, btw : it’s time to change the laws about copyrights I think).  Name an image : surreal, magical, futuristic, daily, geographical, … and you got it in that tv, tv-lines (distortions) and text included, often very surprising.

Illustration 1 : sketch of hummingbird (inspiring photo at Intern) on an image of the virual world (source : De Standaard Magazine (19/9/2007))

Illustration 2 : one image from What not to wear, Trinny and Susannah, (photo : non-commercial use and in fact free advertising for their show)

16:58 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: academie | |  Facebook

5. Trinny in ruitjes en in zwart-wit - Trinny in squares and B&W


Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-5

Recept : Men neme een tv-still (voor louter persoonlijk en niet-commercieel gebruik, zien dat ik hier geen last krijg met copy-rights edm), zet die om in zwart-wit, verdeel die in vierkantjes, zet de figuur uit in de vierkantjes, vereenvoudig de figuur en verdeel ze  in licht en donkere vlakken en probeer bovendien in die verschillende vlakken verschillende texturen uit.  Textuur blijkt moeilijk te zien, tenzij je de verf er echt opmetselt of als je het schilderwerk van dichtbij of van opzij bekijkt, dus vervang ik een gordijnafdruk door het echte gordijn, dat gaat er zo bovenop, we hebben het tenslotte over een kledingprogramma.  De tekst erop , wat televisiebeeldgolfjes erbij en ziedaar versie 1.   
TV-foto’s leveren op toevallige basis zinnen en woorden die door hun isolatie plots veelzeggend blijken te zijn en rijk aan betekenis of beeldspraak (ook een geweldige invalshoek om op taal- en beeldgebied iets met te doen). 
Versie 1 : ik weet nul komma nul maar ik heb een Meester “die alles weet” (een heerlijk stadium in het leerproces),  ik sta aan het begin van het leren zien en het doen, een wereld gaat open, ik wil alles leren, de hemel geve dat mijn allergie mij gaat toelaten van verder naar de lessen te gaan (tot hiertoe bezorgden de white-spirit en andere geuren waarmee het hele lokaal gevuld is, mij continu serieuze en pijnlijke gezichtsontstekingen en gewoonlijk gaat zoiets van kwaad naar erger, maar goed, ik zou willen verder doen). 

Recipe : take a television shot (for personal and non-commercial use), transform it in B&W, divide it in squares, draw the figure in the squares, simplify the figure en divide it in light and dark fields and try different textures in those different fields. Texture is difficult to see, unless you lay bricks with the paint or if you look real close, so I replace a curtain print in the paint by the curtain itself.  So far version one. 
TV photos deliver phrases and words on a random basis and because of their isolation they suddenly prove to be significant and rich in meaning or imagery (a great angle for a language or image experiment). 
Version 1 : I don’t know anything yet, a world is opening, I want to learn so much, I hope my allergy is going to allow me to continue (the smells of white-spirit and other stuff give me painful skin infections and usually this goes from bad to worse, but let’s hope).

16:47 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: academie | |  Facebook

6. Zienvoelen, kleurhoren en beelddenken - Seefeeling, colorhearing and image thinking.

 

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-6a

 

Er zijn tal van verbindingen mogelijk tussen het denken, het waarnemen en het emotionele voelen.  Hoe dan ook : dit is mijn ervaring van een orgelconcert, misschien kan je de muziek wel lezen ? Het heeft geen enkele bedoeling van mooi te zijn (kan ik ook nog niet), enkel van muziek weer te geven in zwaarte en lichtheid van klanken (denk bij de donkere massieve balken aan diepe lange orgeltonen, bij de lichtere golven aan violen en bij iedere knik in de golflijn ga je naar een andere toon, hoor bij de stippen heldere pianoklanken). 
Daarnaast ondervind ik veel plezier in het vergroten van verfstreken, ook hier zitten enorme beeldmogelijkheden in, fascinerend.  Wat vind jij van die verffragmenten ?

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-6b


Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-6c3


A lot of connections are possible between thinking, perceiving and emotional feeling.  Whatever, this is my experience of an organ concert, maybe you can read the music ?  It has no intent to be pretty (and I can’t do that yet), it only wants to be a representation  of the depth and lightness of tones (the dark massive beams : deep long organ tones, the lighter waves : violins, the spots : piano tones). 
Besides that I experience a lot of fun in enlarging paint brush strokes.  A lot of possibilities in imaging are possible this way, fascinating.  What do you think of the paint fragments ?

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-6d

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-6e2

16:36 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: academie | |  Facebook

7. Recupe (proberen van niet naar beneden te vallen) - Recovery (trying not to fall down) (allergie)


Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-7


Vandaag ben ik niet naar de les zodat ik 6 dagen heb om mijn allergiedraak te paaien zodat hij misschien wil stoppen met mijn huid in lichterlaaie te zetten en zodat de zinderende pijn eindelijk wat geblust kan geraken en om mijn Ménièrebeest te kalmeren zodat ik terug wat evenwicht heb, wat minder misselijkheid en geen spons meer in mijn hoofd (zeer lastig om te denken).  Ik heb die beesten niet besteld, maar ze bij het leven bijgekregen.  Ik wil er wel met leven, maar ze zijn zo wild, onvoorspelbaar en meedogenloos en ze tolereren niet veel, ook geen geurende schilderlessen.

Today I stay home.  That gives me 6 days to win my allergy dragon over so that maybe he wants to stop to set my skin in fire and maybe then the pain can decrease, and also to calm down my Ménière beast so that I get some balance again, no nausea anymore and no longer a sponge in my head (makes it hard to think).  I didn’t order those beasts, they were given to me together with life.  And I do want to live with them, but they are so wild, unpredictable and pitiless, and they don’t tolerate much, no smelling paint classes either.
(photo : television shot for non-commercial use)

16:28 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: academie | |  Facebook

01-10-07

Over gotische kerken en bomen - About gothic churches and trees (Onze-Lieve-Vrouw ten Zavel Kerk, plataan, Brussel)


Flanders-inside-okt2007-OLVtenZavel-Brussel

Daar is toch zo’n onmiskenbare verwantschap tussen gotische kerken en een woud, vind je ook niet ?

There is this undeniable affinity between gothic churches and a forest, don’ t you think ?

14:50 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-architectuur | Permalink | Commentaren (18) | Tags: fantasie, bomen | |  Facebook