29-06-08

Day of India, ayurveda, krishna, karma (Groenplaats, Antwerpen)


Flanders-inside-juni2008-india

00:54 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-evenement | Permalink | Commentaren (15) | |  Facebook

27-06-08

Tears of the Giraffe


Flanders-inside-juni2008-giraf


“The man spoke correct Setswana, but his accent confirmed the visible signs.  Underneath the vowels, there were clicks and whistles struggling to get out.  It was a peculiar language, the San language, more like the sound of birds in the trees than people talking.”  … “… in that peculiar language of theirs - you know how it is, all those sounds like trees in the wind and twigs breaking.”

(Extract of the adventures of Precious Ramotswe, Botswana’s only female private detective, in “Tears of the giraffe”, Alexander McCall Smith, 2000)

00:27 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (4) | Tags: boeken | |  Facebook

25-06-08

Kleed je je wel eens mooi voor je man … - Do you sometimes dress yourself pretty for your husband … (olieverf, oilpaint, 50x70)


Flanders-inside-juni2008-Susannah


Laatste van dit schooljaar van de reeks ‘werken rond mediabeelden van bekendheden’, fragment van Trinny en Susannah “What not to wear” : “Kleed je je wel eens mooi voor je man of vind je dat onzin ?”

Last one of this schoolyear’s series ‘working around media images of celebrities’, fragment of Trinny and Susannah “What not to wear” : “Do you sometimes dress yourself pretty for your husband or do you think that’s nonsense ?”

00:13 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (12) | Tags: academie | |  Facebook

20-06-08

Open deur - Doors open


Flanders-inside-juni2008-opendeur


Aangezien ik dit schooljaar veel werkte rond Trinny en Susannah (What not to wear), vrouwen en kledij, vond ik een presentatie met kleerhangers wel geschikt voor de open deur van de Sask  (Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, Boomhemstraat 1, Sint-Niklaas, 21 en 22 juni 2008, 14-18 uur).

Since I worked a lot about Trinny and Susannah (What not to wear), women and clothes  this school year, I found a presentation with coat hangers suited for the ‘doors open’ of the art school.

00:35 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (14) | Tags: academie | |  Facebook

19-06-08

Eros in het verre Oosten (foto : Japanse tuin, Hasselt, photo : Japanese garden - photoshop)


Flanders-inside-juni2008-japans


“De vrouw moet zich in elk opzicht schikken naar de wensen van haar man, die overigens de vrijheid heeft zijn uiterlijke leven geheel naar eigen wens in te richten.  Buitenhuis kan hij doen en laten wat hij wil.  Hij kan een vaste vriendin nemen, hij kan regelmatig bordelen bezoeken, hij kan hele nachten doorbrengen met vrienden en geisha’s, hij kan zich bedrinken, hij kan ook thuis blijven.  De Japanse vrouw zal het altijd glimlachend met hem eens zijn.”
Uit “Eros in het verre Oosten”, Dr. Adolf Tüllmann (etnoloog en psycholoog), Uitgever voor België A. van Bauwel, 1968, datum oorspronkelijke uitgave (Das Liebesleben des fernen Ostens) niet bekend.

“The woman has to adapt her in every way to the wishes of her husband, who himself has the freedom to arrange his life according to his own wish.  Outside the house he can do what he wants.  He can take a girl friend, he can regularly visit brothels, he can spend whole nights with friends and geisha’s, he can get drunk, he can also stay home.  The Japanese wife will always agree with him and smile.”
From “Eros in the Far East”, Dr. Adolf Tüllman (etnologist and psychologist), published in Dutch in 1968, date of the original publication not known.

00:24 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (12) | Tags: boeken | |  Facebook

17-06-08

“Cradle to cradle (van wieg tot wieg), afval = voedsel (waste = food)”


Flanders-inside-juni2008-tuin

“William McDonough, een architect uit de Verenigde Staten, en Michael Braungart, een chemicus uit Duitsland, willen af van het downcyclen, waarbij materialen van de wieg vroeg of laat in het graf belanden.  Ze willen producten ontwerpen die van wieg naar wieg gaan, in eeuwige cirkels van hergebruik of upcycling, zoals de natuur dat al millennialang doet. We denken nu nog automatisch dat afval slecht is, iets waar je met schroom en schuld van af moet.  Maar wat als het gewoon bijproducten zijn, die weer voedsel vormen voor een nieuwe levenscyclus ?
Onze leefomgeving is geen ethisch probleem.  Consumeren is niet slecht. En we zijn met te veel. Maar wat is te veel ? De totale biomassa van alle mieren op aarde is vier keer groter dan die van de mensen, en ze verbruiken evenveel calorieën als 30 miljard mensen.  Ze maken onze biotopen.  Waarom zouden wij niet op dezelfde manier een zegen kunnen zijn voor de planeet ? Waarom niet de dingen heruitvinden zodat ze vanzelf in de processen van de natuur passen ?
Afval is voedsel.  Elk materiaal moet als ‘voedingsstof’ (voor de natuur, of voor verder hergebruik) worden ontworpen.  Gif is taboe.  Materialen moeten onschadelijk zijn voor mens, dier en natuur.
Het gaat er niet om onze ecologische voetafdruk koste wat kost te verkleinen.  Wat is er tegen een grote voetafdruk, als die voetafdruk ook een moeras omvat waarin het afvalwater van een hele buurt gezuiverd wordt en dat onderdak biedt aan een rijke waterflora en -fauna ?”
Citaten uit artikel door Geerdt Magiels in De Standaard Weekend 14/15 juni 2008 over het boek ‘Cradle to cradle, afval = voedsel’, Michael Braungart & William McDonough, Uitgeverij Scriptum, 238 blz.

“William McDonough, an American architect, and Michael Braungart, a German chemist, want to get rid of downcycling, at which material from the cradle sooner or later ends in the grave.  They want to design products that go from cradle to cradle, in eternal cycles of reusing or upcycling, such as nature does already for millenniums.  Now we automatically think that waste is bad, something that you have to get rid of with guilt.  But what if it are just side products, on their own food for a new life cycle ?
Our life environment is not an ethical problem.  To consume is not bad.  And we are with too many.  But what is too many ? The total bio mass of all ants on the earth is four times bigger than that of the humans, and they use as much calories as 30 milliard of people.  However they make our biotopes.  Why can’t we in the same way be a blessing for the planet ?  Why can’t we reinvent things so that they fit in the processes of nature ?
Waste is food.  Every material should be designed as ‘nutrient’ (for the nature, or for further reuse).  Poison is taboo.  Materials should be safe for men, animal and nature.
The point is not that we have to reduce our ecological footprint whatever the cost.  What’s against a big footprint, if that footprint includes a swamp in which the water of a whole neighborhood is purified and that is the home of a varied water flora and fauna ?”

Quotes from an article by Geerdt Magiels in the Flemish newspaper De Standaard Weekend June 14/15 2008 of the book ‘Cradle to cradle, waste = food’, Michael Braungart & William McDonough, Publisher Scriptum.

00:08 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (10) | Tags: planten, boeken | |  Facebook

13-06-08

Bloemenrivier - Flower river (Extremadura 2007, Spain)


Flanders-inside-juni2008-bloemenrivier

00:30 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (14) | Tags: planten | |  Facebook

11-06-08

Zinnode : De waterdragers - Les porteurs d’eau - The water bearers (Zinneke Parade 2008, Brussel)


Flanders-inside-juni2008-zinneke-5

23:41 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (7) | Tags: zinneke parade | |  Facebook

Ohanami (acryl, olieverf, vernis - acryl, oil paint, varnish / glacie - glaze, 50x70)


Flanders-inside-juni2008-ohanami

Dit is nog een oefening in glaceren : verschillende dunne kleurlagen over elkaar zetten, zeer geduldig wachten tot elke laag gedroogd is en dan kijken en leren wat er gebeurt.  De eindlaag is vernis want ik wou dat het glanst zodat de reflecties veranderen.  Wat het voorstelt : het is mijn impressie van ohanami, het feest van de kersenbloesems : aan de waterkant, kijkend naar beneden, een camelia, een Japanse kerselaar, reflecties, bloesemblaadjes vallen naar beneden en brengen geluk.

This is another exercise in glazing : painting several thin color layers above each other, waiting very patiently until every layer is dry and then observing and learning what happens. The final layer is varnish because I wanted it to glisten so that the reflections change.  What it represents :  it is my impression of ohanami, the feast of the cherry blossoms : at the waterside, looking down, a camellia, a Japanese cherry tree, reflections, blossom petals fall down and bring happiness.

00:16 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: academie | |  Facebook

09-06-08

Middeleeuwse reizigers - Medieval travelers (Festival Médiéval de Sedan 2008, photoshop)

 

Flanders-inside-juni2008-Sedan-reizigers

23:04 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (7) | |  Facebook

Zending der vrouw - Mission of the wife (1897)


Flanders-inside-juni2008-huishouden“41. - Zending der vrouw.
Toekomstige huisvrouwen, u behoort het uw familieleden te behoeden tegen den geesel van het alcoholismus, waarvan de schikkelijke gevolgen u hierboven blootgesteld zijn.
Onthoudt dat niets den man zoozeer het huis doet beminnen als de orde, de reinheid, een smakelijke en afgewisselde voeding, de goede luim der huishoudster, de wederzijdsche liefde der kinderen en een zekere, betrekkelijke welstand.
De eerste plicht van elke vrouw is dus een huishouden goed te leeren besturen, een betamelijke keuken te leeren doen, een groote eenvormigheid van luim, gewoonten van orde, reinheid en spaarzaamheid aan te werven.
De vrouw, welke deze hoedanigheden bezit, heeft op al degenen, die haar omringen, een onoverwinnelijken invloed; een geheimzinnige aantrekkingskracht houdt het gezin rondom haar, hun de begeerte inboezemende dit midden niet meer te verlaten, waarin zij zich zoo gelukkig vinden.  Deze hebben niet noodig het verdwijnen van hun kwalen aan den alcohol te vragen.”

Handboek van Huishoudkunde  (ten behoeve van de leerlingen van den hoogsten graad der lagere scholen, der voorbereidende klassen aan de middelbare scholen toegevoegd - overeenkomstig met het Programma van den 1en Mei 1897), vertaald door Augusta Vromant, achtste uitgave, 1921.

“41 - Mission of the wife.
Future  housewives, it is your task to guard your family members from the scourge of the alcoholismus, of which the terrible consequences are presented to you above.
Remember that nothing makes the man love the house as much as the order, the purity, a tasteful and varied nutrition, the good spirits of the housekeeper, the mutual love of the children and a certain comfort (income).
The first duty of every wife is to learn to keep the household well, to learn to do a proper kitchen, a big uniformity of mood, to achieve habits of order, purity and thriftiness.
The woman who has these qualities, will have an unconquerable influence on all those who surround her; a mysterious attraction will keep the family around her, giving them the desire to never leave this place, in which they are so happy.  Those don’t need it to ask the alcohol to let their troubles disappear.”

Handbook of Housekeeping (for pupils of the highest classes of the elementary school - conform the Program of May 1st 1897), translated (in Dutch) by Augusta Vromant, edition eight, 1921.

00:05 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (8) | Tags: schatten op zolder, boeken | |  Facebook

07-06-08

(4) Zinneke Parade, Brussel 2008, Anadipsie, photoshop


Flanders-inside-juni2008-zinneke-4


Achtergrond - background : Hubblesite 

00:16 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (6) | Tags: zinneke parade | |  Facebook

05-06-08

Anadipsie (extreme dorst - extreme thirst) : looking for water, à la recherche de l’eau, op zoek naar water (Zinneke Parade, Brussel 2008, photoshop)


Flanders-inside-juni2008-zinneke-3


Gevonden ! De Zinnode (= een groep en hun creatie rond het concept ‘het water, bron van leven’) heet Anadipsie (extreme dorst).  Klimaatvluchtelingen en een intrigerend artistiek universum vertellen hoe de overvloed aan water plaats maakte voor droogte. De uitdroging verandert het uitzicht van de dingen en de kleren. De personages mineraliseren en beginnen een intrigerend gedrag te vertonen. Overal vinden massale uittochten plaats en de mensen ondergaan een metamorfose. De Zinnode toont hoe de dwaling van de klimaatvluchtelingen steeds erger wordt en wil het publiek en de deelnemers bereiken door een gemeenschappelijke, tegelijk raadselachtige en spectaculaire voorstelling. De Parade is de gelegenheid om de nieuwsgierigheid te prikkelen en stil te staan bij het thema van de klimaatvluchtelingen.” (Projectverantwoordelijke : IStudio)

Found ! The name of the Zinnode (= a group and their creation around the concept ‘Water, source of life) is Anadipsie (extreme thirst).  “Climate fugitives and an intriguing artistic universe tell how the abundance of water has made place for aridity.  The dehydration changes the view of things and clothes.  The characters mineralize and start to exhibit an intriguing behavior.  There are massive exoduses everywhere and people undergo a metamorphosis.  The Zinnode shows how the wandering of the climate fugitives gets worse and wants to reach the public and the participants by means of a common and at the same time mysterious and spectacular performance.”

« Anadipsie (=soif excessive).  Des éco-réfugiés et un univers intriguant pour raconter l’histoire du passage de l’opulence de l’eau à l’assèchement. Le manque d’eau modifie l’apparence des objets et des vêtements. Le comportement des personnages intrigue. De véritables exodes de populations ont lieu partout, les individus se transforment.

La Zinnode Anadipsie propose une progression de l’aggravation de l’errance des réfugiés climatiques. L’objectif étant d’atteindre les publics et les participants par une représentation collective à la fois énigmatique et spectaculaire, mettant en évidence la rarification des ressources en eau dans les décennies à venir. La Parade sera l’occasion d’intriguer les esprits, de détourner les lieux communs pour sensibiliser le public au thème des réfugiés climatiques. »  (Porteur de projet : IStudio)

23:24 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (8) | Tags: zinneke parade | |  Facebook

04-06-08

(2) Zinneke Parade, Brussel 2008 (photoshop)


Flanders-inside-juni2008-zinneke-2

00:18 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (9) | Tags: zinneke parade | |  Facebook

03-06-08

Zinneke parade (1), Brussels, 2008 (photoshop)


Flanders-inside-juni2008-zinneke-1


De tweejaarlijkse Zinneke parade in Brussel staat voor : hedendaags, jong, multi-cultureel, artistieke creaties, straatperformance.  Iedere deelnemende groep creëert een eigen universum.  Het thema van dit jaar was water.  Er was een groep die er voor mij uitsprong.  Ze waren gekleed in textiele kunst in aardtinten.  Helaas kan ik geen info vinden over hen en over hun universum.  Ken je deze Zinnode (groep), dan hoor ik het graag.

The two yearly Zinneke parade in Brussels stands for : contemporary, young, multi-cultural, artistic creations, street performance.  Each participating group creates an own universe.  This year’s theme was water.  For me there was one group that stood out.  They were dressed in textile art in earth colors.  Alas, I can’t find info about them and about the story of their universe.

00:49 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (14) | Tags: zinneke parade | |  Facebook

01-06-08

Water en enkele vissen - Water and some fishes (olieverf, oil paint, 100x100)


Flanders-inside-juni2008-water

23:44 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: academie | |  Facebook