05-11-06

Brownie of mokka /or mocha (Hochsauerland, Germany)

Flanders-inside-nov2006-stiertje
 

He has something un-cattle-like, don’t you think ?

Hij heeft iets on-rundvee-achtig, vind je niet ?

 

Flanders-inside-nov2006-kalveren

00:24 Gepost door Hildegarde in Duitsland | Permalink | Commentaren (15) | Tags: zoogdieren, koeien | |  Facebook

04-11-06

Welk zoogdier ? - What mammal ? (Hochsauerland, Germany)

Flanders-inside-nov2006-vacht
 

1. I did not only see one squirrel, but also a much bigger mammal.  Make a guess or is it obvious ?

2. If you like to photoshop the squirrel photo (see below) into a better one, please do !

3. A thank you to the tech guys of Skynet who made the anti-spam code easier to decipher.  So if the code stopped you from commenting, give it a try again.

 

1. Ik zag niet alleen één eekhoorntje, maar ook een veel groter zoogdier.  Raad eens of is het duidelijk ?

2. Als je zin hebt om de eekhoornfoto hieronder te photoshoppen, doe het dan zeker !

3. Een dankjewel aan de tech guys van Skynet om de leesbaarheid van de anti-spam code te verbeteren.  Als de code je dus tegenhield om te reageren, probeer het dan zeker terug opnieuw.

00:06 Gepost door Hildegarde in Duitsland | Permalink | Commentaren (8) | Tags: zoogdieren | |  Facebook

03-11-06

De pratende eekhoorn - The talking squirrel (Küstelberg, Germany)

Flanders-inside-nov2006-eekhoorn
 

This is not a good squirrel photo, but it deserves a place on my blog because 1. squirrels are not common animals for me to me because of where I live 2. it was the only squirrel I saw during my four days in Germany and 3. it was the first squirrel that I heard making noises, even several different noises.  We disturbed him/her when walking and he dropped his fir-cone just before my feet. He wanted to have that fir-cone, got down the tree, saw us standing there too close, made noises as if he was grumbling, went up again, tried to scare us away with some other noises, down again, up again and then he disappeared in the green.

I am taking a class photoshop and I am learning buttons and buttons, but they don’t seem to get me anywhere yet, very frustrating.  So here is a question for the photoshoppers among you : make a better photo of this one please, the squirrel bright and sharp, the front branches green instead of overexposed, etc. and what are your main steps, the functions you use and selections you make ? You can download the original photo here.  Will you give it a try and mail me the result ? I will post the results on my blog (next friday probably), so you can compare yourself too.

 

Dit is geen goede eekhoornfoto, maar hij verdient een plaats op mijn blog omdat 1. ik niet vaak eekhoorns zie, gewoon door waar ik woon 2. dit de enige eekhoorn was die ik gedurende mijn vier dagen in Duitsland zag en 3. het de eerste eekhoorn was die ik geluiden hoorde maken, zelfs meerdere verschillende geluiden.  We hadden hem of haar verstoord bij onze wandeling en hij liet zijn dennenappel vallen, juist voor mijn voeten.  Hij wou die dennenappel hebben, rende naar beneden, zag ons daar veel te dichtbij staan, maakte geluiden alsof hij mopperde, kroop terug omhoog, probeerde ons weg te jagen met wat andere geluiden, terug naar beneden, weer naar boven en dan verdween hij in het groen.

Ik volg een cursus photoshop en ik leer knoppen duwen en nog meer knoppen, maar ze lijken me niet echt ergens te brengen, zeer frustrerend.  Dus is hier een vraag voor de photoshoppers onder jullie : maak hier aub een betere foto van, de eekhoorn helder en scherp, de voorste takken groen ipv overbelicht, enz . en wat zijn je belangrijkste stappen, welke functies gebruik je en welke selecties maak je? Je kan de originele foto hier downloaden.  Wil je het eens proberen en mij het resultaat mailen ? Ik zal de resultaten posten op mijn blog (volgende vrijdag waarschijnlijk) zodat je zelf ook kan vergelijken.

00:11 Gepost door Hildegarde in Duitsland | Permalink | Commentaren (7) | Tags: zoogdieren | |  Facebook

31-10-06

The leader of the band (de Putten, Kieldrecht, paarden)

Flanders-inside-okt2006-dePutten-paarden1
 

Wanneer ik de foto zag bij Javga van het paard dat hem kwam controleren, moest ik aan deze foto’s denken : ook in “de Putten” is er een leiderpaard dat als een security guard direct een stand van zaken komt opnemen als je daar op bezoek komt.

 

When I saw the photo at Javga of the horse that came to check him out, I had to think of these photos : in ‘de Putten’ there is also a leading horse that as a security guard  immediately comes to make up a state of affairs when you are visiting there.

 

Flanders-inside-okt2006-dePutten-paarden2

 

Flanders-inside-okt2006-dePutten-paarden3
 
Today Skynet introduced an anti-spam code system : that is very welcome, however they have overdone it a bit : the code is very hard to read. I am sure they will do something about it.  Meanwhile, if the code is bothering you : please use the ‘mail-me’-button for your comment.
Vandaag introduceerde Skynet een anti-spam code systeem : dat is zeer welkom, maar ze hebben het een beetje te goed gemaakt : de code is zeer moeilijk leesbaar.  Ik ben er zeker van dat ze er wat aan gaan doen.  Als de code je ondertussen teveel last bezorgt, gebruik dan aub de ‘mail mij’ - knop voor jouw reactie.

11:49 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (8) | Tags: zoogdieren, de putten | |  Facebook

30-10-06

Begrazing in “de Putten” . Grazing the grasslands (zilt grasland, Kieldrecht, schapen)

Flanders-inside-okt2006-dePutten-schapen1
 

The grasslands in “de Putten” are grazed by cows, but also by some horses and sheep.  Wintering geese and European Widgeons are taking over the job when it gets colder.  So far, this area breathes peace and purity and the air is always filled with bird songs and calls.

 

Het grasland in de Putten wordt in hoofdzaak begraasd door koeien, maar ook door wat paarden en schapen.  Als het kouder wordt, nemen overwinterende ganzen en smienten de taak over.  Tot hiertoe ademt het gebied vrede en zuiverheid uit en is de lucht er steeds gevuld met vogelgeluiden.

 

Flanders-inside-okt2006-dePutten-schapen2

12:43 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (10) | Tags: de putten, zoogdieren | |  Facebook

11-09-06

Boerenbenen - Farmer's legs

00:38 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: zoogdieren, melsele, polder | |  Facebook

08-09-06

Brown and black - bruin met zwart-bont

 

Dit is geen kwaliteitsfoto (het kalf stond echt te ver en er was niet genoeg licht want er kwam een donderstorm aan) maar ik wil er iets over vertellen.  Het gaat over de verrassende vacht van dit kalfje, het is nl. de eerste keer dat ik bruin en zwart tezamen zie en dat bij een kalf dat als basis blijkbaar een Belgische blauw-witte dikbil is.  Dat maakt de koe op de foto dan een tante, denk ik want zij ziet eruit als een lichtgekleurde Blonde d’Aquitaine (en dat is zelf een recent ras dat het resultaat is van het mengen van drie rassen in het zuidwesten van Frankrijk).
En het fokken gaat dus blijkbaar steeds verder : dikbil x Blonde d’Aquitaine denk ik voor dit kalf.

Als je je afvraagt waarom de schuur in de achtergrond er zo vervallen bijstaat : die is opgegeven omdat we ons hier in het bereik van de haven van Antwerpen bevinden, waar expansie geen grenzen lijkt te hebben en een polderlandschap omgezet wordt in een industrieel havengebied.

 

This is not a quality photo (the distance to the calf was so far and there was not enough light - a thunderstorm was approaching) but it is a photo to tell something.  This is a calf with a very surprising fur : first time I see brown and black together  and this on a calf of which the basis obviously is a Belgian white-blue dikbil.  That makes the cow on the photo an aunt I think.  She looks like a very light colored Blonde d’Aquitaine (which is a breed that is the recent result of getting together three different breeds in the South-West of France). 

And so to see, breeding is going on : dikbil x Blonde d’Aquitaine is my guess for this calf.

If you wonder why the barn in the background is so neglected, it’s given up because we are here in the range of the port of Antwerp where expansion does not seem to have boundaries and a polderlandscape is turned into an industrial port area.

00:00 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (8) | Tags: polder, zoogdieren, koeien | |  Facebook

05-09-06

The cow jump - De koeiensprong

 

The heifer jump - at least 700 kilos (1540 pounds) in the air for one moment - that I just missed.

De sprong van de vaars - minstens 700 kilo even de lucht in - die ik mistte.

 

P.S. Where enough nature is available, starling places to sleep are not of any nuisance to people - most of them (people, not starlings) don’t even know then that there is such a place to sleep.

P.S. Waar er genoeg natuur voorhanden is, zijn slaapplaatsen van spreeuwen op geen enkele manier hinderlijk voor mensen - de meeste (mensen, niet spreeuwen) weten dan zelfs niet dat er zo’n slaapplaats is.

 

Check in 15.000 !

00:25 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (13) | Tags: koeien, zoogdieren, polder | |  Facebook

02-09-06

Traffic victim - Verkeersslachtoffer

 

After the wounded Sparrow hawk, this time I saw a Polecat (Mustela putorius) that couldn’t use his back legs anymore, he must have been caught on the road or by a farmer’s machine on the field. 

This is one (didn’t want to bother him more) snap shot using a flash (Polecats are mainly active during darkness). I did a fast correction on the reflecting eyes. 

I'll post a happier image tomorrow.

 

Na de Sperwer met de gebroken poot, kom ik nu een Bunzing tegen die zijn achterlijf niet meer kan gebruiken, is waarschijnlijk door een voertuig gepakt op de weg of door een landbouwmachine op de akker. 

Dit is één (ik wilde het diertje niet meer storen) snapshot met gebruik van een flash (Bunzingen zijn overwegend actief tijdens de duisternis).  Ik corrigeerde nog snel de reflecterende ogen.

Morgen zal ik een vrolijker plaatje posten.

00:50 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (12) | Tags: de putten, zoogdieren | |  Facebook

30-08-06

When the evening falls … - Als de avond valt …

00:23 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (15) | Tags: de putten, zoogdieren, koeien | |  Facebook

19-08-06

The cat(tle)walk

 

Wel, Ces en MJ, waarom er op de vorige foto mannen bij de koeien staan : ze leiden ze naar de cat(tle)walk voor de verkiezing van de beste koe en regen of geen regen : the show must go on.  Op de foto : enkele jonge dieren van het zwart-bonte en het rood-bonte ras.

Zoals Gerda en Klaproos al aanstipten : boeren gaan echt tot het uiterste bij het fokken (voor melk en voor vlees).  De Dikbillen (de geschoren koeien 2 foto’s lager) worden zo gigantisch groot gefokt dat de kalfjes niet meer op natuurlijke wijze geboren kunnen worden (ze worden allemaal met de keizersnede gehaald), kalfjes sterven makkelijk aan longinfecties omdat hun longen niet groot genoeg zijn in verhouding met hun lichaam en als een volwassen Dikbil in een gracht sukkelt en ze heeft de pech van op haar rug te vallen, kan ze niet meer zelfstandig op haar poten geraken en stikt ze door het gewicht van al dat vlees op haar longen.

Verstandige boeren met een hart voor dieren zijn zich goed bewust van deze problemen en vertelden me dan ook dat er nu teruggefokt wordt naar een type met een betere lichamelijke conditie en proporties.

 

Well, Cess and MJ, why the men are there with the cows in the previous photo : they are leading them to the cat(tle)walk for the election of the best cow and rain or no rain : the show must go on.  On the photo : some young animals of the black and white breed and of the red and white breed.

As Gerda and Klaproos pointed out : farmers are really going to the limit with breeding (for milk and for meat).  The Dikbil cows (the shaved ones 2 photos below) for example are bred so big that the calves can not be born the natural way anymore (all caesarian sections),  calves die easily of lung infections because their lungs are not big enough in comparison to the amount of body, when a full grown Dikbil falls in a ditch and is so unlucky to lay on her back she can not get on her legs anymore and suffocates because of the pressure of all that meat on her lungs.  Now, sensible farmers with a heart for their animals, are well aware of these problems and told me that there are trials now to breed back to a type that is in better condition and proportion again.

11:16 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: zoogdieren, koeien | |  Facebook

18-08-06

Provincial breeding cattle day - Provinciale Fokveedag (13 aug.)

 

Sidney is reporting the carabao (water buffalo) festival in the Philippines and showed photos of carabaos with shaved patterns in their fur (aug.11).  Oh no, I wrote, don’t bring the Flemish farmers on ideas.  Too late, on the provincial breeding cattle day, I saw they already discovered it.  Belgian white-blue Dikbil cows were shaved, but not for an artistic purpose but for showing the different parts … of their meat.

And I learned  that milk cows nowadays are giving THIRTY liters of milk each day.  According to my memory it was 10 liters 35 years ago.

 

Sidney brengt verslag uit van het carabao (waterbuffel) festival in de Filippijnen en toonde daar foto’s van waterbuffels met geschoren patronen in hun vacht (11 aug).  Oh nee, schreef ik, breng de Vlaamse boeren niet op ideeën.  Maar het was al te laat, op de provinciale fokveedag zag ik dat ze het al ontdekt hadden.  Belgische wit-blauwe dikbillen waren geschoren, maar niet voor artistieke doeleinden, maar om de verschillende delen te tonen … van hun vlees.

Ik leerde er ook dat melkkoeien tegenwoordig DERTIG liter melk per dag geven.  Volgens mijn herinnering was er dat 35 jaar geleden nog tien.

 

00:38 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (13) | Tags: regen, zoogdieren, koeien | |  Facebook

26-07-06

Baby huismuis met een stukje chocoladewafel

Baby huismuis met een stukje chocoladewafel (klik op de foto voor een grotere versie): dit is er eentje van mijn maakjedagnatuurlijk-site die gratis bureaubladen (en mailplaatjes) aanbiedt om je dag op te fleuren.

En nu we het toch over dieren hebben, hier is een test die ik, de kraai, kreeg van mijn vriend de das.  Dus, als je wil weten welke dierenpersoonlijkheid jij hebt ? Het zijn niet veel vraagjes die je moeten invullen, maar het is wel in het Engels.

 

 

Baby house mouse with a piece of a chocolate waffle  (click on the photo to see a larger version) : this is one of my “make your day naturally” site that offers free wallpaper (or mail images) to cheer up one’s day.

And now that animals are the subject, here is a test that I, the crow, got from my friend the badger.  So, if you want to know what animal personality you have ?

01:55 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (12) | Tags: zoogdieren | |  Facebook

20-07-06

Een fotografenvalkuil (Antwerpen)

 

Dit is een lastige : pal in de zon ligt een hond terwijl de mannen in de volle schaduw staan.  Zodus : de hond herkenbaar en de mannen in het donker of de hond als een witte vlek maar de mannen helder :  hoe pak jij dat aan ? tips ?

 

 

A photographer’s pitfall :  the dog lies in very bright sunshine, the men are standing in the full shade.  So : the dog visible but the men in the dark or the dog as a white spot but the men well visible : what tricks do you use to handle this ? (no photoshop)

 

 

01:10 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (16) | Tags: who let the dog out, zoogdieren | |  Facebook

23-05-06

Almost June

 

 

Time to “drop” some cows in the nature reserve “Schor Ouden Doel” (intertidal marshes in the brackish area of the river Schelde).  A crazy wind was blowing for several days, reed and plants had tough days bending and stretching (and I can’t make sharp pictures, not enough light to raise the shutter speed  - no time (because my company is marching further) to try another one with a low shutter speed so that you see the movement itself).

 

 
 

“Where are we, girls ??”

“I don’t know, Bertha.  I can’t see a thing.”

“All we can do is eat us a way out !”

“Yes, let’s do that, Martha”

 

And that’s exactly why nature conservationists put cows in this marsh.

 

12:41 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (6) | Tags: schor ouden doel, zoogdieren, koeien | |  Facebook

14-03-06

3. Unnoticed they pass a cat

15:00 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (1) | Tags: zoogdieren | |  Facebook

10-03-06

Walking on stilts

00:20 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (2) | Tags: zoogdieren | |  Facebook

08-03-06

Hi there ! -1

00:05 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (2) | Tags: zoogdieren | |  Facebook

06-03-06

A giraffe is walking towards you

 

on a grey and cold winter day in the Antwerp Zoo.

00:29 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (1) | Tags: zoogdieren | |  Facebook

17-02-06

Winter fur

 
Winter fur of a semi-wild horse in the nature reserve Plaat van de Vliet (Zeeland).

11:31 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (1) | Tags: zoogdieren | |  Facebook

15-11-05

Cows rule

Some black and white cows emigrated to the US.  They are now real Californian cows and here you can see how they behave : http://www.realcaliforniacheese.com/happyCows/default.cfm...   (sound on !)


15:12 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zoogdieren, koeien | |  Facebook

The WEB

I think spiders are doing their best to weave a world wide web too ! Yes, all the silver linings you see are webs.

Why would spiders become so hyperactive in the fall ?


15:11 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zoogdieren, koeien, polder | |  Facebook

14-11-05

Receiving the blessing

and a piece of blessed bread that the horse should eat.


00:02 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zoogdieren, melsele | |  Facebook

Then lining up to receive the blessing of the priest.


00:02 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zoogdieren, melsele | |  Facebook

Blessing the horses

at the Chapel of Gaverland (Melsele), not for hunting anymore (St. Hubert : patron saint of hunting) but for protecting the horses and their riders.

First a tour around the Lime tree (that has to do with the legend of the Chapel of Gaverland : http://home.scarlet.be/~hlvb/het%20land%20van%20beveren/g... ).00:01 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (1) | Tags: zoogdieren, melsele | |  Facebook

02-11-05

Riders in the forest

… during a walk in ‘het Mollendaalbos’ next to ‘het Meerdaalwoud’  and together good for 1319 ha. (in Flanders this is BIG) of very beautiful forest.  So now and then, during the 8,5 km. walk (Mollendaalpad), you meet some other people : you mostly hear them before you see them : a group following the guide, two friends knowing the forest by heart (what paths shall we follow today), a couple without a map (they forgot it in the car but the man trusts on his sense of orientation and the woman trusts the man), step aside for the horse riders (very friendly turning their horse for a picture), … It is all very relaxing.


00:20 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zoogdieren | |  Facebook

25-10-05

Molenheide (Houthalen-Helchteren)

To see deer or wild boars in Flanders : not easy, Flanders has become a city. 

Starting a short walk (the wild boar walk : 3,5 km) with high expectations and the memory (23 years old) of deer coming out of a wood into the open, a rainy dark afternoon and no deer were quite a disappointment. 

The wild boars are impressive : it feels awkward to suddenly see one running (quite fast) your way … until you notice that they are behind a fence.  In case you want to refresh your understanding of the word “a grumbler” (een knorpot), go listen to the wild boars.10:50 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: zoogdieren | |  Facebook

17-10-05

Traveling

People and containers on ships, Chinese mitten crabs (Chinese wolhandkrab) and other water creatures on the bottom of ships, diseases on people and animals, and for a short distance : starlings on cows. 

Picture : Schor Ouden Doel (brackish marches and mud flats in Doel)

14:10 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (3) | Tags: schor ouden doel, zoogdieren, koeien | |  Facebook

Vorige 1 2 3 4