21-11-11

Grote enquête over het nieuwe Skynet blogplatform sinds 7/2010 : mijn sinterklaaswensen (illustratie : dagboek, veer, inkt, uil, vikinghelm, lantaarn) – About Skynetblogs

Flanders-inside-nov2011-blog.jpg

This log is about the Skynet photoblogs, which I like. I express my opinion about the archives. Since the changes last year, I didn’t feel at home anymore, all of a sudden only the most recent pages of my diary were easy available, it felt like I lost my past. We live in fast times, that’s why it is important to be able to root things, also on the internet, because that’s where our virtual home is.

 

Skynetblogs doet een enquête, dat is fijn, zo kan je laten weten wat goed is en wat beter kan.  Hier kan je deelnemen.

Skynetblogs zijn leuk, gezellig, makkelijk, voor het ontwerp kan je kiezen uit talijke sjablonen, er zijn uitgebreide statistieken, je kan vanalles in de zijkolom(men) zetten zoals een teller, de laatste reacties, …

 

Wat er beter kan voor de fotoblogs  (kwestie van Skynetblogs wat hoger in de sky te brengen in de wereld van de fotoblogs, momenteel kiest een fotografieliefhebber hoogst waarschijnlijk niet voor Skynet als hij/zij een fotoblog wil beginnen, veel Skynet-fotobloggers zijn ook verhuisd, het imago kan beter) : het archief.

 

Een fotodagboek waar je jaren aan werkt, daar wil je ook snel in kunnen opzoeken, om foto’s te gebruiken, om info terug te lezen, … Ook je bezoekers willen graag één en ander opzoeken. Een archief met links is dan hopeloos onpraktisch. Na één bladzijde waarop de logjes worden getoond, komt een pagina met titels die linken naar het betreffende logje. Dat maakt opzoeken tot een wel zeer tijdrovende bezigheid. Titels met links zijn best ok voor echte schrijfblogs, voor fotoblogs zijn ze weinig geschikt.

Voorstel : voor fotoblogs alle logjes tonen bij het opzoeken (volgens tag, categorie, maand, …) of misschien : werken met thumbnails (alle eerste foto’s van ieder log tonen)

 

De tag cloud (een trefwoordenwolk waarin al je trefwoorden staan in een lettergrootte volgens gebruik, tags die je veel gebruikt staan dus groter) : ze is er al, verstopt in de archieven. Beter : de tag cloud op de voorpagina in een zijkolom zodat je snel wat kan opzoeken.

 

Extra leuk : superaangename manier om een nieuwe fotoblog te leren kennen is er ‘random’ (op toevallige basis) in te kunnen grasduinen. Dus :  een ‘random’ knopje bij het archief in de zijkolom zou echt een surplus zijn.

 

Tot slot : bij de sjablonen : aangeven hoe je de weblogkolom (de hoofdkolom waarin je schrijft en/of je foto’s plaatst) kan verbreden.

 

Tot zover mijn publieke sinterklaaswensen.

 

Voor mij is het makkelijk kunnen opzoeken in het archief belangrijk, zozeer dat ik na de veranderingen in 7/2010 nog weinig geblogd heb, ik voelde mij er niet meer thuis, alsof mijn dagboek in één klap alleen nog de meest recente bladzijden had en de rest kon alleen nog bij hardnekkig zoeken gevonden worden.

We leven in een razendsnelle wereld, des te belangrijker is het om dingen te kunnen verankeren, ook op het internet, waar daar staat nu ons virtuele huis.

13:27 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (6) | Tags: boeken, beelden, schatten op zolder | |  Facebook

09-06-08

Zending der vrouw - Mission of the wife (1897)


Flanders-inside-juni2008-huishouden“41. - Zending der vrouw.
Toekomstige huisvrouwen, u behoort het uw familieleden te behoeden tegen den geesel van het alcoholismus, waarvan de schikkelijke gevolgen u hierboven blootgesteld zijn.
Onthoudt dat niets den man zoozeer het huis doet beminnen als de orde, de reinheid, een smakelijke en afgewisselde voeding, de goede luim der huishoudster, de wederzijdsche liefde der kinderen en een zekere, betrekkelijke welstand.
De eerste plicht van elke vrouw is dus een huishouden goed te leeren besturen, een betamelijke keuken te leeren doen, een groote eenvormigheid van luim, gewoonten van orde, reinheid en spaarzaamheid aan te werven.
De vrouw, welke deze hoedanigheden bezit, heeft op al degenen, die haar omringen, een onoverwinnelijken invloed; een geheimzinnige aantrekkingskracht houdt het gezin rondom haar, hun de begeerte inboezemende dit midden niet meer te verlaten, waarin zij zich zoo gelukkig vinden.  Deze hebben niet noodig het verdwijnen van hun kwalen aan den alcohol te vragen.”

Handboek van Huishoudkunde  (ten behoeve van de leerlingen van den hoogsten graad der lagere scholen, der voorbereidende klassen aan de middelbare scholen toegevoegd - overeenkomstig met het Programma van den 1en Mei 1897), vertaald door Augusta Vromant, achtste uitgave, 1921.

“41 - Mission of the wife.
Future  housewives, it is your task to guard your family members from the scourge of the alcoholismus, of which the terrible consequences are presented to you above.
Remember that nothing makes the man love the house as much as the order, the purity, a tasteful and varied nutrition, the good spirits of the housekeeper, the mutual love of the children and a certain comfort (income).
The first duty of every wife is to learn to keep the household well, to learn to do a proper kitchen, a big uniformity of mood, to achieve habits of order, purity and thriftiness.
The woman who has these qualities, will have an unconquerable influence on all those who surround her; a mysterious attraction will keep the family around her, giving them the desire to never leave this place, in which they are so happy.  Those don’t need it to ask the alcohol to let their troubles disappear.”

Handbook of Housekeeping (for pupils of the highest classes of the elementary school - conform the Program of May 1st 1897), translated (in Dutch) by Augusta Vromant, edition eight, 1921.

00:05 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (8) | Tags: schatten op zolder, boeken | |  Facebook

05-03-08

De Standaard in China - Newspaper ‘de Standaard’ in China (foto gemaakt door een pater van Scheut, 1928, photo made by a Father of Scheut)


Flanders-inside-maart2008-Pei'ping-deStandaard


China in ‘de Standaard’ : in 15 bijlagen focust de Vlaamse kwaliteitskrant ‘de Standaard’ op China omdat “de voetafdruk van de ontwaakte Chinese reus over de hele aardbol te vinden en te voelen is” en “omdat het onmogelijk is niet gefascineerd te zijn door een land dat een van de grootste beschavingen uit de geschiedenis heeft voortgebracht”. 
‘De Standaard’ in China : Pei’ping (nu : Peking, Beijing), 1928, missionarissen van Scheut ontvangen een lading kranten ‘de Standaard’ die weken onderweg waren per boot.  In de trapzaal van hun studiehuis hebben ze een leeszaal ingericht met enkele kasten die “onze Pater Rector gekocht heeft van een franschman die zijn matten hier te Peiping moest oprollen.  Ze zijn gemaakt uit fijn eiken hout.”  Na een verblijf in het studiehuis vertrok elke missionaris (die vaak ook arts was) te paard naar zijn verafgelegen missiepost om daar te leven tussen de armen en met al zijn talenten en vrijwel geen middelen “te trachten de toestanden van ellende, onrechtvaardigheid en verdrukking te verhelpen en de oorzaken ervan te begrijpen” (artikel 7,
leefregels van Scheut).

China in ‘de Standaard” : in 15 appendices the Flemish quality paper ‘de Standaard’ focuses on China because “the footprint of the awaken Chinese giant can be found and felt all over the globe” and “because it is impossible not to be fascinated by a land that brought about one of the biggest civilizations of the history”. 
‘De Standaard’ in
China : Pei’ping (now : Beijing), 1928, missionaries of Scheut received a load of newspapers ‘de Standaard’ who were weeks on the way by boat.  In the stair well of their study home they have installed a reading room with some bookcases that “our Father Rector bought from a Frenchman who had to pack up his bags in Peiping.  They are made of fine oak.”  After a stay in the study home each missionary (often also physician) left on horse to his distant mission post to live there amongst the poor and with all this talents and almost no means “to try to cure situations of misery, injustice and oppression and to understand its causes” (article 7, rules of life of Scheut).

01:20 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (7) | Tags: schatten op zolder | |  Facebook

09-01-08

Waar de kerelen woonden - The ‘Kerels’ of Flanders (photoshop)


Flanders-inside-jan2008-oud-lied


Waar de kerelen woonden, daar wonen wij goed. (x 2)  Daar golft op de voren, het welige koren.  Daar weren de duinen den reuzigen vloed.  O Kerlingaland (x 3), gegroet !
Want de kerelen minden, bevrijdden dit land.  (x 2) Zij steunden den standaard en redden den landaard.  Al leefden ze bij eenen roggenen kant.  O Kerlingaland (x3), gegroet !
Wat de kerelen wonnen, bewaren wij vrij. (x 2) Wij haten wat valsch is, bestrijden wat walsch is.  Verschoppen den waan en de dwingelandij. O Kerlingaland (x3), gegroet !

“Waar de kerelen woonden”, Theodoor Sevens & Karel Mestdagh, wijze van zingen : kloek en breed, uit Liederen van Vlaanderen in “Singhet ende weset vro”, Tweede deel, 1943.
Oud Vlaams lied over Vlaanderen, waar de ‘kerels’ woonden : Vlaamse boeren die rebelleerden tegen het betalen van cijnzen aan de Fransen in het begin van de 14de eeuw.

Old Flemish song (in a songbook of 1943) about Flanders, where the ‘kerels” lived : Flemish farmers rebelling against the payment of French fines in the early 14th century.

01:08 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (11) | Tags: schatten op zolder, polder, vogels, boeken | |  Facebook