09-06-08

Zending der vrouw - Mission of the wife (1897)


Flanders-inside-juni2008-huishouden“41. - Zending der vrouw.
Toekomstige huisvrouwen, u behoort het uw familieleden te behoeden tegen den geesel van het alcoholismus, waarvan de schikkelijke gevolgen u hierboven blootgesteld zijn.
Onthoudt dat niets den man zoozeer het huis doet beminnen als de orde, de reinheid, een smakelijke en afgewisselde voeding, de goede luim der huishoudster, de wederzijdsche liefde der kinderen en een zekere, betrekkelijke welstand.
De eerste plicht van elke vrouw is dus een huishouden goed te leeren besturen, een betamelijke keuken te leeren doen, een groote eenvormigheid van luim, gewoonten van orde, reinheid en spaarzaamheid aan te werven.
De vrouw, welke deze hoedanigheden bezit, heeft op al degenen, die haar omringen, een onoverwinnelijken invloed; een geheimzinnige aantrekkingskracht houdt het gezin rondom haar, hun de begeerte inboezemende dit midden niet meer te verlaten, waarin zij zich zoo gelukkig vinden.  Deze hebben niet noodig het verdwijnen van hun kwalen aan den alcohol te vragen.”

Handboek van Huishoudkunde  (ten behoeve van de leerlingen van den hoogsten graad der lagere scholen, der voorbereidende klassen aan de middelbare scholen toegevoegd - overeenkomstig met het Programma van den 1en Mei 1897), vertaald door Augusta Vromant, achtste uitgave, 1921.

“41 - Mission of the wife.
Future  housewives, it is your task to guard your family members from the scourge of the alcoholismus, of which the terrible consequences are presented to you above.
Remember that nothing makes the man love the house as much as the order, the purity, a tasteful and varied nutrition, the good spirits of the housekeeper, the mutual love of the children and a certain comfort (income).
The first duty of every wife is to learn to keep the household well, to learn to do a proper kitchen, a big uniformity of mood, to achieve habits of order, purity and thriftiness.
The woman who has these qualities, will have an unconquerable influence on all those who surround her; a mysterious attraction will keep the family around her, giving them the desire to never leave this place, in which they are so happy.  Those don’t need it to ask the alcohol to let their troubles disappear.”

Handbook of Housekeeping (for pupils of the highest classes of the elementary school - conform the Program of May 1st 1897), translated (in Dutch) by Augusta Vromant, edition eight, 1921.

00:05 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (8) | Tags: schatten op zolder, boeken | |  Facebook

Commentaren

sherri I love this old fashioned looking image. Lovely capture.

Gepost door: sherri | 09-06-08

gelukkig leven we in andere tijden.......

Gepost door: f r e d | 09-06-08

Nou, daar zit nog steeds heel veel waarheid in. Een goed geleide huishouding met een sterke moeder de vrouw ... zou nu ook heel wat ontsporingen voorkomen.

Gepost door: Wieneke | 09-06-08

Een voortreffelijk ngentiende eeuws adagium, maar laten we het toch maar bij de geschiedenis houden en er niet naar terugkeren.

Gepost door: Marius | 09-06-08

in ieder geval zijn het al mooie potten, ze hebben zoiets charmant

Gepost door: johan | 09-06-08

Mission impossible. Kom morgen nog eens terugkijken, ben benieuwd hoe "den hedendaagschen mensch" daarover denkt.

Gepost door: wim | 09-06-08

Zo! Dát waren nog eens tijden!

Gepost door: tagrijn | 09-06-08

Love those antique scales . . no battery to run down at a crucial moment and turn me to the alcohol !

Gepost door: AG | 09-06-08

De commentaren zijn gesloten.