04-08-09

Blogwereldlaan en een hartjestuin - Blogland Lane and the heart garden (Ruby Tuesday #30)

 

Flanders-inside-aug2009-vogelhuisje

KJ nodigde me uit om een virtueel stekje te bouwen in Blogwereldlaan.  Enkele jaren geleden vestigde ik me daar al en zette er mijn tent op (meer hier).  Maar nu hervorm ik het speciaal voor haar in de vorm van een vogelhuisje.  Binnenin geldt hetzelfde als in de tent : als je binnenkomt is het alsof je in één van mijn foto’s stapt.  Je voelt het beeld en het is helemaal om je heen geprojecteerd, maar tegelijk zit je in een gemakkelijke zetel en praten we. 
De tweede foto is voor Klaproos : het is de hartjestuin in de Van Buuren Tuin in Brussel.  Klaproos heeft een groot en warm hart en ze vindt overal hartjes (in bladeren, stenen, …).
Samen zijn het twee roden voor Ruby Tuesday (dat is een meme site waar alle deelnemers elke dinsdag een foto met rood erin posten).

KJ invited me to build a virtual house in Blogland Lane.  Several years ago I already moved in there (see this post) and set up my tent.  But now especially for KJ I restyled it as a birdhouse.  Inside it’s still like in the tent : when you come in, it is like actually stepping into a photo of my world.  You feel the image, it is projected all around you, but meanwhile you are still in a comfortable seat and we talk.
The second post is for Klaproos, it’s the garden of hearts in the Van Buuren garden (
Brussels). Klaproos has a big and warm heart and she finds hearts everywhere (stones, leaves, …).
Together it are two reds for Ruby Tuesday.

Flanders-inside-aug2009-vanBuuren

 Ruby-Tuesday-3

01:25 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (10) | Tags: planten, ruby tuesday, hearts | |  Facebook

11-11-08

(1/5) Van de hak op de tak - From one thing to another (afwas, lomo, photoshop, Ruby Tuesday #12)


Flanders-inside-nov2008-afwas

Van de afwas photoshop ik een lomo.  Lomofoto’s worden gemaakt met een cameraatje met plastic lens (Diana, Lomo, Holga) met een filmpje erin dat je moet laten ontwikkelen en die foto’s moet je dan weer gaan inscannen, heel omslachtig allemaal voor de tegenwoordige tijd. Een foto bewerken zodat hij er uitziet als een lomo gaat dus sneller.

I photoshop the dishes into a lomo.  Lomo photos are made with a little camera with a plastic lens (Diana, Lomo, Holga) with a film in it that has to be developed and then you have to scan the photos, it’s rather long-winded for the present time.  By consequence to process a photo so that it looks like a lomo is done much faster.

Ruby-Tuesday-4

16:09 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (9) | Tags: ruby tuesday | |  Facebook

18-07-08

Zeepbellen - Soap bubbles

 

Flanders-inside-juli2008-zeepbellen

Dag 8, enkele minuutjes buiten met zieke dochter, even in het zonnetje, wat bellen blazen voor haar ter afleiding, maar ’t mag niet baten, de ziekte wint … tot hiertoe, maar wie weet vindt het labo vandaag wel de dader en dan kunnen we weerwraak nemen.

Day 8, some minutes outside with my sick daughter, just a moment in the sun, blowing some soap bubbles for her as distraction, but it doesn’t help, the disease wins … so far, but maybe today the lab finds the perpetrator and then we can take revenge.

16:28 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (16) | |  Facebook

08-07-08

De strijk - The ironing (Indian Rose)


Flanders-inside-juli2008-indian-rose

01:14 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (12) | |  Facebook

07-07-08

Ingang of vluchtweg ? - Entrance or escape ? (varen, fern)


Flanders-inside-juli2008-varen

01:05 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (6) | Tags: planten | |  Facebook

27-06-08

Tears of the Giraffe


Flanders-inside-juni2008-giraf


“The man spoke correct Setswana, but his accent confirmed the visible signs.  Underneath the vowels, there were clicks and whistles struggling to get out.  It was a peculiar language, the San language, more like the sound of birds in the trees than people talking.”  … “… in that peculiar language of theirs - you know how it is, all those sounds like trees in the wind and twigs breaking.”

(Extract of the adventures of Precious Ramotswe, Botswana’s only female private detective, in “Tears of the giraffe”, Alexander McCall Smith, 2000)

00:27 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (4) | Tags: boeken | |  Facebook

17-06-08

“Cradle to cradle (van wieg tot wieg), afval = voedsel (waste = food)”


Flanders-inside-juni2008-tuin

“William McDonough, een architect uit de Verenigde Staten, en Michael Braungart, een chemicus uit Duitsland, willen af van het downcyclen, waarbij materialen van de wieg vroeg of laat in het graf belanden.  Ze willen producten ontwerpen die van wieg naar wieg gaan, in eeuwige cirkels van hergebruik of upcycling, zoals de natuur dat al millennialang doet. We denken nu nog automatisch dat afval slecht is, iets waar je met schroom en schuld van af moet.  Maar wat als het gewoon bijproducten zijn, die weer voedsel vormen voor een nieuwe levenscyclus ?
Onze leefomgeving is geen ethisch probleem.  Consumeren is niet slecht. En we zijn met te veel. Maar wat is te veel ? De totale biomassa van alle mieren op aarde is vier keer groter dan die van de mensen, en ze verbruiken evenveel calorieën als 30 miljard mensen.  Ze maken onze biotopen.  Waarom zouden wij niet op dezelfde manier een zegen kunnen zijn voor de planeet ? Waarom niet de dingen heruitvinden zodat ze vanzelf in de processen van de natuur passen ?
Afval is voedsel.  Elk materiaal moet als ‘voedingsstof’ (voor de natuur, of voor verder hergebruik) worden ontworpen.  Gif is taboe.  Materialen moeten onschadelijk zijn voor mens, dier en natuur.
Het gaat er niet om onze ecologische voetafdruk koste wat kost te verkleinen.  Wat is er tegen een grote voetafdruk, als die voetafdruk ook een moeras omvat waarin het afvalwater van een hele buurt gezuiverd wordt en dat onderdak biedt aan een rijke waterflora en -fauna ?”
Citaten uit artikel door Geerdt Magiels in De Standaard Weekend 14/15 juni 2008 over het boek ‘Cradle to cradle, afval = voedsel’, Michael Braungart & William McDonough, Uitgeverij Scriptum, 238 blz.

“William McDonough, an American architect, and Michael Braungart, a German chemist, want to get rid of downcycling, at which material from the cradle sooner or later ends in the grave.  They want to design products that go from cradle to cradle, in eternal cycles of reusing or upcycling, such as nature does already for millenniums.  Now we automatically think that waste is bad, something that you have to get rid of with guilt.  But what if it are just side products, on their own food for a new life cycle ?
Our life environment is not an ethical problem.  To consume is not bad.  And we are with too many.  But what is too many ? The total bio mass of all ants on the earth is four times bigger than that of the humans, and they use as much calories as 30 milliard of people.  However they make our biotopes.  Why can’t we in the same way be a blessing for the planet ?  Why can’t we reinvent things so that they fit in the processes of nature ?
Waste is food.  Every material should be designed as ‘nutrient’ (for the nature, or for further reuse).  Poison is taboo.  Materials should be safe for men, animal and nature.
The point is not that we have to reduce our ecological footprint whatever the cost.  What’s against a big footprint, if that footprint includes a swamp in which the water of a whole neighborhood is purified and that is the home of a varied water flora and fauna ?”

Quotes from an article by Geerdt Magiels in the Flemish newspaper De Standaard Weekend June 14/15 2008 of the book ‘Cradle to cradle, waste = food’, Michael Braungart & William McDonough, Publisher Scriptum.

00:08 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (10) | Tags: planten, boeken | |  Facebook

09-06-08

Zending der vrouw - Mission of the wife (1897)


Flanders-inside-juni2008-huishouden“41. - Zending der vrouw.
Toekomstige huisvrouwen, u behoort het uw familieleden te behoeden tegen den geesel van het alcoholismus, waarvan de schikkelijke gevolgen u hierboven blootgesteld zijn.
Onthoudt dat niets den man zoozeer het huis doet beminnen als de orde, de reinheid, een smakelijke en afgewisselde voeding, de goede luim der huishoudster, de wederzijdsche liefde der kinderen en een zekere, betrekkelijke welstand.
De eerste plicht van elke vrouw is dus een huishouden goed te leeren besturen, een betamelijke keuken te leeren doen, een groote eenvormigheid van luim, gewoonten van orde, reinheid en spaarzaamheid aan te werven.
De vrouw, welke deze hoedanigheden bezit, heeft op al degenen, die haar omringen, een onoverwinnelijken invloed; een geheimzinnige aantrekkingskracht houdt het gezin rondom haar, hun de begeerte inboezemende dit midden niet meer te verlaten, waarin zij zich zoo gelukkig vinden.  Deze hebben niet noodig het verdwijnen van hun kwalen aan den alcohol te vragen.”

Handboek van Huishoudkunde  (ten behoeve van de leerlingen van den hoogsten graad der lagere scholen, der voorbereidende klassen aan de middelbare scholen toegevoegd - overeenkomstig met het Programma van den 1en Mei 1897), vertaald door Augusta Vromant, achtste uitgave, 1921.

“41 - Mission of the wife.
Future  housewives, it is your task to guard your family members from the scourge of the alcoholismus, of which the terrible consequences are presented to you above.
Remember that nothing makes the man love the house as much as the order, the purity, a tasteful and varied nutrition, the good spirits of the housekeeper, the mutual love of the children and a certain comfort (income).
The first duty of every wife is to learn to keep the household well, to learn to do a proper kitchen, a big uniformity of mood, to achieve habits of order, purity and thriftiness.
The woman who has these qualities, will have an unconquerable influence on all those who surround her; a mysterious attraction will keep the family around her, giving them the desire to never leave this place, in which they are so happy.  Those don’t need it to ask the alcohol to let their troubles disappear.”

Handbook of Housekeeping (for pupils of the highest classes of the elementary school - conform the Program of May 1st 1897), translated (in Dutch) by Augusta Vromant, edition eight, 1921.

00:05 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (8) | Tags: schatten op zolder, boeken | |  Facebook

09-07-07

Rode bessen - Redcurrant berries (Ribes rubrum)

Flanders-inside-juli2007-rodebessen

Het is laat.  Het einde van de examens van mijn dochters is gevierd.  De gasten zijn naar huis.  Rode besjes versierden witte kruidenkaas op toastjes en dat bleek een aantrekkelijke combinatie te zijn want ze werden allemaal opgegeten.  De afwas is gedaan.

It’s late.  The end of the exams of my daughters is celebrated. The guests are gone.  Red berries decorated white herb cheese on pieces of toast and that proved to be an attractive combination because they were all eaten. The dishes are washed. 

00:22 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (10) | |  Facebook

11-02-07

47

Flanders-inside-feb2007-birthday

 

Vandaag word ik zevenenveertig. 

Deuren die zich openen, zal ik binnengaan.

Nieuwe wegen zal ik inslaan.

Door vriendschap zal ik mij laten leiden,

door schoonheid mij laten betoveren.

Mijn fantasie ga ik laten kiemen.

Mijn hart laat ik bewonen.

Met mijn voeten zal ik mij aarden. 

Zevenenveertig : magisch.

 

Today I become fortyseven.

Doors that open,  I shall enter.

New paths I shall follow.

I will let friendship lead me

and beauty enchant me.

My fantasy, I let it germinate.

My heart, I will let live in.

With my feet I will earthen me.

Fortyseven : magical.

 

Flanders-inside-feb2007-47

00:54 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (19) | Tags: fantasie | |  Facebook

08-01-07

Dingen - Things (3/3)

Flanders-inside-jan2007-things3

Genoeg, genoeg met de persoonlijke spulletjes ! Het voelde eerder ongemakkelijk van dit te doen, zo bijzonder onvlaams ook.  Tot slot : een engel-bewaarder, wie kan er zonder ?

 

Enough, enough of this personal stuff ! It felt rather uncomfortable to do this, so incredibly unflemish too. To end : a guardian angel , who can live without ? 

14:00 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (3) | |  Facebook

07-01-07

Dingen - Things (2/3)

 

Flanders-inside-jan2007-things2

Overal zijn er postkaarten (en de koelkast is een uitstekend kaartenbord), soms knip ik een prent of foto uit de krant.  In de keukenkast zitten heel kleine muisjes kaas te eten en hier en daar leven miniatuurdiertjes, tot grote verrassing van kinderen en van de bezoeker die een glimp van in de kast opvangt.

Cards are everywhere (and the fridge is a great cardboard), sometimes I cut an image or photo out of the newspaper.  In the cupboard there are little mice eating cheese and tiny animals at several places, much to the surprise of especially children but of the visitor who gets a look in the cupboard too.

Flanders-inside-jan2007-keukenplank

00:51 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (10) | |  Facebook

05-01-07

Dingen - Things (1/3)

Flanders-inside-jan2007-things1

Meer dan een maand geleden liet WW voorwerpen zien waarmee hij zich omringt en vertelde hun verhaal.  De snellen volgden meteen.  Ik was onder de indruk dat zij zo open waren om dit te delen.  Al denkend bleef ik achter ….  Het ligt niet in mijn aard van dingen uit mijn huis te gaan tonen, voorwerpen die mijn huis een thuis maken, dingen met herinneringen of banden met diegenen die ze schonken.  Maar ik denk dat het goed is om zo af en toe eens iets te proberen waar ik zelf niet zou opkomen.  Ik heb meerdere dingen samengezet in één foto om ruimte te sparen.  Dit doet het er nogal volgestouwd uitzien, wat in huis niet het geval is. 

Maar goed, wat heb ik hier :

 • bladeren van mijn laatste reis naar Duitsland, in een mandje, 
 • dennenappels, eikels en veren (fantastische veren ook van een dode Buizerd die ik eens vond),
 • een uil, die fascinerende nachtvogel, met twee jongen, 
 • het schaap en het konijn zijn vingerpoppetjes,
 • gidsen die ik bij de hand wil hebben (vogels, planten, zoogdieren, …) en woordenboeken (er is altijd wel iets dat ik wil weten),
 • een windorgeltje (ja ? juiste benaming ? ik noem het zelf een tingeltangeltje) met vrolijke tingelgeluiden en een vleugje China.

More than a month ago WW showed things he surrounds him with in his house and told their story.  The fast ones followed him right away.  I found it touching that they are so open to share. I stayed behind thinking …  It’s not my cup of tea to show objects from my house, objects that make my house a home, things with memories or connections to the persons who gave them.  But I think it is good to, so now and then, try something out that I normally wouldn’t do. I’ve put several objects together in one picture to safe space.  This makes the place look stuffed, which she isn’t. 

But OK, what do I have here :

 • leaves from my last travel to Germany, in a basket,
 • fir-cones, acorns and feathers (fantastic feathers too from a dead Buzzard I once found),
 • an owl, that fascinating nightbird, with two young ones,  
 • the sheep and the rabbit are finger puppets,
 • guidebooks I keep nearby (birds, plants, mammals, …) and dictionaries (there is always a lot I want to know),
 • a wind-chime with cheerful sounds and a touch of China.
Flanders-inside-jan2007-boekenplank

23:12 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (10) | |  Facebook

29-11-06

Over kraaien en uilen - About crows and owls

Flanders-inside-nov2006-ransuil

 

Foto : Ransuil in het Schor Ouden Doel (echt, echt, echt - niks geen photoshop - en dat was zo’n buitengewoon geweldige waarneming)  (Long-eared Owl - real real real, no photoshop, and it was such a marvelous observation)

Tekst : advies aan een man die gevolgd wordt door een kraai, vreest van ook bezocht te worden door een uil en daar niet veel goeds in ziet.  Advies door Margina, consulente in grensgevallen (zoals de grens tussen land en zee, bos en grasland, fantasie en realiteit,  mannelijk en vrouwelijk, creativiteit en waanzin, mens en beest, chaos en orde, licht en donker, virtuele realiteit (met inbegrip van photoshop) en het echte leven,  enzoverder).

Dear Donn,

 

You are followed by a crow and you fear to see an owl, are there bad things coming your way ? (cfr. your post)

 

Well, first I have to know some more : do you recently have memory problems ? You see, the god Odin had two ravens as his messengers : Hugin (thought) and Mugin (memory) who informed him of what was going on in the world. 

“Two ravens sit on his shoulders and speak into his ear all the news they see or hear. Their names are Hugin and Mugin. (hier komt de uitdrukking tegen heug en meug = tegen beter weten in, van) He sends them out at dawn to fly over all the world and they return at dinner-time. As a result he gets to find out about many events. (Snorri, 33)”

But let’s not walk at this site of the border, at least not this time, and let ration speak.

 

1. When you ever should see an owl sitting on your window sill, this means three things :

A. You live in an area where owls can be found and that is marvelous news ! Seeing an owl makes me smile for at least a week.

B. You are up when you are supposed to be sleeping (what are you doing ? still blogging ?) That also explains why your grandmother saw an owl on the window sill before your grandpa died.  She must have been awake at an usual hour.  The owl was probably on that sill many times before : they have a certain routine in their night tour and they have their spots to sit and rest or look for prey. 

C. You have mice around the house.  Don’t leave your door open.

 

2. Now about the crow following you around. 

A. When a crow yells at you on top of the garage, you are in a territorial conflict : is it his garage or yours ?

B. As you bring up yourself : maybe he mistakes you for a neighbor who feeds him.  Or maybe it is a tame crow and he mistakes you for his master.  In both cases : don’t feed him and he or she will learn soon enough that there is nothing to get. 

C. If however this crow keeps following you and it happens often, well then you just have a new friend.  If on the other hand this crow starts …. oh, let’s not run ahead of what might happen … but even if it does : don’t panic, it is a phenomenon that sometimes happens, there is no explanation found for it so far, but there do are two remedies.  So, relax : nothing bad is going to happen … but for all safety, keep us informed. 

 

Sincerely, Margina,

consultant in borderline matters (such as the border between land and sea, forest and grassland, fantasy and reality, masculine and feminine, creativity and madness, black and white, man and beast, chaos and order, light and darkness, virtual reality (including photoshop) and real life, and so on)

23:54 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (13) | Tags: schor ouden doel, fantasie, vogels | |  Facebook

27-11-06

Vrijheid van meningsuiting - Freedom of speech

Flanders-inside-nov2006-freedomofspeech

Vrijheid van meningsuiting : het is essentieel maar niet vanzelfsprekend.  In veel landen bestaat het niet.  Kan je je dat voorstellen ? Ik vind het een prioriteit en jullie vast ook.  Ik wil er ook op het internet uitdrukking aan geven.  Hier vond ik een banner die je kan plaatsen, maar ik maakte er zelf één.  Plaats je hem ook op je blog, of nog beter : maak er zelf één.  Velen onder jullie zijn daar stukken beter en creatiever in dan ik, dus laat eens zien ! 

Freedom of speech : it is essential but not self-evident.  In many countries it does not exist.  Can you imagine ? For me it is a priority and for you surely too.  I want to express that on the internet also.  Here I found a banner, but I made one myself.  Will you place it on your blog too, or even better : make one yourself.  Many of you are much better and more creative in this, so show us !

00:36 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (7) | |  Facebook

24-11-06

Stralend - Beaming

Flanders-inside-nov2006-stralend

Zolang ik kan

 

Donkerte

zoals herfstgrauw met regen

Stekend

de weg vol brandnetels

Ik vang schaarse zonnestralen

en vul

het hele blad :

stralend

 

As long as I can

 

Darkness

like autumn grey with rain

Pricking

the path full of nettles

I catch scarce sunbeams

and fill

the whole page :

beaming

23:32 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (6) | Tags: planten, fantasie | |  Facebook

19-11-06

Blogworld Road - Blogwereldlaan

Ieder zijn huis in de blogwereld en iedereen is welkom bij elkaar, daar gaat het over in onderstaand logje dat voor een keer alleen in het engels is omdat het verderborduurt op een Amerikaanse log.  Dus indien nodig : alle woordenboeken aan dek !  en als ik fut heb, zal ik het binnenkort ook in het Nederlands intypen.  U kan zich natuurlijk ook laten horen, dat kan de hele zaak versnellen !

 

If Ces dives into something, you better fasten your seatbelts !! On Wednesday November 15  (read Ces’s log of nov.15 !) she picks up the idea of Caroline of having a house on Blogworld Road (read Caroline’s log of nov. 15 and 16 ).  Within a day the road is filled with the most highly inventive houses ! - Meanwhile I am still thinking where I am and if I have a house. -  Caroline lives in n°13 in a lighthouse. Ces lives next door in a huge red barn.  The neighbors live respectively in an old leather boat, a magic faraway tree, a big Victorian - meanwhile I am thinking why there are no half-naked gardeners ?? -  a Spanish style house, a windmill, a fairytale cottage - meanwhile I am thinking that maybe I am living in the photographer’s block (where you have a room like in the movie “The fifth element” , the block lays behind mountains and seas) - an Infomaniac store (where you can get anything you want !), a house-of-tin, ……  And everybody is welcome at each other’s house ! Well, that is the essence, right ! As bloggers we all have a hospitable place and we all like to visit.  But do I have a house ?

 

Flanders-inside-nov2006-blogworld1

 

This is not my house on Blogworld Road, but it could have been.

 

Flanders-inside-nov2006-blogworld2

 

I do not live in this barn as you might have expected.

 

Flanders-inside-nov2006-blogworld3

 

This is not my apartment in the Photographer’s block, although I might move there some day.  Each flat has a cozy and safe chamber and a projection room.

 

Flanders-inside-nov2006-blogworld4

 

I do not live in the castle at the end of the labyrinth, although it appeals to me very much.

 

Flanders-inside-nov2006-blogworld5
 

And no this is not my huge house with huge rooms, so I don’t have to clean it either.

 

No, actually it is not a house I have in the Blogworld, it is a big cardboard box and when it (the weather !) is too hot to be in a box,  it is a selfmade tent.  Remember the pleasure with which a kid plays in cardboard box and spends hours in a tent ?  Being in an own safe fantasy kingdom ? Well, that is the kind of box my blog is.  When you come in, it is like actually stepping into a photo of my world.  You feel the image, it is projected all around you, but meanwhile you are still in a comfortable seat and we talk.  Ah, you say, that makes me think of … and we learn each other’s likes and dislikes, ideas and opinions, each other’s creative selves, each other’s view on life, … and we open (one aspect or more of) our world for each other and create a safe and warm world.  How is that for a woman who thought she had lost all her illusions ? (big smile)

Of course I have my idea of your spot in the blogworld, but use your imagination and tell how you see it yourself ?

 

Photos : 1. house in D’Hoppe, 2. schuur te Doel, 3. building on “the Meir” in Antwerp, 4. the Lyons castle in Kassel (Germany) 5. Park Wilhelmhöhe in Kassel (Germany)

21:36 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (15) | Tags: fantasie | |  Facebook

10-11-06

Geen donderdagse 13-reeks. No Thursday random 13 (foto, watersla, dahlia, kaarten)

Flanders-inside-nov2006-watersla

 

Wel, ik schreef een donderdagse 13-reeks.  Ik schreef veel en vond het uiteindelijk te persoonlijk.  Het had een weldoend effect op mezelf, maar ik betwijfelde of iemand er een boodschap aan zou hebben.  Ik behield uiteindelijk drie dingen : 1. De vijvervissen zwemmen niet meer rond want het is hen te koud geworden.  Binnenkort is het ook te koud voor de exotische watersla.

Well, I wrote a Thursday random 13.  I wrote a lot and finally found it too personal.  It had a beneficial effect on me, but I doubted if it would have a meaning for someone else.  I finally kept three things :

1. The pound fish are not swimming around anymore because it became too cold for them.  Soon it will be too cold for the exotic water lettuce too.

 

Flanders-inside-nov2006-dahlias

 

2. De Dahlia’s hebben rijkelijk gebloemd en nu staan de chrysanten erg mooi.

2. The Dahlia’s have had many flowers and now the chrysanthemums are beautiful.

 

Flanders-inside-nov2006-cards

 

3. Ik ben dol op kaartjes.  Postkaarten geraken uit de mode, las ik onlangs.  Maar ze zijn zo leuk : ze lijken echter en zijn de hele tijd zichtbaar en niet alleen als je achter de PC zit.  Wij hebben het magneetbord in de keuken steeds vol kaartjes hangen.  Als je ook van kaartjes houdt, mail me dan je volledige adres, dan mail ik jou het mijne en een kaartje (een gekochte, een zelfgemaakte, een fotoafdruk,  …).  Of is dat een raar of zelfs riskant iets om te doen in de internetwereld ?

Mei 2013 : Blijkbaar was ik niet de enige met een postkaartjeswens. In 2006 ontstond het Postcrossing Project.  Ik ontdekte het in sept. 2009.

3. I am fond of postcards. Postcards are getting out of fashion, I read recently.  But they are so much fun : they seem more real, they are visible all the time and not only on the PC.  We always have the magnetic board in the kitchen full of cards.If you like a postcard-contact too, mail me your complete address and I will send you mine AND a postcard (bought, self-made, a photoprint, …).  Or is that a strange or even risky thing to do in the internetworld ? ///

May 2013 : It proofs I wasn't the only one wishing postcards, the Postcrossing Project started in 2006.  I discovered Postcrossing in sept. 2009, hurray.

 

00:46 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (12) | Tags: planten, postcards | |  Facebook

25-06-06

English and Dutch ? Engels én Nederlands ?

Waarom is deze blog in het Engels, zo vroeg Wieneke.  Tja, daar twijfel ik nog wekelijks over !  Allereerst : Engels omdat dit de nummer 1 is in de wereldtalen en daarmee heb je op het wereldwijde web dus het meeste kans dat men je verstaat.  Twee : ik vind Engels aangenaam en wil het oefenen.  Drie : ’t is een beetje promotie voor het eigene van Vlaanderen.

MAAR wat vind jij als Nederlandstalige bezoeker daar nu van ??? 

Neen, ik weersta de verleiding om er een meerkeuzevraag van te maken en je alvast wat mogelijkheden voor te schotelen.  Ik hou het helemaal open en ben zeer benieuwd naar jouw mening.

En zou je het beter vinden als de tekst er ook in het Nederlands zou bijstaan ?

Kijk, in de log hieronder over het begijnhof proberen we het meteen even uit.  Wat vind je ?

-----------------------

This blog is in English because of the world wide reach of it.  But what do the dutch speaking visitors think of this ? That’s what I am asking here.  And in the log beneath, I give it a try in English and Dutch.

14:00 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (17) | |  Facebook

02-06-06

Zoals beloofd in het tijdschrift GROENLINK ...

... heb je hier de gelegenheid om jouw mening en indrukken neer te schrijven over onderstaand boek of er een boompje over op te zetten.

 

Andreas Eschbach, De erfenis van Fontanelli, Karakter Uitgevers bv, 2005 (Eine billion Dollar, 2001)

 

Dit is een boek met een lijntje eronder, dus uitzonderlijk geweldig.
Stel je voor : je beschikt over een biljoen Dollar (hoe dat kan, moet je lezen) en je hebt dus ineens meer macht dan enig land ter wereld, de macht ook om de wereld te verbeteren, om haar een toekomst te garanderen. Hoe kan je dat doen ? Je hebt zelf vast ook al wakker gelegen van de teloorgang van de natuur, de hele milieuproblematiek en de afgrijselijke armoede van zoveel mensen. Wat kan je doen om een kering teweeg te brengen, hoe kan je helpen ? Goed, denk dan nu hetzelfde maar op de schaal van een biljoen Dollar !! En dat is wat hier in deze 551 bladzijden tellende turf op meeslepende wijze in thrillervorm gebeurt: de vinger wordt op de wonden gelegd (het verdwijnen van x aantal dier- en plantensoorten per jaar, het verdwijnen van hectaren regenwoud per dag, ...) en alles wat je zelf ooit al hebt zitten bedenken of wat in wereldburger- en milieukringen circuleert als ommezwaai, als kentering, als oplossing passeert hier de revue. Begreep je zoals ik nooit veel van economie en het wereldgeldgebeuren, dan heb je hier economie (over renten, aandelen, discontovoeten, ...) die leest als een trein !!!
"En wat is de oplossing dan ?", hoor ik je al vragen. Jammer, maar helaas, er zullen altijd alles- en iedereenvernietigende geldwolven en marktmechanismen blijven, een groeiende wereldbevolking, ... tot alles wellicht eens de grens overschrijdt, het systeem ineenklapt en er hopelijk weer bovenopkomt. Maar over die prognoses wil ik het hier niet hebben. Verlies je door dit boek de hoop en het geloof in verbetering ? Het is wel overdonderend, dat moet ik toegeven. Doch door al die zaken op wereldniveau te gaan zien, ben ik werkelijk een pak rustiger geworden en eigenaardig genoeg helemaal niet beroofd van geloof in initiatieven (een stukje regenwoud helpen kopen, fair trade, vrouwen ondersteunen die bv. straatkinderen opvangen, en noem maar op). Uiteraard zijn dit vaak niet meer dan druppels op een hete plaat maar in dat geval moet je niet naar de plaat kijken, maar naar de druppel en voor de mensen, planten, dieren die daarbij betrokken zijn heb je een fundamenteel verschil !
Dit boek is een ABSOLUTE aanrader en dat ze hier maar eens een film van maken !!

11:03 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (3) | Tags: boeken | |  Facebook

04-04-06

Recipe for hypo-allergenic bread - recept voor hypo-allergeen en glutenvrij brood

It cost me a lot of trials to succeed in making such bread (rice -  sorghum bread, no eggs, no gluten, no milk, no butter), so I might as well share it.  If you need the recipe in English, just mail me and I start translating.

Recept voor hypo-allergeen brood (rijst-gierstbrood zonder eieren, zonder melk, zonder boter en zonder gluten)

375 g. rijstmeel (rijstceme Anco)

150 g. gierstvlokjes (De Halm)

een klontje Wedena (natuurvoedingswinkel)

event. een koffielepeltje suiker (maakt het brood minder wit)

een pakje Bruggeman gedroogde gist

400 ml. water met 13 maatjes Nutramigen II

 

Alles mengen tot je een niet-korrelig deeg hebt (eventeel nog iets meer water toevoegen om een glad deeg te bekomen).  Goed en lang mengen met een vork totdat je deeg genoeg lucht bevat.

Laten rijzen.

Het deeg dooreenroeren en de gewenste smaak toevoegen zoals appelstukjes of geraspte wortels of zonnebloempitten of gepelde sesamzaadjes of rozijnen (naargelang waar je niet allergisch voor bent)

Het deeg in bakvormpjes scheppen.  De bakvormen insmeren met Wedena.  Ik gebruik kleine lage bakvormen van 500 ml.  In hogere of grotere vormen krijg ik het niet gebakken J

Tweede maal laten rijzen.

De oven voorverwarmen op 200 ° C  (hetelucht)

Het brood 34 min. laten bakken op de rooster op de middelste positie.

Na het bakken, het brood direct uit de vorm halen en laten afkoelen op een rooster.

 

Veel succes !

21:53 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (1) | |  Facebook

18-02-06

Got it !

 

On dec. 1  (see photo of dec. 1) I wondered what the figure on a card holder that I got as a present from Japan meant.  And here it is : it is KAJEL, an angel which is always drawn in the works of Kazutoshi Hirohama.  His pictures with text are mostly used in calendars.  I have no idea of the content and the message.  Maybe something like the Bond zonder Naam calendars in Flanders, which are photos with texts ?

Kajel is the combination of KAzutoshi and anGEL. 

More info on the Kajel-site.  Translation of a calendar page welcome !

19:41 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (0) | |  Facebook

03-12-05

The Hydrangea petiolaris (Klimhortensia, Climbing hortensia)

is dropping her leaves : time for the elves to move inside.


15:37 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (1) | Tags: fantasie | |  Facebook

01-12-05

Card holder

At least you can use it as a card holder.  It comes from Japan and I don’t know what the figure on it means.  I once found a website about it … in Japanese.  So, if someone knows more about it ?


13:46 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (4) | |  Facebook

Computer bird


13:45 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (2) | Tags: fantasie | |  Facebook

29-11-05

Computer mouse


15:29 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (0) | Tags: knuffels | |  Facebook

Halloween bear :

shawl time has started.


13:28 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (0) | Tags: knuffels | |  Facebook

28-11-05

And while Cinderella was cleaning …

… mice kept her company and helped a tiny hand.

 

Creative with cookies : a tasty photo http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/531035/display/4...14:11 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (1) | Tags: fantasie | |  Facebook

27-11-05

Snow statues …

… are still standing up !  The snow horse became a Dalmatian and the rabbit is still OK.  The pottery lamb is already on post to be part of the garden Christmas stable scene.

My nieces (7 and 10 years old) are really into sculpting.


23:01 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (2) | |  Facebook

With the first (and very early) snow …

… a penguin arrived at our pond. 

My nieces take pottery classes and they are rather productive J


01:28 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (0) | |  Facebook