02-03-08

Vorm - II, blad 2, Form - II, page 2 (oefeningen, exercises)

 

Flanders-inside-maart2008-vorm-II-2a

Meester Jaruwan-Tse heeft een punt : over alles dien je na te denken; over hoe een vorm kan zijn, dik en dun van lijnen, waar dik of dun of recht of gebogen, over de grootte, de kleur, de positie en over schoonheid, compositie, verhoudingen, …  En ik vraag me af : wat is schoonheid, zijn er vormen, kleuren, verhoudingen, composities, … die de meeste mensen mooi vinden, en zo ja, wat zijn die wetmatigheden dan ? En zo belanden we via kleurenleer, psychologie van de kleuren, ideale verhoudingen, compositie en nog heel veel meer bij de verhoudingen van de ideale vrouw.  Maar een Barbie valt wel altijd om, besluit L. (medeleerling)

Master Jaruwan-Tse has a point of consideration : one has to think about everything; about how a form can be, the thick and thin of lines, where thick or thin or straight or curved, about size, the color, the position and about beauty, composition, relations, proportions, … And I wonder : what is beautiful, are there forms, colors, relations, compositions, … that most people like, and if yes, what are these patterns, laws ? And so while talking about theory of color, psychology of colors, ideal proportions, composition and much more we end up at the proportions of the ideal woman.  But a Barbie always falls down, L. (fellow student) concludes.

Flanders-inside-maart2008-vorm-II-2bFlanders-inside-maart2008-vorm-II-2c


(vlakken + motief kimono in photoshop, Japans Museum, Brussel)
(planes + pattern kimono in photoshop, Japanese Museum, Brussels)

21:13 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (8) | Tags: academie | |  Facebook

01-03-08

Vorm - II, blad 1, Form -II, page 1 (oefeningen, exercises)


Flanders-inside-maart2008-vorm-A

Na de vrije vormen, gaan de vormen nu in een vak, waar ze een relatie aangaan met de grenzen ervan en met hun restvorm en waarbij ze medebepaald worden door hun kleur, hun grootte, hun positie.  Ik geraak ver van huis want vele vormen worden iets en dat zou niet mogen.  Nu is alles wat omlijnd is en egaal van kleur volgens mij ook wel iets.  Wat is niets, tenzij vlekken en texturen ? Daarbij, zegt Meester Jaruwan-Tse, zelfs al lijkt een vorm bij jou op niets bekend, dan verdenk ik je ervan om toch nog aan iets te hebben gedacht.  Nu dacht ik dat abstraheren altijd vertrok van iets.  Al dat gezoek naar niets en toch iets, naar esthetiek en compositie brengt me ver van huis en ik ben de weg kwijt.  Als je de weg kwijt bent, laat dan iemand anders voorop lopen, besluit ik na twee bladen vol vormen.  Laat ik maar even de kat uit de boom kijken en zien hoe de anderen gaan schilderen.

After the free forms, the forms are now going in a plane, in which they interact with its borders and with their rest form and where they are co-determined by their color, their size, their position.  I get far away from home because many forms become something and they shouldn’t.  I do think that everything that is outlined and uniform in color is actually something.  What is nothing, unless spots and textures ? And, Master Jaruwan-Tse states, even when you make a form that looks like nothing known, I suspect you of still having thought of something. Now I thought that abstracting was always started from something. All this searching for nothing and still something, for esthetics and composition brings me far away from home and I loose the path.  When you get lost, let someone else go ahead, I decide after two pages full of forms.  Let me wait to see which way the cat jumps and watch what the other students are going to paint.

Flanders-inside-maart2008-vorm-B

22:05 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: academie | |  Facebook

29-02-08

Vorm - II, blad 1, een fragment, Form - II, page 1, a fragment (oefeningen, exercises)


Flanders-inside-feb2008-vorm

00:28 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: academie | |  Facebook

23-02-08

Vorm - I , Form - I (painting exercise, schilderoefening)


Flanders-inside-feb2008-vorm-I


Vormen in de vrije ruimte, open en gesloten vormen, welke kleur vraagt een vorm, vormen die liefst niet iets zijn.  Ik weet niet goed waar dit naartoe gaat, maar filosofen zeggen dat als je beseft dat je iets niet begrijpt, je in feite al een eind op weg bent om bepaalde dingen te begrijpen, dus dat zit wel goed.  Ook dreigen alle vormen wel iets te worden en passen ze in een thema, zelfs als ik het niet wil.  Alvast bij T. (medeleerling) zijn alle vormen anders, dat is best interessant.  Ik ben benieuwd wat de anderen gaan verzinnen en of er toch een vorm is die bij meerdere personen gaat opduiken.  Is dat koffie ? vraagt N. (medeleerling).

Forms in a free space, open and closed forms, what color does a form ask, forms that by preference are not something.  I don’t understand very well where this is going to, but philosophers say that if you realize that you don’t understand something, you’re already on your way in understanding, so that’s OK.  Also, all forms tend to become a thing and they fit in a theme, even if I don’t want them to.  Fellow-student T. ‘s forms are all different from mine, that’s interesting.  I am curious what the others are going to come up with and if there is going to be a form that’s emerging at several persons.  Is that coffee ? N. asks (fellow-student).

00:49 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: academie | |  Facebook

19-02-08

Conversatie in het blauw - Conversation in blue (olieverf, oil paint, 50x70)


Flanders-inside-feb2008-trinny-susannah-blue


Waarom wil je dat blauw ?!!? vraagt I. (medeleerling) Dat wil ik helemaal niet, dat is de oefening : Trinny en Susannah (mediafiguren, What not to wear, televisiebeeld als basis voor jaaroefeningen) mogen nu helemaal in kleur, maar met een gekleurde transparante strook.  Ik kies blauw.  Dat blauw gaat over de foto van het televisiebeeld en die kleuren moet je dan ook allemaal maken (alhier met de nodige fouten), dus niet gewoon nadien een blauwe laag over je werk heen schilderen.  Een zeer leerzame oefening.  Fraai vind ik dat blauw niet, maar Tracy heeft zichzelf weer hervonden en dat is mooi.

Why do you want that blue ?!!? I. (fellow student) asks.  I don’t want that at all, but it is the exercise : Trinny and Susannah (media figures, What not to wear show, television image as basis for painting exercises) can be painted in color now, but with a colored transparent strip.  I choose blue.  That blue covers the photo of the television image and all those colors have to be made too (yes, mistakes included), adding a transparent blue layer over the painting work afterwards is not allowed.  It’s a very instructive exercise.  The blue is not what I like, but Tracy has found herself again (that’s what the subtitles say) and that is nice.

23:04 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (13) | Tags: academie | |  Facebook

22-01-08

En tussendoor de was - And in between the laundry (olieverf, oil paint, 50x70)


Flanders-inside-jan2008-wasmachine


Het wassende water (iedere zin in meerdere betekenissen)
Ik was
Ik was alleen
Ik was alleen maar …
Ik was
zonder verzachter
in koud water.
Open de deur !
Hoe zwaarmoedig, zegt jongste dochter, schilder daar maar een drukknop bij zodat de lezer de deur van de wasmachine kan opendoen.

The rising (washing) water.  In Flemish each word/sentence in this poem has several meanings and it’s rather difficult to explain.  Let me try :
I was (and also : I wash)
I was alone (and also : I only wash)
I was nothing but … (and also : all I do is washing and all I did is being)
I was (and also : I wash)
without softener
in cold water.
Open the door !
How melancholic, youngest daughter says, you’d better paint a button on the washing machine so the reader can push it to open the door.

22:20 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: academie | |  Facebook

20-01-08

Derde variatie op vierkantjes - Third variation on squares (olieverf, 50x70)


Flanders-inside-jan2008-vierkantjes-3


“Een vrouw draagt haar kinderen altijd met zich mee“, schreef Joz. eens op zijn blog en dat herkende ik heel sterk.  Je draagt ze tijdens de zwangerschap, je draagt ze als ze klein zijn, maar ook als ze groot zijn, als ze niet thuis zijn of het huis uit zijn, steeds zijn ze in je gedachten, in je gevoelens, in je lijf.  Evenzeer als het lot wreed toeslaat en je een kind verliest, dan draag je dat kind altijd met je mee.
De tenten : het is alsof je kinderen kamperen op je buik, hiermee wil ik die verbondenheid uitdrukken.
De donkere tent : dat zijn de nare dingen van het leven die je met je meedraagt (om maar één voorbeeld te geven : ziekte, maar het kan vanalles zijn).
De vrouw (met als symbool de borsten in warme kleuren) is grijs en niet gedetailleerd zodat het iedere vrouw kan voorstellen.
De vrouw staat voor een tijdlijn die ook een landschap is.  De tijdlijn loopt naar rechts : donkere tijden heeft zij al gekend, maar toch ziet ze de toekomst licht.  Het landschap is herleid tot een strook met vlakken water, akkers en weiden, een bomenstrook en de lucht.
“Een vrouw draagt haar kinderen altijd met zich mee”.  Maar dat voelt voor mij als man ook zo, beklemtoont Meester Jaruwan-Tse.  Ja, zeker wel en evenzeer is het nog anders voor een vrouw, zegt S. (ouderejaars, vrouw).
Herkenbaar voor jou ?

“A woman always carries her children with her”, Joz. once wrote on his blog and I recognized that very strongly.  You carry them during pregnancy, you carry them when they are small, but also when they are full grown, when they are not at home or when they left the house to live on their own, always they are on your mind, in your feelings, in your body.  Also when fate hits cruel and you loose a child, then also you always carry that child with you.
The tents : it is as if your children are camping on your belly, with this I want to express that connection.
The dark tent : the bad things of life that you carry with you (to name only one : disease, but it can be all sorts of things).
The woman (with the breasts as symbols in warm colors) is grey and not detailed so that she can represent any woman.
The woman stands before a time line which is also a landscape.  The time line moves to the right : she has already known dark times, but she sees the future bright.  The landscape is reduced to a strip with spaces of water, fields and meadows, a strip of trees and the sky.
“A woman always carries her children with her”.  But it also feels like that for me as a man, Master Jaruwan-Tse stresses.  Yes certainly and also it is different for a woman, says S. (senior student, woman). 
Recognizable for you ?

01:16 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: academie | |  Facebook

19-01-08

Projectie op vierkantjes - Projection on squares (kauwen, jackdaws)


Flanders-inside-jan2008-kauwen

Het leuke is om een foto te projecteren op die vierkantjes en de mogelijkheden om daar dan een uitsnede van te maken zijn duizelingwekkend.  Met de grootst mogelijke inspanning beperk ik er mij hier tot één.  Kan jij makkelijk kiezen tussen meerdere dingen die je mooi vindt ?

It’s fun to project a photo on those squares and the possibilities in cropping make me dizzy. With the biggest effort I restrict myself here to just one.  Can you choose easily between several things that you find beautiful ?

01:36 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: academie, bomen, vogels | |  Facebook

18-01-08

Tweede variatie op vierkantjes - Second variation on squares (olieverf, 50x70)


Flanders-inside-jan2008-vierkantjes-2


Honderdzevenenzestig vierkantjes (oefening : kleuren leren mengen), elk in een andere kleur en daar viel een vierkantje naar beneden zoals in : ’t Er viel ne keer een bladtjen op het water (Guido Gezelle, 27/10/1859, volledig gedicht alhier).

One hundred sixty seven squares (exercise : learn how to mix colors), each in a different color and there a square fell down as in a very famous poem of the Flemish poet-priest Guido Gezelle about a leaf falling in the water, written in 1859.

14:35 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: academie | |  Facebook

24-12-07

De vlekkenman - The spot man (aquarel - water color)

 

Flanders-inside-dec2007-vlekken-2Ik ga geen koffiedik kijken en je toekomst voorspellen, maar dingen zien in vlekken is best wel leuk.  Wat ik zag, heb ik wat geaccentueerd.  Zie je ook de mensachtige figuur die in het midden komt aanstappen ?

I am not going to predict your future by tea leaf reading, but seeing things in spots is quite amusing.  I accentuated what I saw.  Do you also see the humanlike figure in the middle who is stepping towards you ?

00:43 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: aquarel, fantasie | |  Facebook

19-12-07

De beerrat - The bear rat (aquarel, photoshop)


Flanders-inside-dec2007-beerrat


Is het een beer ? Is het een rat ? Of een beerrat ? Er was eens een beerrat, dat is … en hij/zij …

Is it a bear ? Is it a rat ? Or a bear rat ? Once upon a time there was bear rat, that is … and he/she …

01:07 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (10) | |  Facebook

16-12-07

De vleermuizengrot - The bat cave (aquarel - water color)


Flanders-inside-dec2006-vleermuizengrot


Met wat fantasie : een vleermuizengrot m.i.v. vleermuisjes die aan het plafond hangen.
Fantasie is de kunst om verder te zien dan de werkelijkheid” (auteur onbekend)

With some fantasy : a bat cave including the bats hanging at the ceiling. 
Fantasy is the art to look further than the reality” (author unknown)

21:59 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (10) | |  Facebook

15-12-07

White-spirit : gezondheidsrisico’s voor kunstenaars (Stoddard solvent, artists, health risks)


Flanders-inside-dec2007-white-spirit


White-spirit (en ook terpentijn) is een giftig product met gezondheidsrisico’s.  Het wordt veel gebruikt door kunstenaars die werken met olieverf en in academie’s.  Ik heb er directe klachten van (pijnlijke huidontstekingen), anderen hebben zware hoofdpijn. Daarom ging ik er meer over lezen. Te weinig is geweten dat white-spirit en andere oplosmiddellen niet alleen de olieverf verdunnen en oplossen, maar dat ze worden opgenomen in het lichaam via inademing en via de huid.  Daar worden ze opgeslagen in vethoudende weefsels en die zitten in belangrijke mate in de hersenen.  Het lichaam kan die oplosmiddelen niet afbreken of uitstoten.  In de hersenen leiden ze o.a. tot geheugen- en concentratiestoornissen en op lange termijn leidt dit soms tot vroegtijdige dementie of organo-psycho-syndroom (OPS, schildersziekte, meer info onderaan).  Zij hebben een irriterende werking op de huid, de slijmvliezen en de ogen.  Zij tasten de nieren, de lever en het zenuwstelsel aan. 
Waarom is dit niet algemeen bekend ?
1. De meeste mensen hebben geen directe klachten, die komen pas na jarenlange blootstelling en het verband wordt niet gezien.  2. “Arbeidsomstandigheden” is geen onderwerp dat leeft bij kunstenaars. Ze werken vaak alleen en niet in een werkgever-werknemersituatie waardoor de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de werkplek uitsluitend bij de kunstenaar zelf ligt. 3. Omwille van de kunst wordt met risico’s weinig rekening gehouden. 4. Gezondheidsklachten en aandoeningen van kunstenaars worden niet centraal geregistreerd. 5. Hoofdpijn en andere eerste klachten verdwijnen vaak na een nachtje slapen weer. 
Hoe kan men klachten en aandoeningen voorkomen ?
Door solventen te vermijden en andere producten te gebruiken zoals wateroplosbare olieverf (Artisan, H2Oil)  Waarom zou de kunstschilder met veilige producten gaan werken ? Omdat hij/zij er geen last van hebt om in een veilig en gezond atelier te werken en omdat aantastingen door solventen niet genezen kunnen worden.  In het eigen thuisatelier en voor zichzelf alleen kan de kunstenaar de risico’s nemen die hij/zij wil.  In meer en meer academies, waar men in groep werkt, schakelt men over naar het veilige atelier en naar wateroplosbare olieverf.  Blijkbaar moet echter in elke academie het warm water opnieuw uitgevonden worden omdat er in Vlaanderen geen centrale richtlijnen zijn voor het inrichten van een veilig atelier. 

Ken je iemand die schildert, al dan niet in een academie, wil je hem/haar dan aub even naar deze tekst verwijzen ? Want niemand heeft toch geheugen teveel ! En ook, als er wat communicatie op gang zou komen, kan het overschakelen naar schilderen zonder solventen sneller tot stand komen.

Toelichting : de fases van Schildersziekte (bron : ziektewet, Nederland)
”De ziekte ontstaat niet ineens, maar verloopt in verschillende fases. Meestal gaat iemand geleidelijk aan van de ene fase over in de andere fase. De eerste fase wordt gekenmerkt door vage klachten als geïrriteerdheid, vergeetachtigheid en concentratieproblemen. Daarna kun je klachten ontwikkelen als vermoeidheid, prikkelbaarheid, depressie en angsten. De derde fase wordt gekenmerkt door enerzijds emotionele klachten en anderzijds cognitieve klachten ofwel problemen met de geestelijke vermogens waarmee je de werkelijkheid kent. Ofwel enerzijds stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, vermoeidheid, motivatiestoornissen en moeite om met je agressie om te gaan. Anderzijds stoornissen in de intelligentie, het geheugen, leervermogen, concentratie, psychomotorische stoornissen en problemen met andere neuro-psychologische functies. Het laatste stadium is zeer ernstig en lijkt min of meer op een eindstadium van dementie.”

White-spirit (Stoddard solvent) is a toxic product with health risks (a.o. loss of memory).  It is used a lot by artists and in art schools.  In the Dutch text I describe the health risks and why this is not common knowledge among artists.  The alternative is to work with water mixable oil paint. More and more art schools change to a safe atelier, but in Flanders central guidelines don’t seem to be available yet.  In order to speed up painting without solvents in art schools and for the individual artist (because no one has a surplus of memory), I ask my blog visitors to bring this issue under the attention of artists that they know.

01:09 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (13) | Tags: academie | |  Facebook

13-12-07

Leven op de witte kool - Life on the white cabbage (aquarel en stift op papier - water color and felt-tip on paper)

 

Flanders-inside-dec2007-kool-1In de workshop aquareltechnieken (ja , nog altijd van die ene zelfde dag) bij Elie Van Oppens maken we een cirkel met holtes waarin dan figuurtjes komen (cfr. de vrolijke gekkerds).  Bij de eerste poging eindig ik echter met een witte kool en ik ben niet de enige.  Wat vang je daar nu met aan ? Thuis denk ik eerst van er koeien op te laten grazen, maar het zijn bladluizen geworden (want makkelijker).

In the workshop water color techniques (yes, still from the same one day) by Elie Van Oppens we make a circle with cavities in which later on there will be figures (cfr. the cheerful).  At the first trial however I end up with a white cabbage and I am not the only one.  What to do with that ? At home I first think to let cows graze on it, but it became greenflies (because easier).

Flanders-inside-dec2007-kool-2

00:45 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (9) | Tags: aquarel, planten, insecten | |  Facebook

10-12-07

Over vierkantjes en zen - About squares and zen (olieverf - oilpaint)


Flanders-inside-dec2007-vierkanten-4


Schilder vierkantjes met kleur, zegt Meester Jaruwan-Tse.  Na mijn omwegen, vul ik vijf lesuren vierkantjes met kleur.  Daarna vul ik nogmaals 5 lesuren vierkantjes met kleur.  En dan zie ik ineens kunstwerken bestaande uit kleurvlakken, kleurlijnen, composities met vlakken en kleuren (abstracte kunst) op een heel andere wijze.  Ik begrijp de kracht van een vlak, zeg ik. (één onderwijsmethode van zenmeesters is de leerling zich te laten concentreren op één enkel verhaal, zinsnede, woord of handeling, waardoor - na korte of langere tijd - ineens een flits van inzicht bereikt kan worden)

Paint squares with color, Master Jaruwan-Tse instructs.  After my detours, I fill squares with color for five lessons.  After that I fill squares with color for another five lessons.  And then, suddenly, I see works of art consisting of color spaces, color lines, compositions with spaces and colors (abstract art) in a totally different way.  I understand the power of a plane, I say.  (one teaching method of the Zen masters is to let the pupil concentrate on one single story, sentence, word or act, so that - after a shorter or longer time - suddenly a flash of insight can be reached)

23:48 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (16) | Tags: academie | |  Facebook

09-12-07

De omwegen tot vierkantjes - The detours to squares (in plakkaatverf en chinese inkt, with gouache and Chinese ink)


Flanders-inside-dec2007-vierkanten-3


Schilder vierkantjes met kleur, zegt Meester Jaruwan-Tse.  Ik schilder vierkantjes, maar dan maak ik omwegen : ik schilder lijnen, rechthoeken uit de losse hand, een cirkel met ruiten, losweg een stel kubussen en aanverwanten die later huizen worden, en kijk er loopt een kat (zij wandelde uit een foto van M-art) en er blijkt een huis te zweven.  En na die omwegen teken ik vastberaden een groot blad vol vierkantjes, met potlood en meetlat staan de lijnen er en ik moet alleen nog maar denken aan kleur.  Kleur naast kleur, met twee tot vier zijden elkaar rakend, vierkanten binnen een vierkant en zo is dat het beste, maar nu weet ik waarom.

Paint squares with color, Master Jaruwan-Tse says.  I paint squares, but then I make detours : I paint lines, rectangles in free composition, a circle with rhombs, loosely some cubes and related forms that later on become houses, and look there’s a cat (she walked out of a photo of M-art) and one house turns out to be floating.  And after these detours I determinately draw a big piece of paper full of squares, with pencil and rule the lines stand on the paper and all I have to think of now is of color.  Color side by side, touching each other with two till four sides, squares within a square and that is the best, but now I know why.

23:12 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: academie | |  Facebook

De kleurenvierkantjes - The colour squares (schilderoefening - painting exercise)


Flanders-inside-dec2007-vierkanten-1


Schilder vierkantjes met kleur, zegt Meester Jaruwan-Tse.  Vierkantjes schilderen met kleuren volgens hun 6 aspecten (warm-koud, licht-donker, zuiver-vergrijsd) en kleurlijnen schilderen dient om kleuren te leren mengen en een matrix van kleuren in je hoofd op te bouwen.  Het is uitermate zinvol, leerzaam, boeiend en veel prettiger dan het klinkt. Maar wat een kwelling om bij die vierkantjes te blijven, je voelt je als een paard waarvan de teugels strak worden gehouden en je wil gaan rennen, vrije beweging wil je en vormen schilderen en kleuren door elkaar.  Vierkantjes moeten, zegt Meester Jaruwan-Tse, opdat niets je zou kunnen afleiden van de kleuren en hij heeft gelijk, we zitten er zo op gefocust dat we geen acht slaan op de verhouding tussen de kleurvakjes.  Compositie !!, benadrukt de Meester, kijk wat je doet, schik en kies en pas bij elkaar.  Zo, daar zijn we wel even (lees : enkele namiddagen) zoet mee.  Wie zei daar iets van alvast te gaan rennen ? (photoshop : projectie van geschilderde kleurenvakjes in de Lange Klarenstraat, Antwerpen)

Flanders-inside-dec2007-vierkanten-2Paint squares with color, Master Jaruwan-Tse says.  Painting squares with colors according to their 6 aspects (warm-cold, light-dark, pure-greyed) and painting color lines serves the learning of mixing colors and to build up a matrix of colors in your head.  It is very significant, instructive, interesting and much more pleasant than it sounds.  But what a torture to stay with these squares, you feel like a horse with the reins kept tight and you want to run, free movement is what you want and to paint forms and colors through each other.  Squares must, Master Jaruwan-Tse says, because nothing should distract you from the colors and he’s right : we are focused so much on the colors that we don’t pay attention to the relation between the color squares.  Composition ! Master Jaruwan-Tse emphasizes, look what you are doing, arrange and choose what fits together.  Well, that will keep us quiet for a while (read : several afternoons).  Who said something about starting to run ? (photoshop : projection of painted spaces in the center of Antwerp)

00:39 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (19) | Tags: academie | |  Facebook

04-12-07

Ambiorix in olieverf - Ambiorix in oil paint (55x72 cm)


Flanders-inside-dec2007-Ambiorix


Bij het schilderen vervelen zwart en wit me niet, integendeel : ik zit niet te wachten op kleur.  Bij het bewerken van foto’s denk ik er echter zelden aan.  Zo blijven er altijd nog onontdekte horizonten en dat is wel fijn.  Maar Ambiorix die fotografeerde ik in zwart-wit (weet je nog hoe en waarom ? zoniet, dan kijk je maar even hier).  En toen wou ik dat beeld ook proberen schilderen, al vond ik het tegelijk van mezelf als complete beginner wel een sprong in het duister én dwaas vond ik het ook, maar het was een spannende en heel leerrijke oefening.  En ik ben wel tevreden over het resultaat, er zitten toch al enkele goede delen in.

In painting black and white don’t bore me, on the contrary : I am not waiting for color.  In processing photos I rarely think about it.  So I have unexplored horizons to discover and that is nice.  But I photographed Ambiorix in black and white (do you remember how and why ? if not, you can see it here).  And then I wanted to paint that image, although I found it for me as a beginner a leap in the dark and I also found it foolish, but it was an exciting and instructive exercise.  And I am quite satisfied about the result, there are already some good parts in it.

00:47 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (14) | Tags: academie | |  Facebook

03-12-07

De uilenboom - The owl tree

 

Flanders-inside-dec2007-uilenboomNog eentje van de eendaagse workshop aquareltechnieken bij Elie Van Oppens.

Another one from the one-day water color workshop by Elie Van Oppens.

Flanders-inside-dec2007-uil

00:08 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (12) | Tags: vogels, bomen, aquarel | |  Facebook

27-11-07

De vrolijkerds - The cheerful (vogels, birds)

 

Flanders-inside-nov2007-vogelsJa zeker, ik kan ze ook op niet-kinderlijke wijze schilderen, maar ik kies ervoor om deze vrolijke gekkerds te posten.  Het leven vraagt elke dag al genoeg ernst en realisme, vind ik.  Als dat hier evenwel jouw beeld van mij als volwassene een deuk geeft, wees dan zo attent van mij dat te laten weten want dan moet ik zo’n dingen niet meer in mijn webdagboek zetten.  (1-daagse workshop aquareltechnieken bij Elie Van Oppens)

Yes, I can paint them in a non childlike way too, but I choose to post these funny weirdo’s.  Every day life already asks enough seriousness and realism, if you ask me.  It this however damages your image of me as an adult, please be so kind to let me know because then I have to stop posting things like this on my weblog.  (one day water colour techniques by Elie Van Oppens)

21:42 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (14) | Tags: aquarel, vogels | |  Facebook

24-11-07

Neonvisjes - Neon fishes

 

Flanders-inside-nov2007-neonsDit is een aquarel die nadien bewerkt is in photoshop (nu zien ze er gemeen uit ipv schattig, aldus mijn dochters).  Ik zeg niet dat dit kunst is, en het is slechts een eerste poging, maar het is wel pure pret. (workshop aquareltechnieken bij Elie Van Oppens)

It’s a water colour painting processed afterwards with photoshop (now they look mean instead of cute, according to my daughters).  I don’t say that this is art, and it’s nothing more than a first trial, but it sure is fun.  (workshop water colour techniques by Elie Van Oppens)

01:35 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (13) | Tags: aquarel, vissen | |  Facebook

21-11-07

BVB, een boosaardig vliegbeest - EFA, an evil flying animal (painting, mixing colors, workshop Elie Van Oppens)


Flanders-inside-nov2007-vliegbeest

(workshop ‘aquareltechnieken’ bij Elie Van Oppens)  Maar voor de nachtvlinder, vloog er wat anders op mijn oefenblad, iets dat er tamelijk overtuigend boosaardig uitziet, maar schijn kan bedriegen. Het vliegbeest (twee rode ogen, vleugels) kijkt opzij want daar komt nog wat aangevlogen (rode snavel, rood oog), iets zachtaardig.  Het wordt druk.  Nog een plaatje erbij : het was op een rode planeet, er ontspint zich een verhaal.  Ben je mee ?

(workshop ‘water colour techniques’ by Elie Van Oppens)  But before the nighthawk, something else was flying on my exercise paper, something that looks pretty convincing evil, but maybe appearances are against him.  The flying beast (two red eyes, wings) looks aside him because something else comes flying into the picture (red beak, red eye), something gentle. It’s getting busy here.  Add another picture : it was on a red planet, a story develops.  Are you with me ?

Flanders-inside-nov2007-rode-planeet

00:46 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: fantasie | |  Facebook

19-11-07

Nachtvlinder - Nighthawk (painting, workshop Elie Van Oppens)

 

Flanders-inside-nov2007-nachtvlinderAh, wat een wonderlijk mengsel leerde ik weer in de workshop aquarel bij Elie Van Oppens.  ’t Is ideaal voor vachten.  Nu nog tijd vinden/maken om te oefenen.

Again I learned an amazing mixture in a workshop ‘water colours” by Elie Van Oppens.  It is perfect for furs.  Now I have to find/make time to practice.

23:42 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: aquarel, vlinders | |  Facebook

15-11-07

Olieverf op het tapijt - Oil paint on the carpet (schilderoefening, painting exercise)


Flanders-inside-nov2007-tapijt


Schilderen op tapijt (onderste helft : tapijt niet voorbehandeld met acryl / fragment van de Trinny en Susannah prent) is fijn, vertel ik mijn medeleerlingen, het is zacht, niet al te weerbarstig, matig verf opslorpend, aangenaam.  Uhm, zegt T. (medeleerling), ik heb thuis nog wel een rolletje liggen … van 3 meter op 4.

Painting on carpet (bottom half : carpet not prepared with acryl / fragment of the Trinny and Susannah picture) is nice, I tell my fellow students, it is soft, not too reluctant,  moderate in absorbing, pleasant.  Well, T. (fellow student) says, I still have a little roll at home … of 3 meters on 4 (10 on 13 feet).

00:11 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (9) | Tags: academie | |  Facebook

09-11-07

Denkend aan het portret - Thinking of the portrait (zonnebloemscheuten, sprouts of sunflowers)


Flanders-inside-nov2007-zonnebloemscheuten


Denkend aan het portret op zonnebloempitten-in-beweging, kom ik tot de bevestiging dat het niet simpel zou zijn, maar ik hou het in gedachten.

While thinking of the portrait on sunflower seeds-in-movement, I come to the confirmation that it wouldn’t be easy, but I keep it in mind.

23:50 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (12) | Tags: planten | |  Facebook

08-11-07

De spreeuwenwolk en de vorm - The cloud of starlings and the form (schilderen, painting)


Flanders-inside-nov2007-verslag-schilderen-12a


Op schildergebied ervaart Meester Jaruwan-Tse genoegen in ritmiek, in geste, in gebruik van ruimte, in schijnbaar toevallig tot stand gekomen lijnen, in de afwezigheid van esthetiek-op-het-eerste-zicht.  Zijn geest is erdoor gefascineerd, door textuur ook.  nminste dat is mijn indruk, voor zover ik er reeds wat van begrijp. het hele programma laadt vanuit de computer je brein in, hZoals een monnik zijn aardse gebondenheid wil overstijgen, zo wil Meester Jaruwan-Tse de schoonheid in vorm overstijgen tot hij komt bij de vorm en de textuur op zich en bij de creatie van iets nieuws.  Tenminste dat is wat ik er tot hiertoe van meen te begrijpen.  Dat is geen simpele koek want als beginneling smacht ik naar schoonheid en naar vorm.  Met de opdracht van de dragers zie ik al 12 paneeltjes voor me, elk van een verschillende materie en dit op elke zijde, en daarop schilder ik spreeuwen, in grijstinten.  Ik hang die paneeltjes op als een mobiel, 4 draden met elk 3 paneeltjes, en als ze draaien is het als een spreeuwenwolk die draait en keert in de lucht : mooi.  Of een school vissen die keert in het water, of bladeren die ritselen in de wind, …  Te decoratief, zegt Meester Jaruwan-Tse, je neemt verschillende dragers en op de helft komt iets zonder bedoelde vorm en op de andere helft een fragment van je gekozen prent (Trinny en Susannah), in grijswaarden.  OK, zeg ik, dan doe ik dat.  En terwijl ik schilder op tapijt, karton en mousse, vraag ik mij af of ik niet eerst de vorm moet kennen vooraleer ik hem kan loslaten.  Maar ik ben vol vertrouwen.

On the domain of painting Master Jaruwan-Tse experiences pleasure in rhythm, in movement, in the use of space, in apparently accidental caused lines, in the absence of esthetics-on-first-sight.  His mind is fascinated by this, also by texture.  As a monk wanting to surpass his earthly bonds, so Master Jaruwan-Tse wants to surpass the beauty in form until he arrives at the form and the texture on itself and at the creation of something new.  At least that is what I think to understand of it so far.  That is not a piece of cake because as a beginner I long for beauty and for form.  For the task of the carriers (undergrounds) I already see 12 panels before me, each of a different material and this on every side, and on these sides I paint starlings, in grey tones.  I hang these panels as a mobile, 4 wires with 3 panels each, and when they turn it is as a cloud of starlings rotating and turning in the sky : beautiful.  Or a shoal of fish turning in the water, or leaves rustling in the wind, …  Too decorative, Master Jaruwan-Tse says, you take different carriers and on half of them you make something without an intended form and on the other half a fragment of your chosen picture (Trinny and Susannah), in tones of grey.  OK, I say, then that’s what I do.  And while I am painting on carpet, paperboard and mousse, I wonder if I don’t have to know the form first before I can let him go.  But I am full of confidence.

Flanders-inside-nov2007-verslag-schilderen-12b

01:14 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: academie | |  Facebook

04-11-07

Uncle Ben’s en de CD - Uncle Ben’s and the CD (olieverf, oilpaint)


Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-11a


Hier, ik heb je wat meegebracht, zegt een ouderejaars (haar naam ken ik nog niet), een CD die stuk is, dan kan je dat ook eens uitproberen.  Op de glimmende CD en op een kartonnen rijstdoos (nieuw van Uncle Ben’s : op ieder pak nu een schildering) schilder ik iets, dat geen bedoelde vorm mag hebben, en dat alles met zwart en wit.  En al die info gaat dus mijn geheugen in, zo laad ik mijn schilderprogramma.  In de film “The Matrix” gaat dat natuurlijk allemaal veel sneller : gewoon even inpluggen en het hele programma ‘schilderkunst’ laadt vanuit de computer je brein in, handig. 

There, I brought you something, says a senior student (I don’t know her name yet), it’s a CD that doesn’t work anymore, so you can try that too.  On the shining CD and on a cardboard rice box (new from Uncle Ben’s : the painted box)  I paint something, that may not have an intended form, and that with black and white.  So all this info goes into my memory, that’s how I load my painting program.  In the movie “The matrix” this of course all goes way faster : just plug in and the whole program “the art of painting” loads from the computer into your brain, handy. 

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-11b

00:36 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (8) | Tags: academie | |  Facebook

31-10-07

Op hout en op drankkarton - On wood and on beverage coated board


Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-10a


Hoe gaat het ? vraagt B (medeleerling).  Ik probeer verschillende dragers uit, zeg ik en kijk bedenkelijk.  Dat moet je doen, zegt B., al die verschillende ervaringen sla je op in je hoofd en dan, binnen een jaar of op een bepaald moment, is er opeens een klik tussen zo’n materiaal en wat je wil maken, en dan heb je het.

How are things going ? B. (a fellow student) asks.  I am trying out different undergrounds (carriers), I say and I look doubtful.  That is what you have to do, B. says, all those different experiences are stored in your head and then, in a year or on a sudden moment, there is going to be a click between such a material and what you want to make, and then you have it.

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-10b

01:09 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: academie | |  Facebook

30-10-07

Olieverf op papier en op eikenbladeren - Oilpaint on paper and on oak leaves


Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-9b


Wat doe je ? vraagt S (ouderejaars). Ik schilder fragmenten op verschillende ondergronden, leg ik uit.  Vind je dat prettig ? vraagt S.  Neen, zeg ik, maar als ik alleen maar doe wat ik zou willen zoals schilderen op canvas, dan sluit ik nieuwe mogelijkheden uit en leer ik niet, dus doe ik wat de leraar vraagt.  Dat is erg goed, zegt S.

What are you doing ? S. (a senior student) asks.  I am painting fragments on different undergrounds, I explain.  Do you enjoy that ? S. asks.  No, I say, but if I only do what I would like to do such as painting on canvas, then I exclude new possibilities and I don’t learn, so I do what the teacher asks.  That is very good, S. says.

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-9a

00:01 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (13) | Tags: academie | |  Facebook

29-10-07

Schilderen op zonnebloempitten - Painting on sunflower seeds


Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-8


Thuis maak ik dragers (ondergronden om op te schilderen, opdracht academie) : karton, hout, aluminiumfolie, stoffen, tapijt en ook een karton vol zonnebloempitten.  Maar dat is voedsel, roept XY ontzet, dan kan je net zo goed vlees rond een paal gaan draaien (cfr. Jan Fabre, hesp op zuilen, Over the edges).  Neen, zegt dochter, luister : je schildert de pitten en dan sprenkel je er water op, de zaden zwellen en uit je schilderij groeien scheuten, dan heb je kinetische kunst. 
In de les schilder ik Trinny op zonnebloempitten. Ze glimmen en ze domineren de vorm van wat ik kan schilderen.  Ik vind het afschuwelijk lelijk. Nu heb je gewoon de pitten beschilderd, zegt meester Jaruwan-Tse.  Schilder er een effen vlak op en ga erop projecteren en schilder dan wat je ziet.  Het blijft aartsmoeilijk, en lelijk.  Het is goed van te worstelen met een drager, zegt Meester Jaruwan-Tse, voel hoe moeilijk dat gaat en leer. 
(In de donkere kamer beland ik ineens in de duistere middeleeuwen : de schildersezel en het pittenschilderij worden een kruis en een vrouwengezicht. Ik heb dingen zoals dit gezien, in de donkere kelders van het Groot Seminarie te Brugge en dat was kunst, maar ik vond het alleen maar lelijk en eng.)

At home I make carriers (undergrounds to paint on, task art school) : cardboard, wood, tin foil, tissues, carpet and also a cardboard full of sunflower seeds. But that’s food, XY yells aghast, then you can just as well wrap meat around a pillar (cfr. Jan Fabre, ham on pillars, Over the edges).  No, daughter says, listen : you paint the seeds, then sprinkle water over it, the seeds will swell and out of your painting sprouts will grow, meanwhile the portrait changes, then you have kinetic art.  
At school I paint Trinny on sunflower seeds.  They shine and they dominate the form of what I can paint.  I find it awfully ugly.  Now you only have painted on the seeds, Master Jaruwan-Tse says.  Paint an even plane on it, project on it and paint what you see.  It stays incredibly difficult and ugly.  It is good to wrestle with a carrier, Master Jaruwan-Tse says, feel how difficult it is and learn. 
(In the dark room I find myself at once in the Dark Ages : the painter’s easel and the seed painting become a cross and a woman’s face.  I have seen things like this in the dark cellars of the Seminar in
Bruges and that was art, but I found it nothing but ugly and creepy.)

01:19 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: academie | |  Facebook